Tag: izbori

Jasan Pogled

Majska tmuša

Opje­va­na je maj­ska zo­ra u na­šoj dr­ža­vi­ci. Opje­va­na ili o­ću­ta­na, ka­ko se uzme. Opje­va­va­mo ili pre­ćut­ku­je­mo maj­sku zo­ru, a ži­vi­mo u maj­skoj tmu­ši u ko­joj se te­ško pre­po­zna­je­mo i još uvi­jek ne­če­mu na­da­mo. Na­da­mo se osvit­ku i pro­ve­dra­va­nju. Opje­va­na je, da­kle, maj­ska zo­ra u him­ni na­še dr­ža­vi­ce, u na­šoj ili […]

Jasan Pogled

Bezlična karta

Te i ta­kve kar­te ne­će bi­ti stvar bli­ske i da­lje bu­duć­no­sti. One su, iz­gle­da, po­sta­le či­nje­ni­ca da­na­šnjeg vre­me­na. I ni­je to baš od ju­če. Obez­li­če­nje je ma­lig­ni pro­ces ko­ji tra­je, tra­je i ra­za­ra lič­nu i ko­lek­tiv­nu etič­nost. Mi­slim mo­ral, ako tu be­smi­sli­cu još uvi­jek ne­ko po­mi­nje. Obez­li­če­nje ima ve­ze sa […]

Jasan Pogled

Priprema, pozor – pad!

Ozdra­vi­lo je Be­ra­ne i vas­kr­sla je na­da da ima li­je­ka i za dru­ge gra­do­ve. Mo­ra­lo je da poč­ne. Po­če­lo je sa pra­vog mje­sta. Po­čeo je po­če­tak kra­ja. Če­sto pro­la­zim kroz Be­ra­ne. Na­dah­nut i sje­tan. Znam i vi­dim, vi­dim i znam ko­li­ko je sve li­je­po i ko­li­ko su sve na­ru­ži­li oni […]

Jasan Pogled

Bolje rob nego grob

Kako glasi definicija savremenog roba Piše: Slobodan Vladušić Pre nekoliko nedelja razgovarao sam sa prijateljem koji mi se žalio da tokom zime nikako nije mogao da smanji troškove grejanja za toliko koliko bi mogao da plati, iako je zaposlen. Nisam se usudio da ga pitam koliko mu je stepeni bilo […]

Jasan Pogled

Izbori

Kad skamuču gomile Narod ne govori Samo romori nigdina I svjetluca mrak Kad se zakrve psi i vuci Sve se umeteži Ne ostane ni v od vuka Ni očnjak od psa I onda današnjici ne znaju Šta je bolje Biti kurjak Ili pseći rep Nemaš se za šta uhvatiti Ni […]