Tag: Berane

Priprema, pozor – pad!

Priprema, pozor – pad!

| March 14, 2014 | 0 Comments

Ozdra­vi­lo je Be­ra­ne i vas­kr­sla je na­da da ima li­je­ka i za dru­ge gra­do­ve. Mo­ra­lo je da poč­ne. Po­če­lo je sa pra­vog mje­sta. Po­čeo je po­če­tak kra­ja. Če­sto pro­la­zim kroz Be­ra­ne. Na­dah­nut i sje­tan. Znam i vi­dim, vi­dim i znam ko­li­ko je sve li­je­po i ko­li­ko su sve na­ru­ži­li oni ko­ji­ma je lje­po­ta su­vi­šna be­smi­sli­ca, […]

Continue Reading

London Calling

London Calling

| April 30, 2012 | 0 Comments

Ode sve u tirinte. Opet se država zadužuje da vrati prošli dug. Živo me zanima đe ćemo stići za par godina. Sve je manje alternativnih scenarija ishoda ovog puta. Empirijski, ishod bi mogao biti recimo ovakav: 2016. godina, septembar mjesec, organizuje se referendum o državno pravnom statusu domovine. Na glasačkom listiću pitanje:„Da li ste za […]

Continue Reading