Tag: moral

Anatomija Fenomena

Državu nastalu u nepoštenju može da održi samo nepoštenje [Tema: Hamvaš]

Direktni moral i loša savest 6 Teorija informacija polazi od toga da je čoveku sa stanovišta informacija neophodno brzo i kratko, obuhvatno i iscrpno, bogato i precizno obaveštenje u modernoj ekonomiji, u bankarskim i političkim, vojnim i medicinskim stvarima, u policiji, u zbivanjima vezanim za književnost i umetnost. Pretežni deo […]

Jasan Pogled

Jare i pare

Ka­ko to mi­sliš – mo­že i jed­no i dru­go, moj ze­mlja­če? Pa mi on­da po­da­sti­reš onu pra­sta­ru pri­ču o umi­lja­tom jag­nje­tu kao je­di­nu isti­nu gre­šno­ga ži­vo­ta. I svi te slu­ša­ju i svi ti se ne­ka­ko di­ve jer mi­sle da si na pra­vom pu­tu ko­me ne­ma kra­ja. A sva­ki put se, […]