Archive for July, 2016

Umberto Eko – O književnosti [Knjiga dana]

Umberto Eko – O književnosti [Knjiga dana]

| July 31, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) U ovoj zbirci ogleda koji se tiču funkcija književnosti, Eko za primer i predmet razmišljanja odabira autore koji su ga dugo zaokupljali, poput Nervala, Džojsa, Borhesa (ali i Aristotela i Dantea), kao i sopstvenu pripovedačku delatnost, ali njegov književni postupak rasvetljavaju i oni eseji u kojima ne govori neposredno o […]

Continue Reading

Stajali su u groznom ćutanju [Tema: Bruno Šulc]

Stajali su u groznom ćutanju [Tema: Bruno Šulc]

| July 31, 2016 | 0 Comments

Proleće (5) XXX Posle dugog dvoumljenja ispričao sam Rudolfu događaje poslednjeg dana. Nisam mogao duže da čuvam tajnu koja me je raspinjala. Lice mu je potamnelo, viknuo je, prebacio mi da lažem, najzad je eksplodirao otvorenom zavišću. Sve je izmišljotina, najčistija izmišljotina, vikao je trčeći s podignutim rukama. Eksteritorijalnost! Maksimilijan! Meksiko! Ha! Plantaže pamuka! Dosta […]

Continue Reading

Radovan Vučković: Književno delo Miloša Crnjanskog [Knjiga dana]

Radovan Vučković: Književno delo Miloša Crnjanskog [Knjiga dana]

| July 29, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) Izdavač: Svet knjige „Mi­loš Cr­njan­ski glav­na je lič­nost srp­ske avan­gard­ne knji­žev­no­sti. Jav­no­sti se naj­pre pred­sta­vio dram­skom igrom Ma­ska, a po­tom je ob­ja­vlji­vao kri­ti­ke, pe­sme, no­ve­le, ro­ma­ne, pu­to­pi­se i me­mo­a­re i u svim žan­ro­vi­ma do­se­gao naj­vi­še vred­no­sti, uz isto­vre­me­no nji­ho­vo ino­vi­ra­nje, pa se mo­že re­ći da je Cr­njan­ski i naj­zna­čaj­ni­ji avan­gar­dist […]

Continue Reading

Kako sam stupio u zakoniti brak [Tema: Čehov]

Kako sam stupio u zakoniti brak [Tema: Čehov]

| July 29, 2016 | 0 Comments

  Kad su popili punč, roditelji se šapatom dogovoriše i ostavite nas. — Navali! — šapnu mi tata odlazeći. — Uporno! — Ama kako ja njoj mogu reći da je volim -prošaputah — ako je ne volim? — To nije tvoj posao. . . Ti, budalo, ništa ne razumeš… Otac to reče, odmeri me ljutitim […]

Continue Reading

Svet ne može ništa čoveku koji peva u nesreći [Tema: Sabato]

Svet ne može ništa čoveku koji peva u nesreći [Tema: Sabato]

| July 29, 2016 | 0 Comments

Piše: Milan R. Simić U tunelu… tu smo. U tunelu od ljudskih tela. Neko je ukazao, u razgovoru sa Sabatom (Borhes?), da “grob znači izvrnutu matericu, a i neku vrstu tunela”. Tunel – to je Sabatova poetična i nenadmašna priča u kojoj strast ima biblijsku otmenost, a svaka rečenica raskošnu i duboku lepotu. Sve vreme, dok […]

Continue Reading

Trg heroja

Trg heroja

| July 29, 2016 | 0 Comments

Dru­gar­ska se pje­sma ori, pje­sma ko­ja sla­vi rad… ni­je baš, baš ta­ko, ali u zna­me­ni­tom NK gra­du brek­će ba­ger­čić i štek­će ta­bač, bu­ška bu­ši­li­ca i zvec­ka­ju alat­ke. A tek ozno­je­na udar­nič­ka li­ca rad­ni­ka pod usi­ja­nim šle­mo­vi­ma, pa vre­la užur­ba­nost na grad­skom gra­di­li­štu i ra­do­zna­li, a bog­me i zlu­ra­di, po­gle­di oša­mu­će­nih vje­či­tih še­ta­ča i oza­re­nih pre­pla­nu­lih, […]

Continue Reading

Manga – vodič kroz čarobni svet japanskog stripa [Knjiga dana]

Manga – vodič kroz čarobni svet japanskog stripa [Knjiga dana]

| July 28, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) Susumu Katagava, Predrag Kandić Izdavač: Tanesi U eri globalizacije, mnoge zemlje su svetskoj pop kulturi ponudile deo sebe. Tako je i sa Japanom, za koga slobodno možemo reći da je jedan od predvodnika moderne civilizacije. Japan je u svetsku pop kulturu uneo mnogo živosti i kreativnosti. Jedan od njegovih najbitnijih doprinosa je […]

Continue Reading

Monika Fin – Centri srpske kulture XVIII veka – Kijev-Budim-Venecija  [Knjiga dana]

Monika Fin – Centri srpske kulture XVIII veka – Kijev-Budim-Venecija [Knjiga dana]

| July 27, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) U knjizi Centri srpske kulture XVIII veka Monika Fin određuje ulogu i značaj političko-kulturnih centara Kijeva, Budima i Venecije u procesu rekonstrukcije srpske kulture XVIII veka i prelaska s postvizantijskog kulturnog modela na zapadni model. Monika Fin uspela je da prikaže srpsku istoriju XVIII veka i period tranzicije u svetlosti krupnih promena […]

Continue Reading

Oh, da stojim na Gangu gospodareći jedrom unutrašnjosti [Tema: Leonard Koen]

Oh, da stojim na Gangu gospodareći jedrom unutrašnjosti [Tema: Leonard Koen]

| July 27, 2016 | 0 Comments

Fenomen: Leonard Koen (3) Piše: Dezmond Pejsi Dezmod Pejsi je tekst napisao 1967. godine. Ovaj Pejsijev ogled ujedno predstavlja suštinu predavanja koje je iste godine autor održao na Univerzitetu Ser Džordž Vilijams u Montrealu. Budući da je i Kutija sa začinima zemlјe vrlo intimna knjiga, čini se da je Koen osetio kako mora da probije […]

Continue Reading

Dragan Bošković – Zablude čitanja [Knjiga dana]

Dragan Bošković – Zablude čitanja [Knjiga dana]

| July 26, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) Sve zablude čitanja Knjiga Dragana Boškovića bavi se kanonom u srpskoj književnosti, egzilom i geopolitičkim identitetom, Vizantijom Autor: M. V.   U ediciji „Znak” izdavačke kuće „Službeni glasnik” objavljena je knjiga Dragana Boškovića „Zablude čitanja”, jedno od najprovokativnijih i najoriginalnijih dela, ne samo u novijoj književno-teorijskoj produkciji, već i poslednjih godina, […]

Continue Reading