Tag: Engleska

Anatomija Fenomena

Gvozdeni putevi naših nepoverenja [Tema: Pekić]

  Među pi­smi­ma koja do­bi­jam po­vo­dom ovih ko­men­ta­ra ima i jed­no jav­no koje po­min­jem s od­vrat­nošću, iako će nam, po vol­ji iro­ničnog pa­ra­dok­sa, ono pomoći da iza­be­remo da­na­šnju temu i iz­ve­de­mo još jed­nu raz­li­ku između našeg i en­gle­skog ka­rak­te­ra. Je­dan od umil­ja­ti­jih pa­su­sa pi­sma ­jed­nog pse­u­do-Živo­rada iz Kra­gu­jev­ca, gla­si: „Is­pa­da […]

Anatomija Fenomena

Srce i tišina – Jozef Božik [Tema: Dribling]

Piše: Božo Koprivica Jozef Božik(1925-1978) Mađarska Klub: Honved U mojoj porodici negovao se kult mađarske reprezentacije: Grosič, Buzanski, Lantoš, Božik, Lorant, Zagarijaš, Budai (Šandor), Kočiš, Hiderkuti, Puškaš, Cibor. Taj sam sastav znao u četvrtoj godini i govorio sam ga kao pesmu, a još ništa nisam znao o tim igračima. Sećam […]

Anatomija Fenomena

Ka­ko En­gle­zi­ma nas ob­ja­sni­ti [Tema: Pekić]

Pisao: Borislav Pekić Du­žnost mi je da vam ob­ja­snim En­gle­ze. Dr­žao sam da je za­da­tak ne­mo­guć i da ga s od­go­va­ra­ju­ćim ne­u­spe­hom srazmerno us­peš­no oba­vljam. Pro­me­nio sam miš­lje­nje ot­ka­ko sam En­gle­zi­ma nas po­ku­šao da ob­ja­snim. Tek on­da sam shva­tio ne­pri­li­ke en­gle­skog ko­men­ta­to­ra Ra­dio Be­o­gra­da. Naj­ve­ća pred­nost ra­di­ja je u to­me […]