Tag: novak đoković

Jasan Pogled

Novak i Nikšić

Sla­žu mi se ne­ka­ko u na­slo­vu. Idu je­dan uz dru­go­ga, pa ko­me pra­vo, a ko­me kri­vo. Jer, uvi­jek ima onih ko­ji­ma je kri­vo ako je ne­što pra­vo. Da ni­je ta­ko i da ni­je ta­kvih ovaj svi­jet ne bi bio kri­vo, već bi bio pra­vo mje­sto. Ko­nač­no da se moj slav­ni […]