Tag: branko bošnjak

Anatomija Fenomena

Platonova država [Tema: Filozofija]

Država i pokušaj realiziranja filozofije Platon se bavio filozofijom, da bi u njoj našao rješenje svih društvenih poteškoća. Reforme društva nisu uspješne, ako se izvode na starim temeljima, pa stoga — misli Platon — treba sve iznova početi, jer nitko u državi ne može biti zadovoljan, ako ona ne postupa […]

Bez kategorije

Razvoj Platonove filozofije [Tema: Filozofija]

U dijalozima prvog sokratovskog perioda Platon se ne udaljuje od shvatanja svog učitelja — bavi se isključivo pojmovnim istraživanjem na području etike. Kao i Sokrat i Platon smatra, da je za ljudski svakodnevni život od velike važnosti, da ljudi najprije spoznaju pojmove u etici, jer je vrlina (krepost) moguća samo […]

Anatomija Fenomena

Sokrat [Tema: Filozofija]

Sokrat Sofističkom relativizmu na području etike suprotstavio se Sokrat (469—399). koji je svoju filozofiju širio samo usmeno, a ništa nije sam pisao. Kod proučavanja njegovih filozofskih nazora pojavljuje se poteškoća u pogledu vjerodostojnosti postojećih izvora o njemu, t. j. kome da se najviše vjeruje: Ksenofontu, Platonu ili Aristotelu? Neki istraživači […]

Anatomija Fenomena

Protagora [Tema: Filozofija]

Među sofistima prvo mjesto zauzima čuveni Protagora (481—411). On je Demokritov zemljak, t. j. bio je iz Abdere (u Trakiji), ali je najviše boravio u Ateni i drugim gradovima, gdje je proveo 40 godina, putujući i šireći svoju filozofiju. Tih 40 godina bio je najuglednija ličnost Helade, a šta je […]

Anatomija Fenomena

Anaksagora [Tema: Filozofija]

Iz svog rodnog grada Klazomene (kod Smime) došao je Anaksagora (500—428) u Atenu god. 463. u kojoj je ostao sve do god. 434. Tada je zbog svog učenja — da je Sunce užarena masa, optužen od Periklovih političkih protivnika da je ateist i osuđen na smrt, ali uz pomoć Perikla […]

Anatomija Fenomena

Društveno – političke okolnosti uzdizanja Atine [Tema: Filozofija]

Društveno – političke okolnosti uzdizanja Atene Poslije završenih ratova s Perzijancima, iz kojih je izašla Atena kao centralna sila helenskog svijeta, u grčkom društvu je mnogo porastao utjecaj robovlasničke demokracije. Atena je tada postala ne samo politički, nego i kulturni faktor i svojim panhelenskim djelovanjem održavala je na okupu demokratske […]