Tag: jasan pogled

Osobni podaci

Osobni podaci

| April 23, 2017 | 0 Comments

Ime: -Na­to­je. Pre­zi­me: -Na­to­vić. Na­di­mak: -Mi­lo Da­tum ro­đe­nja: -Ima ih tri. Bi­će i če­tvr­ti. Da ne na­bra­jam ra­di ušte­de vre­me­na i pro­sto­ra… Mje­sto ro­đe­nja: -Na vrh mi je je­zi­ka. Jed­no je­zi­vo­i­di­lič­no mje­sto pe­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Pod­go­ri­ce. Ne­će­te mi za­mje­ri­ti što sam tre­nu­tač­no za­bo­ra­vio… Vi­si­na: -Dva i po me­tra. Ma­da još ra­stem… Te­ži­na: -Sto­ti­nak mi­li­o­na. Ma­da […]

Continue Reading

I cvrči, cvrči cvrčak

I cvrči, cvrči cvrčak

| September 11, 2015 | 0 Comments

Sje­ćaš li se još uvi­jek ovo­ga, pam­tlji­vi ško­lo­va­ni ze­mlja­če? Ili ni te­bi, ni me­ni vi­še ni­je do to­ga? Mi­slim—do pam­će­nja i ne­ka­kve ško­le, ko­ju, ru­ku na sr­ce, ni­ka­da ni­je­smo ne­što ni vo­lje­li. Sad ko je kriv to­me, Bog će zna­ti. Vje­ro­vat­no—mi. Naj­lak­še je, te­ško na­ma, na nas sva­li­ti svu kri­vi­cu. Dok cvr­či cvr­či cvr­čak na […]

Continue Reading

U bankarskom ropstvu

U bankarskom ropstvu

| July 4, 2015 | 0 Comments

Piše: Milan Gavrović Dobro zvuči kad premijer Milanović konačno odgovara bankama, koje prijete međunarodnim sporovima, neka ga tuže upravi vodovoda. Ali za pravo rješenje potrebno je mnogo dublje oranje Strategija kojom se banke brane logična je, ali i prozirna. Sve se na primjer vidi po tome kako bi one riješile probleme kredita u švicarcima. Tako […]

Continue Reading

U tu neverovatnu činjenicu – da su i nekada leta bila žarka a zime polarne teško ćete ubediti bilo kog građanina iz rejona SFRJ

U tu neverovatnu činjenicu – da su i nekada leta bila žarka a zime polarne teško ćete ubediti bilo kog građanina iz rejona SFRJ

| July 4, 2015 | 0 Comments

Meteorološke zavere: Kad vrućine stižu sa antene Piše: Dragoljub-Draža Petrović Bila su to lepa vremena i atmosferske prilike kada je krajem sedamdesetih godina “onog” veka jedan jugoslovenski list u novogodišnjoj anketi proglasio prezentera vremenske prognoze Televizije Beograd Kamenka Katića za najpopularniju ličnost stare Jugoslavije. Ispred njega je bio samo drug Tito. Kamenko je u studiju […]

Continue Reading

Pecanje na Moravi

Pecanje na Moravi

| May 29, 2015 | 0 Comments

La­ko je mno­gi­ma i ta­mo nji­ma, moj ze­mlja­če! Nji­ma vri u li­va­di, ko­šni­ci i am­ba­ru, a me­ni u gla­vi kao u ko­šni­ci! La­ko je nji­ma, ro­đa­če, oni vr­ca­ju med sa po­lja me­do­no­snih, a ja ci­je­dim bo­lje­ti­cu iz ubo­ge ča­ške… Sve po­vo­de­ći se onim se­li­mo­vi­ćev­skim sa­vje­tom, sje­ća­te li se, o za­bo­ga, sta­re lek­ti­re: Za­što ne lo­viš […]

Continue Reading

Dragi moj đetiću

Dragi moj đetiću

| March 6, 2015 | 0 Comments

Bo­lje ti je da ne znaš, đe­ti­ću moj. Ne­zna­nje će te mo­žda sa­ču­va­ti ve­ćih is­ku­še­nja, jer je zna­nje od­vaj­ka­da i svu­gdje bi­lo sa­mo teg oko no­gu i ko­nop oko vra­ta. I pro­klet­stvo i stra­šna ka­zna. Kad bi znao bi­lo bi ti te­ško. Jer te­ška je mje­ra na­šeg pro­pa­da­nja. Kad bi znao bi­lo bi ti još […]

Continue Reading

Sloboda

Sloboda

| November 23, 2014 | 0 Comments

Govor Ursule Lengvin Na 65. dodeli Nacionalnih književnih nagrada u restoranu Cipriani Wall Street u Njujorku, domaćin dodele Danijel Hendler, poznatiji kao Lemoni Snicket, zbijao je šale o irelevantnosti književnog sveta i tiraniji Amazona. U obraćanju svojim kolegama piscima primetio je kako je Nacionalna književna nagrada kao dodela Oskara, „kad nikog ne bi bilo briga […]

Continue Reading

Dresura

Dresura

| November 7, 2014 | 0 Comments

Daj ša­pu! Sje­di! Le­zi! Do­đi! Do­ne­si! Dr­ži ga! Mr­tav! Mr­tav. Mr­tav… Mo­žda ma­lo sup­til­ni­je, ali, su­štin­ski – isto. Na­u­če ih da bu­du po­slu­šni i po­kor­ni. Zna se ko­ga i za ko­ga. Pa­žlji­vo se bi­ra i ra­za­bi­ra. Ne mo­že baš sva­ko bi­ti do­bar cir­ku­sant. Ima to ve­ze i sa ge­net­skim ma­te­ri­ja­lom, sa kr­ljom od ko­je su […]

Continue Reading

Srećković

Srećković

| October 24, 2014 | 0 Comments

Tragedija je život u krupnom planu. Komedija je život u totalu Čaplin Sreć­ko zna mno­go stva­ri i to i ni­je baš ne­ka sre­ća. Po­seb­no da­nas i po­seb­no ov­dje. Ali, on je sre­ćan zbog tog zna­nja iako ga ono ne či­ni sreć­nim. Te­ško je shva­tlji­vo, ali je baš ta­ko. Po­zna­jem čo­vje­ka. Znam da je Sreć­ko tre­nut­no […]

Continue Reading

Neoliberalizam izvlači najgore iz nas

Neoliberalizam izvlači najgore iz nas

| October 4, 2014 | 0 Comments

Piše: Pol Verhege Skloni smo da doživljavamo svoje identitete kao stabilne i odvojene od spoljašnjih sila. Ali nakon desetljeća istraživanja i prakse, postao sam ubijeđen da ekonomske promjene utiču ne samo na naše vrijednosti već i na ličnosti. Trideset godina neoliberalizma, sile slobodnog tržišta i privatizacije uzelo je svoj danak, a nemilosrdan pritisak „da se […]

Continue Reading