Tag: crnogorski

Jasan Pogled

Avetna lingvistika

Vi­đi vra­ga! Vi­đi ču­da i opa­ka je­zi­ka, moj ro­đa­če! Vi­đi zlo­sti i pa­ko­sti i đa­vo­lje ra­bo­te, dra­gi ze­mlja­če! Pr­vo nam za­bra­ni­še da go­vo­ri­mo, sa­da vam ne da­ju da zbo­ri­te, a o pi­sa­nju i gra­ma­ti­če­skim gla­vo­lom­ka­ma i na­ka­rad­nim lin­gvi­stič­kim po­gi­bi­ja­ma ma­lo je pa­met­nih ri­je­či, a do­sta je jed­na ri­ječ i kao […]

Jasan Pogled

London Calling

Ode sve u tirinte. Opet se država zadužuje da vrati prošli dug. Živo me zanima đe ćemo stići za par godina. Sve je manje alternativnih scenarija ishoda ovog puta. Empirijski, ishod bi mogao biti recimo ovakav: 2016. godina, septembar mjesec, organizuje se referendum o državno pravnom statusu domovine. Na glasačkom […]