Tag: Dado Đurić

Anatomija Fenomena

Spaljivanje mrtvih [Tema: Dado]

Tekst je od­lo­mak iz epo­ni­ma Ama­ran­te Szi­don, umjet­ni­ko­ve kćer­ke.   Tokom ljeta, ko­ri­ste­ći fo­te­lje iz Pri­rod­njač­kog kabineta, moj otac je ure­dio ate­lje da liči na malu po­zor­ni­cu; sto­li­ce su bile ras­po­re­đe­ne kru­žno kao da su bile pre­do­dre­đe­ne za pri­ma­nje po­sje­ti­la­ca. Isti­na, niko se nije ni­ka­da usu­dio sje­sti; za­o­bi­la­zi­li smo ih s opre­zom, kao […]

Anatomija Fenomena

Crnogorac iz Eruvala – Intervju sa Dadom Đurićem iz 1971. [Tema: Dado]

  April 1971: Svečano se obeležava 2500 godina persijskog carstva. Tim povodom su u Teheranu car Reza Pahlavi i carica Farah ponosno pokazali najčuvenije dijamante na svetu, kolekciju koja se na svetlost dana iznosi samo prilikom izuzetnih službenih ceremonija… srećom, ne samo za hiljadugodišnjice… Oriana Falači, prvo žensko novinarsko pero […]

Anatomija Fenomena

Bora Ćosić: Dado [Tema: Dado]

U zimu go­di­ne 1953. veoma mra­znu, pe­njao sam se pod krov jedne kuće u ulici Stra­hi­nji­ća Bana; tu, u sobi sa ne­za­sta­klje­nim pro­zo­ri­ma, živio je Dado Đurić, lum­pen­pro­le­ter, ke­pec-fi­lo­zof, « čo­vjek od gvo­žđa », kome ele­men­tar­ne sile ne mogu ništa, naj­zad jedan od naj­bo­ljih sli­ka­ra koje znam. Pro­stor u kome sam, ne ski­da­ju­ći kaput […]

Anatomija Fenomena

Osmjeh koji pobjeđuje crne slabosti naših strahova [Tema: Dado]

Piše: Patrik Valdberg Svet rane zore, beskrvne bledoće, u kojem se prigušeno tope bledozelene, limun žute, mišje sive, umiruće ružičaste; vazduh proziran i dubok, za koji bi se reklo da je opran, ispran rosama; bela izjednačujuća svetlost, neprijatelj svake senke, paleći panoramski prostor čija armatura jeste miran pejzaž normadijokog Vensena: […]

Anatomija Fenomena

Ja i jesam jedino to, ranjivost i razaranje [Tema: Dado]

Iz razgovora s Dadom Đurićem Majkl Pepiat * Ovaj je razgovor presjek i sažetak tri zasebna intervjua. Svi su bili zabilježeni na magnetofonskoj traci, ali prepis koji slijedi, poput doslovnog prevoda, oduzima brojne nijanse. Podrugljivo fraziranje, kolebanje, povrijeđena sujeta, žestoka zajedljivost, sva ona igra saučesništva između lovca na riječi i […]

Anatomija Fenomena

Pokolj nevinih [Tema: Dado]

Tematska dosljednost Dadovog slikarstva je otkrivanje jednog mentalnog i psihološkog svijeta iz kojeg Dado izvlači i svoj život, svoja osjećanja i svoje slike. Pred nekom vrstom uspomena, Dado kao da samo prepoznaje i prisjeća se unutrašnjim okom, stanja i događaja koji su u njegovom umjetničkom biću izazivali onu emociju koja […]