Tag: Nikšić

Trg heroja

Trg heroja

| July 29, 2016 | 0 Comments

Dru­gar­ska se pje­sma ori, pje­sma ko­ja sla­vi rad… ni­je baš, baš ta­ko, ali u zna­me­ni­tom NK gra­du brek­će ba­ger­čić i štek­će ta­bač, bu­ška bu­ši­li­ca i zvec­ka­ju alat­ke. A tek ozno­je­na udar­nič­ka li­ca rad­ni­ka pod usi­ja­nim šle­mo­vi­ma, pa vre­la užur­ba­nost na grad­skom gra­di­li­štu i ra­do­zna­li, a bog­me i zlu­ra­di, po­gle­di oša­mu­će­nih vje­či­tih še­ta­ča i oza­re­nih pre­pla­nu­lih, […]

Continue Reading

Razgovor je duši poslastica (NK-dijalog)

Razgovor je duši poslastica (NK-dijalog)

| April 17, 2016 | 2 Comments

  –Đe si,jebem ti mater! –O, đe si ti, sve ti jebem! –Šta je s tobom, brate moj? –A šta je s tobom, kralju moj? –Ja sam ti po cijeli dan po kafana! –Jesi moj kurac! –Jesam, sreće mi! –Plati neđe po kavu! –Nije problem, đe ćemo? –Oćemo li kod Glavonje? –Ne idem ja tamo! […]

Continue Reading

Kraljeva stoka

Kraljeva stoka

| March 11, 2016 | 1 Comment

  Neće moći srpska stoka maći kralja iz Rastoka (grafit na zgradi Gimnazije u Nikšiću) Da­kle, ri­ječ je o go­re­po­me­nu­tom urat­ku ko­ji je dje­lo ne­či­je pr­lja­ve ru­ke, još pr­lja­vi­jeg sr­ca i slu­đe­nog uma. Da­kle, ri­ječ je o pri­mi­tiv­nom ur­li­ku mr­žnje, o pri­mor­di­jal­nom kri­ku ko­ji bi mo­gao ima­ti ve­ze i za ka­ni­ba­li­stič­kim po­ri­vi­ma. Da­kle, onaj ko­ji […]

Continue Reading

Novak i Nikšić

Novak i Nikšić

| September 18, 2015 | 0 Comments

Sla­žu mi se ne­ka­ko u na­slo­vu. Idu je­dan uz dru­go­ga, pa ko­me pra­vo, a ko­me kri­vo. Jer, uvi­jek ima onih ko­ji­ma je kri­vo ako je ne­što pra­vo. Da ni­je ta­ko i da ni­je ta­kvih ovaj svi­jet ne bi bio kri­vo, već bi bio pra­vo mje­sto. Ko­nač­no da se moj slav­ni (i vo­lje­ni) NK grad pri­slo­ni […]

Continue Reading

Pozorište

Pozorište

| February 6, 2015 | 0 Comments

U sva­kom slu­ča­ju bo­lje je gle­da­ti ži­vot u po­zo­ri­štu, ne­go po­zo­ri­šte u ži­vo­tu. Ili ta­ko ne­ka­ko… Ne bi­va gra­da bez po­zo­ri­šta. A du­go ga ni­je bi­lo. Ni po­zo­ri­šta ni NK gra­da. Za­pra­vo, bi­lo ga je po­ne­kad, po­ma­lo, u iz­u­zet­nim, van­red­nim pri­li­ka­ma. I Nik­šić­kog po­zo­ri­šta i slav­nog NK gra­da. I sa­da, ko­nač­no ga ima. I li­je­po […]

Continue Reading

Svejednoća

Svejednoća

| July 4, 2014 | 0 Comments

Bio jednom jedan stvor./Cucao na cuci/Sedeo na sedi/Gledao na gledi/Čekao na čeki/Kopao na kopi/Kljucao na kljuci/Plakao na plaki/Svirao na sviri/Skakao na skaki/Pevao na pevi/Dremao na dremi/Spavao na spavi… (Duško Radović) Ne­ma vi­še vre­me­na bez­briž­ja, moj pri­ka­ne. Ovo su vre­me­na sve­briž­ja i ba­šme­briž­ja, dra­gi ro­đa­če. Ta­ko mi pri­po­vi­je­da dok na te­ra­si grad­ske ka­fa­ne če­ka­mo su­mrač­no vi­no. […]

Continue Reading

Ratko Božović – Ludilo mržnje beskonačno se obnavlja

Ratko Božović – Ludilo mržnje beskonačno se obnavlja

| June 2, 2014 | 0 Comments

Autor: Vojkan Ristić Ljudi, sećanja: Ratko Božović O sagovorniku Ratko Božović je na Fakultetu političkih nauka prošao sva univerzitetska zvanja, od asistenta do redovnog profesora. Više godina bio je šef Katedre za novinarstvo i političku sociologiju. Na FPN je bio do 1999, kada nije potpisao lojalnost vlastima po tadašnjem Zakonu o univerzitetu. Autor je više […]

Continue Reading

Blažo Zlopaša – Ljubav je jača od svakog rata i svakog zla

Blažo Zlopaša – Ljubav je jača od svakog rata i svakog zla

| May 11, 2014 | 0 Comments

Autor: Rade Radovanović Ljudi, sećanja: Blažo Zlopaša O sagovorniku Doktor Blažo Zlopaša rođen je u Nikšiću. U Zagrebu je studirao medicinu, a u Beogradu stomatologiju. Diplomirao je prvi u generaciji. Njegovi profesori su ga odabrali da karijeru nastavi na fakultetu ali on ju je nastavio u Nemačkoj i Švajcarskoj . Oralni je hirurg, a specijalizaciju […]

Continue Reading

Jazbine i rupe

Jazbine i rupe

| August 23, 2013 | 0 Comments

  I obaviješteni analitičari-izvanjci našega Padišaha proglasiše vođom čopora. To može začuditi samo nekog nepopravljivog naivka ili nekog razbrata pjesnika što povazdan bište stihove u slavu našeg Vođe i za diku montenegrinskih čuka, klanaca i bukava. Elem, sve se okreće i svemu dođe vakat, pa se tako i sluti kraj Padišahove ere, ako je to […]

Continue Reading

Rođaci na ljetovanju

Rođaci na ljetovanju

| June 18, 2013 | 1 Comment

Rođaci na ljetovanju (Potresni igrokaz) Lica: Uličar iz NK Student iz NK Mnozina PRVI ČIN—Priprema Uličar: Đe si ti, jesi li se naspava? Student: Đe si, jesam jesam… Uličar: Ja vala nijesam oka sklopio. Do zore sam gleda Skupštinu, pa Farmu, jebala me Farma! Nije ono loše, a? Student: Ne znam…ne gledam ti ja to… […]

Continue Reading