Tag: aleksandar vučić

Jasan Pogled

Mali Alek

Ču­do je taj deč­ko. Ne­ka­ko se sla­že sa pro­lje­ćem. Jer ovo je valj­da pro­lje­će. Ovo kad su­na­šce ja­če si­ja, kad je ne­bo ve­dri­je. Kad tra­vi­ca ra­ste i pti­či­ce pje­vuc­ka­ju. Kad je vi­si­ba­ba. Kad je ja­gor­če­vi­na. I onaj nar­cis. Kad je. To je to. Mi­slim p­ro­lje­će. I Ma­li Alek. Ne­ka­ko je […]

Jasan Pogled

Pomozi, Bože, da budemo dobri i kad nam je dobro

Bi­blij­ski po­top. Ta­ko re­če Alek­san­dar ko­ji ni­je ve­li­ki, iako bi to uža­sno že­lio da bu­de. Baš uža­sno, što je baš opa­sno. Za­i­sta bi­blij­ski po­top. Naj­bo­lje to zna­ju po­stra­da­li mu­če­ni­ci na iz­mu­če­noj ze­mlji. Na mu­ci i ne­vo­lji za­ka­nu­toj su­zom, zno­jem, kr­vlju, po­to­plje­noj mut­nim vo­da­ma tra­ja­nja i stra­da­nja. Po­top ko­ji svi na­slu­ću­je­mo […]