Tag: Nova Godina

Jasan Pogled

Srpske želje

Tre­ba­lo bi ne­što da po­že­li­mo, ne­što li­je­po i se­bi i dru­gi­ma, iako smo Ser­bi. Ima­mo pra­vo na to, uko­li­ko i že­lje ni­je­su su­spen­do­va­ne ili sa­mo­u­ki­nu­te. Ser­bi su uvi­jek za­ba­sa­va­li mi­mo svi­je­ta, ma­kar ta­ko ka­žu oni ko­ji bo­lje i vi­še zna­ju. Že­lim da osta­ne­mo mi­mo svi­je­ta, kad je svi­jet već ova­kav […]

Art

O gluposti

preživjeli smo sopstvenu glupost smaka dvadesetprvog decembra sad čekamo jos veću glupost tridesetprvog decembra u samo deset dana gluposti dvije veće od zemlje a kolašin ukrašen čeka ko kurva veliki sat na trgu što četrdeset godina pokazuje tačno vrijeme osam i dvadeset u svako doba dana usjajen lampionima koketira sa […]

Jasan Pogled

Šarena gora

Ovo nam je naša borba dala. I mnogi prvoborci. Kad pomislim na prvoborce sjetim se djetinjstva i jednog brkajlije sa pripučenom medaljom na reveru, sa staklenim okom i velikim bijelim šeširom koji je, već tada, bio pritajeni simbol destruktivnog hedonizma. Taj davnašnji prvoborac imao je, šaputalo se, dvije žene, mada […]