Tag: Crna Gora

Zdravica bratu Pensu

Zdravica bratu Pensu

| August 7, 2017 | 0 Comments

Ko je to na­ma do­bro­do­šao? Šta je to na­ma do­bro­do­šlo? Ko­me će­mo hor­ski i brat­ski na­zdra­vlja­ti kad sle­ti, a sle­tje­lo je sa svo­jih vi­si­na na na­še ma­le­ne, ali ča­sne i ta­ko da­lje, vi­so­ve… Što li je do­šao? Za­što li nas je ob­ra­do­vao, zna li, za­bo­ga, ko­li­ko smo mu se ob­ra­do­va­li i ko­li­ko nam je sad […]

Continue Reading

Kobajagi

Kobajagi

| June 11, 2017 | 0 Comments

Cr­no­gor­ci. Ko­ba­ja­gi. Mo­žda Go­ro­crn­ci. Cr­ni bi­jel­ci. Ili bi­je­li crn­ci. Ko­ba­ja­gi zva­nič­no. Ko­ba­ja­gi fak­tor. Ko­ba­ja­gi mi­ra i sta­bil­no­sti ko­ba­ja­gi. Ko­ba­ja­gi dr­ža­vi­ca u ko­joj ži­ve ko­ba­ja­gi za­do­volj­ni ko­ba­ja­gi gra­đa­ni i pre­za­do­volj­ne ko­ba­ja­gi gra­đan­ke. Dr­ža­vi­ca, rod­na gru­di­ca, ko­ja je ovih da­na ko­ba­ja­gi zva­nič­no po­ra­sla do ko­ba­ja­gi ne­slu­će­nih vi­si­na sa ko­jih se ko­ba­ja­gi da­le­ko vi­di. Ko­ba­ja­gi ušla u NA­TO, […]

Continue Reading

Natović

Natović

| February 5, 2017 | 0 Comments

Kad već mo­ra na ić ne­ka vi­še ne bu­de Jo­va­no­vić, Ni­ko­lić, Pe­tro­vić, jer od­vi­še tuk­ne na bi­je­li lu­kac, na znoj­nu gu­nji­nu, na sla­ni­ni­cu i ra­ki­ji­cu, na Mo­ra­vi­cu i šaj­ka­ču, na mit i le­gen­du, na iz­mi­šlje­ne ska­ske i bu­da­li­sa­nja, na ćo­ra­vo car­stvo ne­be­sko, a i na Ru­si­ju, sta­ru du­šman­ku, ne­ka­ko otu­žno tuk­ne… Ova­ko bi mo­gao da […]

Continue Reading

Milo, vrni se!

Milo, vrni se!

| November 13, 2016 | 0 Comments

Zna­mo da ni­je­si oti­šao i da si tu i kad odeš, ali, za sva­ki slu­čaj, vra­ti se, iako ni­je­si oti­šao. Bez te­be, iako si tu, ni­ka­ko ne ide, a znaš to i sam, ma­da ni sam ne znaš šta ti je či­ni­ti u ovim hi­sto­rij­skim mo­men­ti­ma, a sva­ki mo­me­nat u ve­zi s to­bom je za­i­sta […]

Continue Reading

Noć državnosti

Noć državnosti

| May 27, 2016 | 0 Comments

De­set go­di­na je pro­šlo kao tren, sv(j)estan sam da ni­kad vi­še ne­ću bi­ti njen… Ot­pri­li­ke kao sto go­di­na sa­mo­će. Ot­pri­li­ke to se sla­vi ovih da­na u Go­ri­ci Cr­noj. Tom su se sev­da­hu i der­ne­ku, uz europ­ski kri­stal i va­tro­met, pre­pu­sti­li gor­di i slav­ni pr­vo­bor­ci po­to­nji vla­sni­ci na­šeg luk­su­znog spla­va. Nji­ho­ve pri­vat­ne žur­ki­ce u pri­vat­noj dr­ža­vi­ci […]

Continue Reading

Volio bih da te ne volim

Volio bih da te ne volim

| January 30, 2016 | 0 Comments

A mo­žda i ne bih. Sve je re­la­tiv­no i ne­si­gur­no. Kad je ri­ječ o na­šim ži­vo­ti­ma. Sve je ap­so­lut­no i ga­ran­to­va­no. Kad je ri­ječ o nji­ho­voj ku­kav­noj vla­da­vi­ni. Zna­či da je si­gur­no i da će jed­nom pa­sti. Kao što pa­da sve što je pa­de­ni­ju sklo­no. Kao što re­če jed­nom onaj pje­snik. Srp­ski. Na­ža­lost, ve­li­ki su […]

Continue Reading

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

| December 6, 2015 | 0 Comments

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (“Službeni list Crne Gore” br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu. Koristimo priliku da obavijestimo predstavnike organizacija […]

Continue Reading

Ja se ponosim time da nijesam nikad izašao duhom iz Crne Gore [Tema: Dado]

Ja se ponosim time da nijesam nikad izašao duhom iz Crne Gore [Tema: Dado]

| November 10, 2015 | 0 Comments

Intervju maja 1979. Razgovarala: Branka Bogavac Branka Bogavac: Bi li ti htio reći nešto o sebi? Dado: Ne volim da govorim o sebi. Ja se brinem o mojoj djeci, o mojim slikama. Ja mislim kad čovjek priča o sebi, samo priča neke priče. Čovjek može da priča o sebi kad umire, onda može nešto da […]

Continue Reading

Sudbinu u ruke 

Sudbinu u ruke 

| October 23, 2015 | 0 Comments

Pjesma Sudbinu u ruke podgoričkog benda Freiheit PG postavljena je na Jutjub 18. oktobra,u vrijeme kada se u Podgorici dešavaju protesti opozicionog Demokratskog fronta koji zahtijeva ostavku Vlade Crne Gore na čelu sa premijerom Milom Đukanovićem, te formiranje prelazne vlade kako bi se stekli uslovi za demokratske izbore. Za neke, protesti predstavljaju građanski bunt kao izraz nezadovoljstva […]

Continue Reading

Subota je dan za narod

Subota je dan za narod

| October 23, 2015 | 0 Comments

Sigurno je da to neće biti običan dan. Iako bi mnogi željeli pritisnuti slutnjom i strahom. Biće to neobičan dan. Tako žele mnogi. Podgrijani nadom i srdžbom. Hoće li subota biti Dan D? Nijesam siguran u to. Mada slutim. Pritisnut slutnjom i nadom. Bez straha i srdžbe. Bez mržnje i osvetoljublja. Bez hulja koji su […]

Continue Reading