RSSCategory: Jasan Pogled

Osobni podaci

Osobni podaci

| April 23, 2017 | 0 Comments

Ime: -Na­to­je. Pre­zi­me: -Na­to­vić. Na­di­mak: -Mi­lo Da­tum ro­đe­nja: -Ima ih tri. Bi­će i če­tvr­ti. Da ne na­bra­jam ra­di ušte­de vre­me­na i pro­sto­ra… Mje­sto ro­đe­nja: -Na vrh mi je je­zi­ka. Jed­no je­zi­vo­i­di­lič­no mje­sto pe­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Pod­go­ri­ce. Ne­će­te mi za­mje­ri­ti što sam tre­nu­tač­no za­bo­ra­vio… Vi­si­na: -Dva i po me­tra. Ma­da još ra­stem… Te­ži­na: -Sto­ti­nak mi­li­o­na. Ma­da […]

Continue Reading

Sestra Furkadas: Ne možete služiti Bogu i novcu

Sestra Furkadas: Ne možete služiti Bogu i novcu

| April 16, 2017 | 0 Comments

Sestra Tereza Furkadas, koju smatraju ikonom evropske ljevice i najradikalnijom časnom sestrom Evrope, oštro kritizira kapitalizam i patrijarhalnost Katoličke crkve, boreći se za prava žena u crkvenoj i javnoj sferi.   Piše: Ivan Ejub Kostić Ako zaista želite da se borite za ljudska prava morate da imate na umu različitosti i da odstupite od ideje […]

Continue Reading

Nikad ne pitati – Zašto?

Nikad ne pitati – Zašto?

| April 16, 2017 | 0 Comments

Piše: Zlatko Dizdarević Koja je logika da Assad bombarduje svoj narod koji bježeći od džihadista hrli pod njegovu zaštitu? Koja je logika ovakva samoubilačka operacija sada kad dobija bitke na mnogim frontovima? Zašto rizikovati, čak i protiv neprijatelja, hemijskim oružjem ako je započeo mirovne pregovore, oslobodio Aleppo, na pragu Raqqe, čisti oko Damaska…? Zašto ići […]

Continue Reading

Kad čovjek postane drvo

Kad čovjek postane drvo

| April 9, 2017 | 1 Comment

Po­stao dr­vo. Ona­kav čo­vjek. Oli­stao ovih da­na. Ob­ra­do­vao se pti­ca­ma. Za­nji­hao se sta­blom i gra­na­ma. Za­tre­pe­rio li­šćem i vr­šci­ma. Si­še du­bo­ku ze­mlju. Ra­du­je se, valj­da, ži­vo­tu… Do­sa­di­lo mu da bu­de čo­vjek. Pa po­stao dr­vo. Po­vi­so­ko i po­de­be­lo. Obič­no dr­vo. Pra­vo-prav­ca­to dr­ve­na­sto dr­vo. Ni­šta po­seb­no. Ni bo­go­u­god­na ma­sli­na, ni moć­ni hrast. Ni po­e­tič­na bre­za, ni za­pla­ka­na […]

Continue Reading

Natonegro

Natonegro

| April 2, 2017 | 0 Comments

Ser­bi, ko Ser­bi, pro­pa­li na­či­sto, pa će i vas­kr­snu­ti na­si­gur­no. A i ako ne vas­kr­snu, do­sta su bi­va­li i pre­vi­še su na­o­pa­ko ra­bo­ta­li. Pro­pa­li, pa pro­pa­li. Ni­je im pr­vi put. Iz­gu­bi­li od go­rih, do­se­za­li do naj­bo­ljih. Bi­li i bo­lji i go­ri od se­be sa­mih. Bi­li naj­go­ri ka­da su go­ri do­no­si­li sud i ocje­nu, a naj­bo­lji […]

Continue Reading

Mali Alek

Mali Alek

| March 27, 2017 | 0 Comments

Ču­do je taj deč­ko. Ne­ka­ko se sla­že sa pro­lje­ćem. Jer ovo je valj­da pro­lje­će. Ovo kad su­na­šce ja­če si­ja, kad je ne­bo ve­dri­je. Kad tra­vi­ca ra­ste i pti­či­ce pje­vuc­ka­ju. Kad je vi­si­ba­ba. Kad je ja­gor­če­vi­na. I onaj nar­cis. Kad je. To je to. Mi­slim p­ro­lje­će. I Ma­li Alek. Ne­ka­ko je sve ona­ko. Ona­ko neo­pi­si­vo. Lu­do. […]

Continue Reading

Sućut i miševi

Sućut i miševi

| March 19, 2017 | 0 Comments

Što re­kao mo­krin­ski sve­čo­vjek i rap­sod rav­ni­ce Mi­ka An­tić: pri­vre­me­ni su iz­mi­sli­li vre­me. Ali, opet, sve nam je pri­vre­me­no, sve osim ovih pri­vre­me­ni­ka na vječ­noj zlo­vla­sti, ko­ji su nik­šić­ki re­če­no, i od gra­da ko­ji nam se či­nio vje­čan, na­pra­vi­li pri­vre­me­ni pli­jen za sve­vre­me­ni od­strel sve­ga što je Nik­šić, mo­žda, či­ni­lo gra­dom… Ima ova na­se­o­bi­na na […]

Continue Reading

Dalaj-Lama i Toma Piketi

Dalaj-Lama i Toma Piketi

| March 18, 2017 | 0 Comments

Piše: Danijel Goleman     Zbog delovanja nagona za sigurnošću ljudi su skloni da izbegavaju rizik, pa tako i onaj povezan s novčanim transakcijama. Kako bi izgledala ekonomija utemeljena na neuronskim procesima koji u čoveku ne pobuđuju strah i koristoljublje, već dobru volju i radost? Nakon pada Berlinskog zida, Dalaj-Lama je svom prijatelju Vaclavu Havelu, koji […]

Continue Reading

Smrvljena gomilica

Smrvljena gomilica

| March 12, 2017 | 0 Comments

Sje­ćaš li se, go­mi­li­ce mo­ja naj­ro­đe­ni­ja, uvi­jek lju­blje­na i na­vi­jek ku­đe­na od ovo­ga ko­ji te neo­pro­sti­vo i bez­na­de­žno lju­bi, šta je re­kao onaj ve­le­um­ni Ge­te u svom cje­lo­mu­dre­nom na­po­nu? Ako se ne sje­ćaš, go­mi­li­ce mo­ja, pod­sje­ti­ću te sa­da i ov­dje, ma­da znam da je i Ge­te uza­lud­no tru­bio vaj­mar­skim i ger­man­skim tru­ba­ma, pa ka­ko ne­će […]

Continue Reading

Mirko Ilić: Mrak se širi brzinom svetlosti

Mirko Ilić: Mrak se širi brzinom svetlosti

| March 7, 2017 | 0 Comments

Piše: Želimir Bojović   Jedan od najznačajnijih dizajnera prvi put je u svoju njujoršku kancelariju primio jednu novinarsku ekipu s prostora bivše Jugoslavije. Okružen mnoštvom knjiga i skupocenim Vorholima, Mirko Ilić i dalje isijava energijom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim Kultni status na prostoru bivše Jugoslavije Mirko Ilić dobio je još pre 30 godina, kad […]

Continue Reading