RSSCategory: Notes

Franc Kafka – Zamak [Knjiga dana]

Franc Kafka – Zamak [Knjiga dana]

| October 17, 2017 | 0 Comments

  Alber Kami – O romanu Zamak Malo je dela koja su tako oštra u svom razvoju kao što je to Zamak. K… je naimenovan za geometra zamka i on stiže u selo. Ali od sela do zamka je nemoguće stići. Tokom stotinjak stranica, K… će se truditi da pronađe svoj put, on će da […]

Continue Reading

Jozef Škvorecki – Bas saksofon i druge priče o džezu [Knjiga dana]

Jozef Škvorecki – Bas saksofon i druge priče o džezu [Knjiga dana]

| October 16, 2017 | 0 Comments

Jazz’s not dead! – IZ BIBLIOTEKE – Jozef Škvorecki, “Bas saksofon i druge priče o džezu”, (Prosveta, 1986) Piše: Bojan Marjanović „Ako muzika ima više od tri akorda, u pitanju je džez“, rekao je jednom Lu Rid, a u njegovoj pošalici je lepo spakovan moj odnos prema ovom muzičkom pravcu. Zaista, džez za mene predstavlja […]

Continue Reading

Ako ne znaš šta ćeš

Ako ne znaš šta ćeš

| October 16, 2017 | 0 Comments

Ba­vi se ne­čim uno­snim, kad već ne znaš šta ćeš. Oba­vi ne­ki ko­ri­sni po­sli­ćak, ako već ne znaš šta bi ra­dio. Bu­di ne­ko i ne­što, kad se već do­sa­đu­ješ. Uči­ni ne­što, da te ne­lju­di po do­bru po­mi­nju, a lju­di i ona­ko ne zna­ju ni šta bi od se­be, a ni šta će im sop­stve­na sje­ća­nja. […]

Continue Reading

Radina Vučetić – Koka-kola socijalizam [Knjiga dana]

Radina Vučetić – Koka-kola socijalizam [Knjiga dana]

| October 10, 2017 | 0 Comments

Radina VUČETIĆ, Koka-kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka, Vučetić: Koka-kola socijalizam u Jugoslaviji septembar/rujan, 2012. Razgovarala: Branka Mihajlović Radina Vučetić, docentkinja Filozofskog fakulteta Odeljenje za istoriju, autorka knjige “Koka-kola socijalizam”, u kojoj analizira uticaj Amerike na Titovu Jugoslaviju u 60-im godinama, govori za RSE šta je amerikanizacija donela tadašnjoj zemlji, uz […]

Continue Reading

Artur Šopenhauer – Kako biti uvek u pravu [Knjiga dana]

Artur Šopenhauer – Kako biti uvek u pravu [Knjiga dana]

| October 9, 2017 | 0 Comments

Artur Šopenhauer nije bio filozof kao svaki drugi. Zato se i danas, više od vek i po posle njegove smrti, objavljuju dela koja je napisao. Interesovanje ne jenjava. Neobjavljena za autorovog života, ova studija nam dočarava suvi humor. I naslov je ironija bez premca. Ne zavaravajmo se, ipak, jer stvar nije nimalo neozbiljna. Saznaćete kako […]

Continue Reading

Namrgođenko

Namrgođenko

| October 8, 2017 | 0 Comments

Što li si va­zdan na­mr­čen, kad je ži­vot li­jep, moj na­mr­čen­ko? Tre­ba se, znaš li to, ra­do­va­ti ži­vo­tu, moj na­mr­šten­ko. To ti je pr­va i po­to­nja lek­ci­ja sa­vre­me­no­ga dan­gu­blje­nja, moj nam­ćo­ren­ko… Pa šta ako ti ži­vot tre­nut­no ni­je li­jep, moj na­tmu­ren­ko? Bi­će li­jep ka­sni­je, ako tre­nut­no ni­je, moj za­ka­šnjen­ko. Pa šta ako će ka­sni­je bi­ti […]

Continue Reading

Vuk Karadžić – Najcrveniji ban [Knjiga dana]

Vuk Karadžić – Najcrveniji ban [Knjiga dana]

| October 8, 2017 | 0 Comments

Knjigu “Najcrveniji ban, osobite pjesme i poskočice II” Vuka Stefanovića Karadžića objavio je novosadski Solaris. Piše: V. M. Ova simpatična knjižica ilustrovana je intrigantnim crtežima i neobičnim fotografijama. Priređivač izdanja je Sava Damjanov. Napisao je zanimljiv predgovor u kome objašnjava kako je došlo do objavljivanja rukopisa, predgovor je potpisao interesantnim, pseudonimom koji nije za citiranje, ali […]

Continue Reading

Twin Peaks: povratak – Serija koja nas gleda

Twin Peaks: povratak – Serija koja nas gleda

| October 6, 2017 | 0 Comments

  Piše: Viktor Zahtila   Većina nas nije posjećivala ‘Twin Peaks’ da se bavi ubojstvom Laure Palmer, već da čim prije otkrije njenog ubojicu i uživa u društvu benignih ekscentrika, piti od trešanja i osmijehu na licu Dalea Coopera, FBI-ovog agenta bez crnog pod noktom, svaki put kad bi popio ‘prokleto dobru šalicu kave!’. Autoru smo […]

Continue Reading

Miodrag Bulatović – Ljudi sa četiri prsta [Knjiga dana]

Miodrag Bulatović – Ljudi sa četiri prsta [Knjiga dana]

| October 6, 2017 | 0 Comments

Književni junaci romana Ljudi sa četiri prsta pripadaju sloju odbačenih, bivših ljudi, propalih egizistencija. To je ceo jedan svet podzemlja ili, paralelni svet, sva istočnoevropska emigracija koja je našla utočište u zapadnoevropskim zemljama. Emigranti svih vrsta, čije je jedino zanimanje karađa, pljačka, nasilje i teror, glavni su junaci ove crne hronike Evrope. Vozovi, konclageri, svratišta, […]

Continue Reading

Kvarnjaci i pokvarenjaci

Kvarnjaci i pokvarenjaci

| October 1, 2017 | 0 Comments

Ni­je im pro­šao rok. Du­go­traj­ni su. Do­bro oču­va­ni u svo­jim kon­zer­vi­ca­ma, u svo­jim fo­li­ja­ma, u svo­jim ce­lo­fa­ni­ma, u svo­jim sa­la­mu­ra­ma, fu­tro­la­ma i obra­zi­na­ma. Ni­je­su se po­kva­ri­li. Još uvi­jek su za upo­tre­bu i ima ih po­svu­da, a na­ro­či­to ta­mo gdje su naj­po­treb­ni­ji. A naj­po­treb­ni­ji su ta­mo gdje su naj­štet­ni­ji. I nji­ho­va šte­ta je je­di­na te­ko­vi­na šte­to­čin­skog […]

Continue Reading