Boris Jovanović

Author Archive: Boris Jovanović

Boris Jovanović, rođen u Nikšiću. U rodnom gradu voli miris lipa (koje su posjekli) na glavnoj ulici i pivo u samačkom (status nepoznat). Zbog ljubavi prema srpskom jeziku kao mlađi Čarnojević odgegao na mali sjever. Zbog ljubavi prema Nataši nastanio se u Vrnjačkoj Banji ni kriv ni dužan. Vrlo je rijetko otac, a mnogo češće tata Matije i Bogdana. Ponosni je stric. Objavio četiri-pet knjiga. Ima malo više čitalaca nego napisanih knjiga. Nagrađivan (malo ga je sramota, ali mu je to ponekad važno). Navijač Sut(j)eske i Zvijezde. Osobeni znaci: umjetničko-razbojnička fizionomija. Piće: sve manje crnogorskog vina. Država: Srbija i Crna Gora (ili obrnuto). Ima najboljeg druga. I puno knjiga. I malo stripova. I još ponešto...Eto.

rss feed

Author's Website

Ako ne znaš šta ćeš

Ako ne znaš šta ćeš

| October 16, 2017 | 0 Comments

Ba­vi se ne­čim uno­snim, kad već ne znaš šta ćeš. Oba­vi ne­ki ko­ri­sni po­sli­ćak, ako već ne znaš šta bi ra­dio. Bu­di ne­ko i ne­što, kad se već do­sa­đu­ješ. Uči­ni ne­što, da te ne­lju­di po do­bru po­mi­nju, a lju­di i ona­ko ne zna­ju ni šta bi od se­be, a ni šta će im sop­stve­na sje­ća­nja. […]

Continue Reading

Namrgođenko

Namrgođenko

| October 8, 2017 | 0 Comments

Što li si va­zdan na­mr­čen, kad je ži­vot li­jep, moj na­mr­čen­ko? Tre­ba se, znaš li to, ra­do­va­ti ži­vo­tu, moj na­mr­šten­ko. To ti je pr­va i po­to­nja lek­ci­ja sa­vre­me­no­ga dan­gu­blje­nja, moj nam­ćo­ren­ko… Pa šta ako ti ži­vot tre­nut­no ni­je li­jep, moj na­tmu­ren­ko? Bi­će li­jep ka­sni­je, ako tre­nut­no ni­je, moj za­ka­šnjen­ko. Pa šta ako će ka­sni­je bi­ti […]

Continue Reading

Kapi (25) – Pije kao Rus

Kapi (25) – Pije kao Rus

| October 4, 2017 | 0 Comments

Pije kao Rus. Raduje se kao dijete. Psuje kao kočijaš. Plaši se svakog šušnja. Puši kao Turčin. Naći ćeš je na dnu tuge. Mokru od suza, blistavu od osmijeha. Ni za šta nije. Sem da se ponekad pomene.   Iz zbirke Kapi

Continue Reading

Kvarnjaci i pokvarenjaci

Kvarnjaci i pokvarenjaci

| October 1, 2017 | 0 Comments

Ni­je im pro­šao rok. Du­go­traj­ni su. Do­bro oču­va­ni u svo­jim kon­zer­vi­ca­ma, u svo­jim fo­li­ja­ma, u svo­jim ce­lo­fa­ni­ma, u svo­jim sa­la­mu­ra­ma, fu­tro­la­ma i obra­zi­na­ma. Ni­je­su se po­kva­ri­li. Još uvi­jek su za upo­tre­bu i ima ih po­svu­da, a na­ro­či­to ta­mo gdje su naj­po­treb­ni­ji. A naj­po­treb­ni­ji su ta­mo gdje su naj­štet­ni­ji. I nji­ho­va šte­ta je je­di­na te­ko­vi­na šte­to­čin­skog […]

Continue Reading

Pismo i nebeski poštari

Pismo i nebeski poštari

| September 24, 2017 | 0 Comments

Kad bi se, nekim čudom, ponovo pisala pisma, i kada bih, nekim još većim čudom, umio napisati pismo, i kada bi, što je najčudnije, poštari još uvijek nosili pisma, pa još, što je veće čudo od najčudnijeg čuda, kad bih znao adresu onoga kome kobajagi pišem, svakako bih napisao neko, kakvo-takvo pismo. Pa bih ga […]

Continue Reading

Krivi pravednik i pravi krivac

Krivi pravednik i pravi krivac

| September 17, 2017 | 0 Comments

Postoje samo dvije vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a sa druge strane grešnici koji se smatraju pravednicima. Blez Paskal Ma­lo sam živ, mno­go sam kriv – raz­mi­šlja kri­vi pra­ved­nik dok sr­ku­će ju­tar­nju por­ci­ji­cu sa­mo­pre­ko­ra. Mno­go mi kri­vi­ce, pa mi ma­lo i ži­vo­ta-do­mi­šlja kri­vi pra­ved­nik nad­ni­jet nad po­po­dnev­nim mla­ka­šnim čor­bulj­kom. Od­rek­nem […]

Continue Reading

Srpčenje

Srpčenje

| September 10, 2017 | 0 Comments

Mno­go, bre, ti Sr­bi ho­će da su Sr­bi, bre! Pre­kar­da­ši­lo je to nji­ho­vo, da opro­sti­te, srp­če­nje, bre… Kao da je, bre, va­žno bi­ti Sr­bin, bre. Bu­di ti čo­vjek, bre, sa­mo dru­ge na­ci­o­nal­no­sti, bre, i sve će, bre, bi­ti u re­du, bre… Ko­me je još do to­ga da bu­de ne­ka­kav Sr­bin, bre…Mo­de­r­na su vre­me­na i svi […]

Continue Reading

Science Subjects for Research Papers

| September 8, 2017 | 0 Comments

Research papers writing might be complicated undertaking for lots of the pupils since it takes additional time than regular essay composing job. That is actually the appropriate moment to seek the guidance of a trustworthy article writing support. You also may keep in contact with your assigned writer through the essay writing process.

Continue Reading

Prazna priča

Prazna priča

| September 3, 2017 | 0 Comments

Šta vi­še do­li­ku­je pra­zni­ni od pra­zne pri­če? U če­mu će se pra­zni­na ogled­nu­ti, ako ne­će u pra­znoj pri­či? Ka­ko do­ča­ra­ti pra­zni­nu osim pra­znom pri­čom? Mo­že li se pra­zni­na ičim po­pu­ni­ti sem pra­znom pri­čom? Pri­ča o pra­znim gla­va­ma, šta je ne­go pra­zna pri­ča? Pri­ča o pra­znim gla­va­ma ko­ji vo­de pra­znu dr­ža­vu po­če­tak je i kraj sva­ke […]

Continue Reading

How exactly to Compose a the Way

| August 29, 2017 | 0 Comments

The task of the standard training element is always to publish a notice. You would have to identify important info assess identifying figures or possibly describe a procedure In the typical training module, you will need to create a correspondence, however in the academic element, you will require to describe some form of data or […]

Continue Reading