Tag: izbori

Majska tmuša

Majska tmuša

| May 30, 2014 | 0 Comments

Opje­va­na je maj­ska zo­ra u na­šoj dr­ža­vi­ci. Opje­va­na ili o­ću­ta­na, ka­ko se uzme. Opje­va­va­mo ili pre­ćut­ku­je­mo maj­sku zo­ru, a ži­vi­mo u maj­skoj tmu­ši u ko­joj se te­ško pre­po­zna­je­mo i još uvi­jek ne­če­mu na­da­mo. Na­da­mo se osvit­ku i pro­ve­dra­va­nju. Opje­va­na je, da­kle, maj­ska zo­ra u him­ni na­še dr­ža­vi­ce, u na­šoj ili nji­ho­voj pje­smi­ci ina­će­nja i bar­ja­če­nja, […]

Continue Reading

Bezlična karta

Bezlična karta

| April 18, 2014 | 0 Comments

Te i ta­kve kar­te ne­će bi­ti stvar bli­ske i da­lje bu­duć­no­sti. One su, iz­gle­da, po­sta­le či­nje­ni­ca da­na­šnjeg vre­me­na. I ni­je to baš od ju­če. Obez­li­če­nje je ma­lig­ni pro­ces ko­ji tra­je, tra­je i ra­za­ra lič­nu i ko­lek­tiv­nu etič­nost. Mi­slim mo­ral, ako tu be­smi­sli­cu još uvi­jek ne­ko po­mi­nje. Obez­li­če­nje ima ve­ze sa mno­gim bo­le­sti­ma na­šeg svi­je­ta i […]

Continue Reading

Priprema, pozor – pad!

Priprema, pozor – pad!

| March 14, 2014 | 0 Comments

Ozdra­vi­lo je Be­ra­ne i vas­kr­sla je na­da da ima li­je­ka i za dru­ge gra­do­ve. Mo­ra­lo je da poč­ne. Po­če­lo je sa pra­vog mje­sta. Po­čeo je po­če­tak kra­ja. Če­sto pro­la­zim kroz Be­ra­ne. Na­dah­nut i sje­tan. Znam i vi­dim, vi­dim i znam ko­li­ko je sve li­je­po i ko­li­ko su sve na­ru­ži­li oni ko­ji­ma je lje­po­ta su­vi­šna be­smi­sli­ca, […]

Continue Reading

Mi smo ih birali, jer su naši

Mi smo ih birali, jer su naši

| November 22, 2013 | 0 Comments

U prestonici, jakako! Kao i uvijek, jamačno! Bira se onaj koji ti valja, a ne onaj koji ti nije s ruke. To je prirodno za prirodne ljude. Što bi se bilo šta mijenjalo ako je sve potaman. Jednom, gospodar, vavijek gospodar. Sve ostalo je tandara–mandara, smuti, pa prospi, nevaljala rabota… I sad neko da drži […]

Continue Reading

Bolje rob nego grob

Bolje rob nego grob

| May 11, 2013 | 0 Comments

Kako glasi definicija savremenog roba Piše: Slobodan Vladušić Pre nekoliko nedelja razgovarao sam sa prijateljem koji mi se žalio da tokom zime nikako nije mogao da smanji troškove grejanja za toliko koliko bi mogao da plati, iako je zaposlen. Nisam se usudio da ga pitam koliko mu je stepeni bilo u stanu. Drugi prijatelj, koji […]

Continue Reading

Izbori

Izbori

| October 12, 2012 | 0 Comments

Kad skamuču gomile Narod ne govori Samo romori nigdina I svjetluca mrak Kad se zakrve psi i vuci Sve se umeteži Ne ostane ni v od vuka Ni očnjak od psa I onda današnjici ne znaju Šta je bolje Biti kurjak Ili pseći rep Nemaš se za šta uhvatiti Ni za č od čovjeka Ni […]

Continue Reading