Tag: Boris Jovanović

Šta ti fali

Šta ti fali

| August 21, 2017 | 0 Comments

Imaš no­ge, ze­mlja­če, i trup i ra­me­na, a bog­me i gla­vu na ra­me­ni­ma. Gla­vu si po­ne­kad gu­bio, ra­ni­je si je če­šće okre­tao, sa­da se sa­mo­stal­no okre­će oko svo­je ose sa­mo u sno­vi­ma, ali, hva­la Bo­gu, tvo­ja je i tu je, gdje joj po­ne­kad i ni­je mje­sto… i šta ti fa­li… Imaš i še­ši­rić na gla­vi, […]

Continue Reading

Neka ga

Neka ga

| August 13, 2017 | 0 Comments

Ne­ka ga, lju­di smo, ne­ka po­pri­ček­ne još ma­lo. Gre­ho­ta je ne udo­vo­lji­ti nje­go­vim pre­vre­lim že­lja­ma kad mu je, mo­že bi­ti, to­li­ko mi­lo da još mal­či­ce po­tra­je. Ne­ka se ve­ćin­sko gra­đan­stvo, ina­če bun­tov­no i pr­če­vi­to, još ma­lo pri­teg­ne i pri­tr­pi. Vri­je­me je, ze­man je, nu­žda je, ne­vo­lja je, ali ne­ka ga još ma­li­čak, kad mu je […]

Continue Reading

Zdravica bratu Pensu

Zdravica bratu Pensu

| August 7, 2017 | 0 Comments

Ko je to na­ma do­bro­do­šao? Šta je to na­ma do­bro­do­šlo? Ko­me će­mo hor­ski i brat­ski na­zdra­vlja­ti kad sle­ti, a sle­tje­lo je sa svo­jih vi­si­na na na­še ma­le­ne, ali ča­sne i ta­ko da­lje, vi­so­ve… Što li je do­šao? Za­što li nas je ob­ra­do­vao, zna li, za­bo­ga, ko­li­ko smo mu se ob­ra­do­va­li i ko­li­ko nam je sad […]

Continue Reading

Živa dosada

Živa dosada

| July 30, 2017 | 0 Comments

Ne­ki­ma da­le­ki­ma to je bes­ko­nač­no oteg­nu­ta si­je­sta. Oni­ma što pro­vo­de spa­ru­ška­ne uže­gle da­ne u la­žnoj hla­do­vi­ni som­bre­ra. I ne raz­mi­šlja­ju ni o če­mu ona­ko oša­mu­će­ni zun­za­ra­njem de­be­lih mu­va i mr­ša­vih da­na. Na­ma je to – ži­va do­sa­da. Ako smo po­et­ski na­dah­nu­ti on­da je to – do­sa­da ži­va. I ne­ma ve­ze sa jul­skom že­gom. Ne­ma ve­ze […]

Continue Reading

Pobunjeno čeljade

Pobunjeno čeljade

| July 22, 2017 | 0 Comments

Uzvišenost savremenog čovjeka je u protestu. Slava onome ko iz protesta spaljuje samog sebe i onima koji izlaze na trgove i protestuju plakatima i parolama osuđujući sebe na represiju i svima onima koji kažu ‘’ne’’egoistima i karijeristima i bezbožnicima. Spasavajući sebe, čovjek može da spase sve. … (Andrej Tarkovski) Pobunjeni čovjek – kako to gordo […]

Continue Reading

Kapi (24) – Voljeli su se

Kapi (24) – Voljeli su se

| July 22, 2017 | 0 Comments

Voljeli su se, nije da nijesu. On je sjedio na stijeni i slikao more. Ona je sjedjela iza i slikala ga dok slika more. Kad je završio sliku, lagano je složio pribor i otišao bez pozdrava. Ona je slikala njegov odlazak.

Continue Reading

Nadrealizam kao realizam

Nadrealizam kao realizam

| July 16, 2017 | 0 Comments

Ovo u na­slo­vu što mi se ona­ko slu­čaj­no, sa­svim nad­re­a­li­stič­ki, oma­klo kao bre­to­nov­ska vi­zi­ja ko­nja ko­ji ga­lo­pi­ra na pa­ra­daj­zu, na mon­te­ne­grin­skom, ja­mač­no nad­re­a­li­stič­kom je­zi­ku, pi­še se kao-bo­lji­tak. Da­kle, sva­ki bo­lji­tak je za­pra­vo nad­re­a­li­stič­ki krik, na­rav­no, ka­ko to i na­la­žu nad­re­a­li­stič­ki ma­ni­fe­sti, ute­me­ljen na pre­vo­đe­nju svi­je­ta ma­šte i ko­šma­ra u svi­jet stvar­no­sti… Uko­li­ko osje­ća­te bo­lji­tak u […]

Continue Reading

Hvala huljama

Hvala huljama

| July 9, 2017 | 0 Comments

Otva­raš kon­zer­vi­cu sar­di­ne, ze­mlja­če, umje­sto da pro­pet na bi­je­lu la­đu pe­caš na pla­voj pu­či­ni… Mac­kaš uže­glo ulje iz po­me­nu­te kon­zer­vi­ce, uže­gli ze­mlja­če, umje­sto da sr­ku­ćeš de­sti­lat či­ste po­ma­me na po­me­nu­toj bi­je­loj la­đi, usi­dren ne­gdje na po­me­nu­toj pla­voj pu­či­ni… Za­va­ra­vaš ozvje­re­nu glad po­me­nu­tom kon­zer­vi­com, po­me­nu­te ba­ja­te sar­di­ne u po­me­nu­tom uže­glom ulju, umje­sto da pre­si­ću­ješ si­tost na […]

Continue Reading

Kapi (23) – Budiš se glavobolna

Kapi (23) – Budiš se glavobolna

| July 4, 2017 | 0 Comments

Budiš se glavobolna svakog Božijeg jutra. Neke smršene riječi bruje kao pčele, navikla si već da pritajiš srce i slušaš ponoćni bruj. S glavom na visokom perjanom jastuku, lagano razmrsuješ riječi. Jastuk je pun požude, dahtanja, uzdaha, ugrušane lirike. Bijesna, pobjedonosno istresaš jastučno perje koje se kovitla na vjetru. Misliš,ponosna i ushićena: skončala je moja […]

Continue Reading

Sunce pod suncobranom

Sunce pod suncobranom

| July 2, 2017 | 0 Comments

Šta li će ovo sunce pod suncobranom, ova neviđena ljepota, ovo natprirodno čudo Božije? Šta li radi pod dronjavom krpetinom ova usijana kugla oko koje se obrće cjelokupni svijet? Šta će šćućureno pod isprobijanom čaprom suncobrana ovo čudevenije, ovo usijano grotlo izistinskog života? Zašto li tavori u bolešljivoj hladovini ovaj vreli plam, ovaj plamen koji […]

Continue Reading