Tag: bibliotekar

Art

Bibliotekar

Nje­gov brat Bla­ško, grad­ska du­go­no­ga hi­je­na i ka­ma­taš, ka­že mi la­kon­ski sr­ku­ću­ći ohla­đe­ni espre­so u Grad­skoj: -Smje­stio sam ga u naj­bo­lju bol­ni­cu za te slu­ča­je­ve. Vi­še mu ni­šta ne mo­gu. Je­bi ga. Osta­vlja me za sto­lom. Raz­mi­šljam o Bla­ško­vom bra­tu, do­bro­du­šnom bi­bli­o­te­ka­ru ko­jem su oči če­sto oti­ca­le i su­zi­le. Ka­ko […]

Anatomija Fenomena

Vavilon [Tema: Imaginarna mjesta]

Grad nepoznate lokacije (ne treba ga miješati sa biblijskim Vavilonom, Postanje 11:1-9), slavan po svojoj biblioteci. Ova biblioteka – koju neki nazivaju Univerzumom – sastoji se od neodređenog, a možda i beskonačnog broja šestougaonih galerija, razdvojenih ogromnim oknima za dovod vazduha, i okruženih veoma niskom ogradom. Iz svakog od ovih […]