Tag: Budva

Jasan Pogled

Besjeda na Top Hilu

Ko na hi­lu ak i ma­lo sto­ji, vi­še vi­di no onaj pod hi­lom. Znam ja to do­bro, dra­gi mo­ji, po­što­va­ni i lju­blje­ni mo­ji! Znam i ko­li­ko ci­je­ni­te mo­ju ne­bo­zem­nu mu­drost, mo­je slat­ko­reč­je i mo­ju ne­bom bla­go­slo­ve­nu ple­me­ni­tost. Skrom­nost je­ste mo­ja vr­li­na, htje­doh re­ći, jed­na od mo­jih ne­iz­bro­ji­vih i ne­iz­dr­ži­vih vr­li­na, […]

Jasan Pogled

London Calling

Ode sve u tirinte. Opet se država zadužuje da vrati prošli dug. Živo me zanima đe ćemo stići za par godina. Sve je manje alternativnih scenarija ishoda ovog puta. Empirijski, ishod bi mogao biti recimo ovakav: 2016. godina, septembar mjesec, organizuje se referendum o državno pravnom statusu domovine. Na glasačkom […]