Month: January 2018

Art

Dolazak kući

Došao sam kući oko osam ujutro Proveo sam noć po kafanama i raznim klubovima bio sam sa prijateljima bio sam sa poznanicima kurvama, nepoznatim ljudima, ponekim od sinoć ili preksinoć sa ljudima koje volim onima koji mi ništa ne znače pijanima ili ludima bila je to lijepa noć noć mog […]

Notes

Kaligula i konji

  Ne­ka me mr­ze, sa­mo ne­ka me se pla­še, go­vo­rio je Gaj Ju­li­je Ce­zar Ger­ma­nik. Ne­ka me mr­ze, sa­mo ne­ka me se pla­še, ni­je po­no­vio Gaj Mi­lo Ce­zar Đu­ka­no­vić. Ne­ka me vo­le i ne­ka me se pla­še, ni­je za­bun­cao Gaj Alek­san­dar Ce­zar Vu­čić… Gaj Ju­li­je Ce­zar Ger­ma­nik bio je opa­san […]

Anatomija Fenomena

Tlon uqbar orbis tertius [Tema: Borhes]

  ZA OTKRIĆE Ukbara dugujem sprezi jednog ogledala i jedne enciklopedije. Ogledalo je uznemiravalo dno hodnika u izvesnoj vili u ulici Gaona, u Ramos Mehija; enciklopedija se varljivo zove The Anglo-American Cyclopaedia (Njujork, 1917). To je doslovno preštampana, ali isto tako dosadna, Encyclopaedia Britannica iz 1902. Događaj se zbio otprilike […]

Art

Tvoj život

Tvoj tužni, kratki život zvuči kao priča koju bi neko ispričao u ponoćnim satima, da olakša breme susreta sa novim danom. Tvoj život zvuči kao film koji bi neko pogledao petkom veče, da zaboravi na činjenicu da poziv za izlazak ne dolazi. Tvoj život zvuči kao pjesma čija sažetost pogađa […]

Notes

Božo Koprivica: Samo da se Beograd počisti od ove pošasti

Piše: Ivana Matijević   Božo Koprivica, u funkciji predsednika žirija Ninove nagrade, kako je već pisano sa ovog mesta, istupio je smelo na proglašenju dobitnika ovog najprestižnijeg domaćeg književnog priznanja pre desetak dana.  On je, iskoristivši tu poziciju, nazvao Aleksandra Vučića “svakosatnim klepetalom” koje, ne znajući nikad ništa da radi, samo […]

Notes

Enciklopedija straha

Ka­kva bi to tek knji­žu­ri­na bi­la, Bo­že Sa­va­o­te! Ako bi je iko ika­da za­vr­šio jer ko­li­ko god da je do­pi­su­je­mo, tek smo joj na po­čet­ku, u pre­dvo­ri­štu stra­ha, tre­pe­ta i mi­lo­sne nam sra­mo­ti­ce… Bi­la bi to knji­ga nad knji­ga­ma, oso­bi­to ako bi u njoj bi­li po­pi­sa­ni sa­mo naj­stra­šni­ji, a ti­me […]

Notes

Pink Načertanije

Ne­što se iza br­da va­lja. Ne­što se iza br­da već do­va­lja­lo. Ili se odav­no do­va­lja­lo ono što je bi­lo iza br­da. Taj­no­vit je ovaj svi­jet. Oso­bi­to i osob­no su naj­taj­no­vi­ti­ji na­ši ućo­re­ni taj­no­vid­ci. Na­še lu­čo­no­še ko­je umje­sto pu­to­vo­di­telj­nog pla­me­na u de­sni­ci dr­že stu­lje­ni uga­rak… Taj­no­vi­ti su na­ši sve­dr­ži­te­lji ko­ji dr­že […]