RSSCategory: Jasan Pogled

Biti budan u ovom trenu

Biti budan u ovom trenu

| June 6, 2017 | 0 Comments

Piše: Peđa Popović U Beogradu traje Festival korejske kulture, prvi u Srbiji. Ambasada Republike Koreje, organizator Festivala, predstavlja svoju zemlju koncertima, operom, izložbama, filmovima, modnim i kulinarskim prezentacijama i predavanjima u Beogradu i Novom Sadu. Među učesnicima ovog festivala bio je Okvang Sunim rođen pre 55 godina u Kruševcu kao Vladan Velimirović, poslednjih 30 godina […]

Continue Reading

Dan zavisnosti

Dan zavisnosti

| May 28, 2017 | 0 Comments

Ma­ši, ma­ši alaj-bar­ja­kom, kao i svi za­vi­sni­ci od ne­za­vi­sno­sti, moj za­vi­sni­če, moj ne­su­đe­ni ze­mlja­če. Ma­hao bih i ja, ne­go me je ne­što za­bo­lio zub, a znaš ka­ko je stra­šno kad zub za­bo­li… Ma­ši, ma­ši, ure­še­nim bar­ja­či­ćem, mo­ja sna­go pa­tri­ot­ska, mo­ja za­vi­sna ne­za­vi­sno­sti, moj po­no­som po­sti­đe­ni ko­ba­ja­gi ze­mlja­če. Ma­hao bih i ja, sa­mo da sam na […]

Continue Reading

Škola za elitu

Škola za elitu

| May 22, 2017 | 0 Comments

Osnov­ni ni­vo: Daj ša­pi­cu. Ma­ši re­pi­ćem. Mr­daj nju­ški­com. Ob­li­zuj se slat­ko. Cvi­li. Ti­ho cvi­li. Ska­mu­či. Umi­lja­vaj se. Re­ži. Po­la­ja­vaj. Laj. Ola­ja­vaj. Dr­ži ga. Uje­daj. Le­zi. Če­kaj. Ma­zi se. Ču­vaj. Do­ne­si. Ra­duj se. Tu­guj. Sko­či. Bu­di mr­tav. Mr­tav. Oži­vi. Ži­vuj. Ži­vo­ta­ri. Li­ži. Do­ne­si po­vo­dac. K no­zi. Dr­ži ma­cu. Va­ljaj se. .. Sred­nji ni­vo: Daj ru­či­cu. Osmje­huj […]

Continue Reading

Rastko Močnik – Rešenje je organizovani izlaz iz kapitalizma

Rastko Močnik – Rešenje je organizovani izlaz iz kapitalizma

| May 8, 2017 | 0 Comments

  Rastko Močnik, sociolog, jedan od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije, na pitanje kako je proveo Praznik rada kaže da se odlučio za radno-neradni model.   Piše: Aleksandra Ćuk   Učestvovao sam na prvomajskom zboru “Crvena Rijeka” gde je bilo vrlo “radno” – rasprave i izložbe, performansi, internacionalna ekipa. A veselio sam se […]

Continue Reading

Nije važno

Nije važno

| May 7, 2017 | 0 Comments

Mno­go je va­žnih lju­đi i va­žnih te­ma, mo­j ne­va­žni ze­mlja­če. Pre­pr­šti­lo nas je kao gu­sje­ni­ce na tro­to­a­ru to mno­štvo va­žno­sti. Pre­to­va­ri­li smo se va­žno­sti­ma kao ma­zge ka­me­nom. I on­da uz­di­še­mo kao za­du­šne ba­be i tra­bu­nja­mo ka­ko nam ni­je la­ko. A ka­ko da nam bu­de la­ko kad smo po­če­sto i sa­mi se­bi va­žni­ji ne­go što za­pra­vo […]

Continue Reading

Dukljanski marinci

Dukljanski marinci

| May 1, 2017 | 0 Comments

-Ulje­go­ste li, ze­mlja­ci? -Ulje­go­smo, no što smo, ta­mo nji­hov ze­mlja­če! -A što ulje­go­ste, ako ste već ulje­gli, za­bo­ga, bra­ćo? -Ulje­go­smo jer nam se mo­že, biv­ši bra­te! -A što biv­ši, ako za brat­stvo zna­te? -Eto za­to, ako ti je mi­lo zna­ti! -A đe ulje­go­ste i ku­da ulje­go­ste, ro­đe­ni na­ši? -Ulje­go­smo ta­mo đe sva­ka si­la ula­zi, pra­vo […]

Continue Reading

Vratite nas, molimo vas u mrak

Vratite nas, molimo vas u mrak

| April 29, 2017 | 0 Comments

Piše: Ivo Anić   Život je zbilja čudna pojava. Rodiš se tako u jednoj ponosnoj zemlji u kojoj te uče da je sloboda koju imaš nekoć davno izvojevana krvlju, i to krvlju poštenih radnika i proletera pa ti ta sloboda postane nekako normalna pojava i ne razmišljaš puno o njoj kao o dijelu nacionalnog mita […]

Continue Reading

Osobni podaci

Osobni podaci

| April 23, 2017 | 0 Comments

Ime: -Na­to­je. Pre­zi­me: -Na­to­vić. Na­di­mak: -Mi­lo Da­tum ro­đe­nja: -Ima ih tri. Bi­će i če­tvr­ti. Da ne na­bra­jam ra­di ušte­de vre­me­na i pro­sto­ra… Mje­sto ro­đe­nja: -Na vrh mi je je­zi­ka. Jed­no je­zi­vo­i­di­lič­no mje­sto pe­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Pod­go­ri­ce. Ne­će­te mi za­mje­ri­ti što sam tre­nu­tač­no za­bo­ra­vio… Vi­si­na: -Dva i po me­tra. Ma­da još ra­stem… Te­ži­na: -Sto­ti­nak mi­li­o­na. Ma­da […]

Continue Reading

Sestra Furkadas: Ne možete služiti Bogu i novcu

Sestra Furkadas: Ne možete služiti Bogu i novcu

| April 16, 2017 | 0 Comments

Sestra Tereza Furkadas, koju smatraju ikonom evropske ljevice i najradikalnijom časnom sestrom Evrope, oštro kritizira kapitalizam i patrijarhalnost Katoličke crkve, boreći se za prava žena u crkvenoj i javnoj sferi.   Piše: Ivan Ejub Kostić Ako zaista želite da se borite za ljudska prava morate da imate na umu različitosti i da odstupite od ideje […]

Continue Reading

Nikad ne pitati – Zašto?

Nikad ne pitati – Zašto?

| April 16, 2017 | 0 Comments

Piše: Zlatko Dizdarević Koja je logika da Assad bombarduje svoj narod koji bježeći od džihadista hrli pod njegovu zaštitu? Koja je logika ovakva samoubilačka operacija sada kad dobija bitke na mnogim frontovima? Zašto rizikovati, čak i protiv neprijatelja, hemijskim oružjem ako je započeo mirovne pregovore, oslobodio Aleppo, na pragu Raqqe, čisti oko Damaska…? Zašto ići […]

Continue Reading