Tag: jastuk

Jasan Pogled

Jastuk

Kad je do­bra gla­vi­ca na do­brom ja­stu­ku, do­bri su joj i sno­vi. Lo­ša gla­vur­da na grd­nom ja­stu­ku ro­ji lo­še sno­ve, lju­te osi­nja­ke ko­ji smu­te sla­ba­šni ra­zum i za­gor­če gor­ki ži­vot. Do­bra gla­vi­ca, opet, na ne­po­de­snom ja­stu­ku pre­tvo­ri sva­ki san u ša­re­nu pti­cu-ru­ga­li­cu ko­ja ismi­ja­va naj­vi­še sne­va­ča, a po­ma­lo i one […]

Art

Kapi – Budiš se glavobolna

Budiš se glavobolna svakog Božijeg jutra. Neke smršene riječi bruje kao pčele, navikla si već da pritajiš srce i slušaš ponoćni bruj. S glavom na visokom perjanom jastuku, lagano razmrsuješ riječi. Jastuk je pun požude, dahtanja, uzdaha, ugrušane lirike. Bijesna, pobjedonosno istresaš jastučno perje koje se kovitla na vjetru. Misliš,ponosna […]