Tag: Don Kihot

Anatomija Fenomena

Istina o Sanču Pansi [Tema: Kafka]

Sančo Pansa – koji se, uostalom, time nikada nije hvalio – uspeo je tokom godina, poručujući ogroman broj romana o vitezovima i razbojnicima, da u večernjim i noćnim časovima u toj meri odagna od sebe svoga đavola, kojem je kasnije dao ime Don Kihot, da je ovaj zatim, izgubivši oslonac, […]

Jasan Pogled

Kihotizam

  Do­ja­ha­lo je vri­je­me su­ro­ve sve­de­no­sti: ne­ko­me dan, ne­ko­me noć, jed­ni­ma strah, dru­gi­ma moć. Nji­ma vje­tre­nja­če i vje­tar, na­ma iz­mo­žde­ni ki­ho­ti­zam. Ki­ho­ti­zam je re­ci­div. Kad vas za­svr­bi ži­vot na le­đi­ma lip­sa­log klju­se­ta, sa­svim ovlaš, mo­že se me­di­ti­ra­ti. U su­mrač­je se sla­bo vi­di, a naj­du­blja noć za­kri­lje­na so­vom glu­va­rom ne­kad je […]