Month: April 2017

Notes

Jelena Lengold – Raščarani svet [Knjiga dana]

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   Vreme se izmigoljilo Piše: Sonja Ćirić Naslov netom objavljene zbirke priča Jelene Lengold, Raščarani svet, ima zajedničku osobinu sa naslovima njenih prethodnih knjiga U tri kod Kandinskog, Pretesteriši me i Vašarski mađioničar: tako nazvanu knjigu prosto morate da uzmete sa police u knjižari i prelistate je. Osim pomenutih, […]

Notes

Stelarc – Redizajniranje tijela u ekstenzivnoj stvarnosti ili virtualna inkarnacija

Piše: Helena Berden         „Čitavo područje autentičnosti izdvaja se iz sfere tehničkog – upravo stoga što se autentičnost ne može reproducirati.“ Walter Benjamin (Umjetničko djelo u doba svoje tehničke reproduktivnosti, 1936.)   Može li se tijelo rastijeliti? Prefiks „ras“ u glagolima označava dijeljenje, odvajanje, međusobno udaljavanje jedinki skupa […]

Art

Via Dolorosa

Zgusnute godine po ludnicama sviću. Tražim pjesmu da nadjača krv i meso. Šaka neba šaka je pepela. Jata krotkih, pojci Neće se razdaniti nad ovim bićem. Zvjezdana je noć nad Jerusalimom. Šaka pepela za šaku neba. Milost silazi, Umire se dublje i snažnije.     Danilo Đurica

Art

Kada sam se opkladio da napišem poemu

  Opkladio sam se da napišem poemu Za dva čitava sata, stotinu dvadeset minuta, tri hiljade i šest stotina sekundi. Da sam pisao reč po sekundi Poema kao čudo. Poema kao ep. Evo, čitam je, nije dobra niti loša. Za dvadeset minuta, hiljadu i dve stotine sekundi. Ako me matematika […]

Jasan Pogled

Osobni podaci

Ime: -Na­to­je. Pre­zi­me: -Na­to­vić. Na­di­mak: -Mi­lo Da­tum ro­đe­nja: -Ima ih tri. Bi­će i če­tvr­ti. Da ne na­bra­jam ra­di ušte­de vre­me­na i pro­sto­ra… Mje­sto ro­đe­nja: -Na vrh mi je je­zi­ka. Jed­no je­zi­vo­i­di­lič­no mje­sto pe­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Pod­go­ri­ce. Ne­će­te mi za­mje­ri­ti što sam tre­nu­tač­no za­bo­ra­vio… Vi­si­na: -Dva i po me­tra. Ma­da još […]