RSSCategory: Jasan Pogled

Pobunjeno čeljade

Pobunjeno čeljade

| July 22, 2017 | 0 Comments

Uzvišenost savremenog čovjeka je u protestu. Slava onome ko iz protesta spaljuje samog sebe i onima koji izlaze na trgove i protestuju plakatima i parolama osuđujući sebe na represiju i svima onima koji kažu ‘’ne’’egoistima i karijeristima i bezbožnicima. Spasavajući sebe, čovjek može da spase sve. … (Andrej Tarkovski) Pobunjeni čovjek – kako to gordo […]

Continue Reading

Feministkinje za sweatshopove

Feministkinje za sweatshopove

| July 20, 2017 | 0 Comments

Piše: Hester Eisenstein   Globalne elite su prisvojile feministički jezik za opravdanje brutalnog izrabljivanja i neoliberalni razvoj u zemljama “Trećeg svijeta”   Od izlaska knjige Feminism seduced često me pitaju što podrazumijevam pod “zavedenim feminizmom”. Tko zavodi feminizam i zašto? Pitanje je složeno i ima nekoliko značenja. Ovdje ću naglasiti samo dva: korištenje jeftinog rada žena u […]

Continue Reading

Hvala huljama

Hvala huljama

| July 9, 2017 | 0 Comments

Otva­raš kon­zer­vi­cu sar­di­ne, ze­mlja­če, umje­sto da pro­pet na bi­je­lu la­đu pe­caš na pla­voj pu­či­ni… Mac­kaš uže­glo ulje iz po­me­nu­te kon­zer­vi­ce, uže­gli ze­mlja­če, umje­sto da sr­ku­ćeš de­sti­lat či­ste po­ma­me na po­me­nu­toj bi­je­loj la­đi, usi­dren ne­gdje na po­me­nu­toj pla­voj pu­či­ni… Za­va­ra­vaš ozvje­re­nu glad po­me­nu­tom kon­zer­vi­com, po­me­nu­te ba­ja­te sar­di­ne u po­me­nu­tom uže­glom ulju, umje­sto da pre­si­ću­ješ si­tost na […]

Continue Reading

Biti budan u ovom trenu

Biti budan u ovom trenu

| June 6, 2017 | 0 Comments

Piše: Peđa Popović U Beogradu traje Festival korejske kulture, prvi u Srbiji. Ambasada Republike Koreje, organizator Festivala, predstavlja svoju zemlju koncertima, operom, izložbama, filmovima, modnim i kulinarskim prezentacijama i predavanjima u Beogradu i Novom Sadu. Među učesnicima ovog festivala bio je Okvang Sunim rođen pre 55 godina u Kruševcu kao Vladan Velimirović, poslednjih 30 godina […]

Continue Reading

Dan zavisnosti

Dan zavisnosti

| May 28, 2017 | 0 Comments

Ma­ši, ma­ši alaj-bar­ja­kom, kao i svi za­vi­sni­ci od ne­za­vi­sno­sti, moj za­vi­sni­če, moj ne­su­đe­ni ze­mlja­če. Ma­hao bih i ja, ne­go me je ne­što za­bo­lio zub, a znaš ka­ko je stra­šno kad zub za­bo­li… Ma­ši, ma­ši, ure­še­nim bar­ja­či­ćem, mo­ja sna­go pa­tri­ot­ska, mo­ja za­vi­sna ne­za­vi­sno­sti, moj po­no­som po­sti­đe­ni ko­ba­ja­gi ze­mlja­če. Ma­hao bih i ja, sa­mo da sam na […]

Continue Reading

Škola za elitu

Škola za elitu

| May 22, 2017 | 0 Comments

Osnov­ni ni­vo: Daj ša­pi­cu. Ma­ši re­pi­ćem. Mr­daj nju­ški­com. Ob­li­zuj se slat­ko. Cvi­li. Ti­ho cvi­li. Ska­mu­či. Umi­lja­vaj se. Re­ži. Po­la­ja­vaj. Laj. Ola­ja­vaj. Dr­ži ga. Uje­daj. Le­zi. Če­kaj. Ma­zi se. Ču­vaj. Do­ne­si. Ra­duj se. Tu­guj. Sko­či. Bu­di mr­tav. Mr­tav. Oži­vi. Ži­vuj. Ži­vo­ta­ri. Li­ži. Do­ne­si po­vo­dac. K no­zi. Dr­ži ma­cu. Va­ljaj se. .. Sred­nji ni­vo: Daj ru­či­cu. Osmje­huj […]

Continue Reading

Rastko Močnik – Rešenje je organizovani izlaz iz kapitalizma

Rastko Močnik – Rešenje je organizovani izlaz iz kapitalizma

| May 8, 2017 | 0 Comments

  Rastko Močnik, sociolog, jedan od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije, na pitanje kako je proveo Praznik rada kaže da se odlučio za radno-neradni model.   Piše: Aleksandra Ćuk   Učestvovao sam na prvomajskom zboru “Crvena Rijeka” gde je bilo vrlo “radno” – rasprave i izložbe, performansi, internacionalna ekipa. A veselio sam se […]

Continue Reading

Nije važno

Nije važno

| May 7, 2017 | 0 Comments

Mno­go je va­žnih lju­đi i va­žnih te­ma, mo­j ne­va­žni ze­mlja­če. Pre­pr­šti­lo nas je kao gu­sje­ni­ce na tro­to­a­ru to mno­štvo va­žno­sti. Pre­to­va­ri­li smo se va­žno­sti­ma kao ma­zge ka­me­nom. I on­da uz­di­še­mo kao za­du­šne ba­be i tra­bu­nja­mo ka­ko nam ni­je la­ko. A ka­ko da nam bu­de la­ko kad smo po­če­sto i sa­mi se­bi va­žni­ji ne­go što za­pra­vo […]

Continue Reading

Dukljanski marinci

Dukljanski marinci

| May 1, 2017 | 0 Comments

-Ulje­go­ste li, ze­mlja­ci? -Ulje­go­smo, no što smo, ta­mo nji­hov ze­mlja­če! -A što ulje­go­ste, ako ste već ulje­gli, za­bo­ga, bra­ćo? -Ulje­go­smo jer nam se mo­že, biv­ši bra­te! -A što biv­ši, ako za brat­stvo zna­te? -Eto za­to, ako ti je mi­lo zna­ti! -A đe ulje­go­ste i ku­da ulje­go­ste, ro­đe­ni na­ši? -Ulje­go­smo ta­mo đe sva­ka si­la ula­zi, pra­vo […]

Continue Reading

Vratite nas, molimo vas u mrak

Vratite nas, molimo vas u mrak

| April 29, 2017 | 0 Comments

Piše: Ivo Anić   Život je zbilja čudna pojava. Rodiš se tako u jednoj ponosnoj zemlji u kojoj te uče da je sloboda koju imaš nekoć davno izvojevana krvlju, i to krvlju poštenih radnika i proletera pa ti ta sloboda postane nekako normalna pojava i ne razmišljaš puno o njoj kao o dijelu nacionalnog mita […]

Continue Reading