Archive for January, 2018

Dolazak kući

Dolazak kući

| January 30, 2018 | 0 Comments

Došao sam kući oko osam ujutro Proveo sam noć po kafanama i raznim klubovima bio sam sa prijateljima bio sam sa poznanicima kurvama, nepoznatim ljudima, ponekim od sinoć ili preksinoć sa ljudima koje volim onima koji mi ništa ne znače pijanima ili ludima bila je to lijepa noć noć mog dočeka vozio sam kući planine […]

Continue Reading

Kaligula i konji

Kaligula i konji

| January 30, 2018 | 0 Comments

  Ne­ka me mr­ze, sa­mo ne­ka me se pla­še, go­vo­rio je Gaj Ju­li­je Ce­zar Ger­ma­nik. Ne­ka me mr­ze, sa­mo ne­ka me se pla­še, ni­je po­no­vio Gaj Mi­lo Ce­zar Đu­ka­no­vić. Ne­ka me vo­le i ne­ka me se pla­še, ni­je za­bun­cao Gaj Alek­san­dar Ce­zar Vu­čić… Gaj Ju­li­je Ce­zar Ger­ma­nik bio je opa­san da­sa. Za­pra­vo, bio je vi­še […]

Continue Reading

Tlon uqbar orbis tertius [Tema: Borhes]

Tlon uqbar orbis tertius [Tema: Borhes]

| January 29, 2018 | 0 Comments

  ZA OTKRIĆE Ukbara dugujem sprezi jednog ogledala i jedne enciklopedije. Ogledalo je uznemiravalo dno hodnika u izvesnoj vili u ulici Gaona, u Ramos Mehija; enciklopedija se varljivo zove The Anglo-American Cyclopaedia (Njujork, 1917). To je doslovno preštampana, ali isto tako dosadna, Encyclopaedia Britannica iz 1902. Događaj se zbio otprilike pre pet godina. Bioj Sesares […]

Continue Reading

Vudi Alen

| January 28, 2018 | 0 Comments

Čitam u samoodbrani.  

Continue Reading

Tvoj život

Tvoj život

| January 26, 2018 | 0 Comments

Tvoj tužni, kratki život zvuči kao priča koju bi neko ispričao u ponoćnim satima, da olakša breme susreta sa novim danom. Tvoj život zvuči kao film koji bi neko pogledao petkom veče, da zaboravi na činjenicu da poziv za izlazak ne dolazi. Tvoj život zvuči kao pjesma čija sažetost pogađa metu, suviše nestvarno i istinito, […]

Continue Reading

Božo Koprivica: Samo da se Beograd počisti od ove pošasti

Božo Koprivica: Samo da se Beograd počisti od ove pošasti

| January 24, 2018 | 0 Comments

Piše: Ivana Matijević   Božo Koprivica, u funkciji predsednika žirija Ninove nagrade, kako je već pisano sa ovog mesta, istupio je smelo na proglašenju dobitnika ovog najprestižnijeg domaćeg književnog priznanja pre desetak dana.  On je, iskoristivši tu poziciju, nazvao Aleksandra Vučića “svakosatnim klepetalom” koje, ne znajući nikad ništa da radi, samo kmezi i sluša svoje papagaje […]

Continue Reading

Enciklopedija straha

Enciklopedija straha

| January 21, 2018 | 0 Comments

Ka­kva bi to tek knji­žu­ri­na bi­la, Bo­že Sa­va­o­te! Ako bi je iko ika­da za­vr­šio jer ko­li­ko god da je do­pi­su­je­mo, tek smo joj na po­čet­ku, u pre­dvo­ri­štu stra­ha, tre­pe­ta i mi­lo­sne nam sra­mo­ti­ce… Bi­la bi to knji­ga nad knji­ga­ma, oso­bi­to ako bi u njoj bi­li po­pi­sa­ni sa­mo naj­stra­šni­ji, a ti­me i naj­i­spla­ti­vi­ji stra­ho­vi onih ko­ji […]

Continue Reading

Čezare Paveze – Doći će smrt i imaće tvoje oči [Tema: Antologija svjetske poezije]

Čezare Paveze – Doći će smrt i imaće tvoje oči [Tema: Antologija svjetske poezije]

| January 19, 2018 | 0 Comments

Doći će smrt i imaće tvoje oči – ta smrt što nas saleće od jutra do večeri, besana i gluva, kao stara griža savesti ili besmislena mana. Tvoje oči biće uzaludna reč, prigušen krik, muk. Vidiš ih tako svakog jutra kada se nadnosiš nad sobom u ogledalu. O draga nado, toga dana i mi ćemo […]

Continue Reading

Pink Načertanije

Pink Načertanije

| January 15, 2018 | 0 Comments

Ne­što se iza br­da va­lja. Ne­što se iza br­da već do­va­lja­lo. Ili se odav­no do­va­lja­lo ono što je bi­lo iza br­da. Taj­no­vit je ovaj svi­jet. Oso­bi­to i osob­no su naj­taj­no­vi­ti­ji na­ši ućo­re­ni taj­no­vid­ci. Na­še lu­čo­no­še ko­je umje­sto pu­to­vo­di­telj­nog pla­me­na u de­sni­ci dr­že stu­lje­ni uga­rak… Taj­no­vi­ti su na­ši sve­dr­ži­te­lji ko­ji dr­že ne­prav­du za prav­du i ne­i­sti­nu […]

Continue Reading

Gubljenje i pronalaženje dlake [Tema: Kortasar]

Gubljenje i pronalaženje dlake [Tema: Kortasar]

| January 15, 2018 | 0 Comments

  U borbi protiv pragmatizma i užasne tendencije ka postizanju koristi, moj najstariji bratučed predlaže sledeći postupak: treba istrgnuti jednu veliku dlaku iz glave, napraviti joj čvor na sredini i pustiti je da meko padne u rupu na lavabou. Ako se dlaka zakači na rešetkici, koja se obično postavlja na dotične rupe, dovoljno je malo odvrnuti slavinu pa […]

Continue Reading