Boris Jovanović

Author Archive: Boris Jovanović

Boris Jovanović, rođen u Nikšiću. U rodnom gradu voli miris lipa (koje su posjekli) na glavnoj ulici i pivo u samačkom (status nepoznat). Zbog ljubavi prema srpskom jeziku kao mlađi Čarnojević odgegao na mali sjever. Zbog ljubavi prema Nataši nastanio se u Vrnjačkoj Banji ni kriv ni dužan. Vrlo je rijetko otac, a mnogo češće tata Matije i Bogdana. Ponosni je stric. Objavio četiri-pet knjiga. Ima malo više čitalaca nego napisanih knjiga. Nagrađivan (malo ga je sramota, ali mu je to ponekad važno). Navijač Sut(j)eske i Zvijezde. Osobeni znaci: umjetničko-razbojnička fizionomija. Piće: sve manje crnogorskog vina. Država: Srbija i Crna Gora (ili obrnuto). Ima najboljeg druga. I puno knjiga. I malo stripova. I još ponešto...Eto.

rss feed

Author's Website

Nije strašno

Nije strašno

| March 12, 2018 | 0 Comments

Dakle, nije strašno. Bilo je strašnije. Biće strašnije. Ništa strašno… To što je državica pretvorena u perionicu, zalagaonicu, kockarnicu, birtijicu, javnu kućicu i prljavi servis- nije strašno. Kad je to ovo što se zove država bilo nešto drugo do puki hohštapleraj onih koji su joj uzeli sve što su mogli i pretvorili je u sopstvenu […]

Continue Reading

Pop i jarići

Pop i jarići

| March 5, 2018 | 0 Comments

Do­kon pop i ja­ri­će kr­sti. Ta­ko je to kad do­di­ja bez­dan be­smi­sla ko­ji je ob­u­zeo i po­pa i ja­ri­će. Pro­šla su, ka­ko nam se pri­vi­đa, vre­me­na kad je ne­ko ne­što ra­dio po mje­ri sop­stve­ne sa­vje­sti i op­šteg in­te­re­sa. Is­pa­li­li smo sve sal­ve ve­li­kih pa­ro­la i ko­nač­no osta­li bez ba­ru­ta i po­gon­skog go­ri­va. Otre­sli smo sve […]

Continue Reading

Ne okreći se, đetiću

Ne okreći se, đetiću

| February 25, 2018 | 0 Comments

Idi žur­no, ne mo­ra to bi­ti bje­ža­nje. Ne sti­di se po­tre­be da, da­le­ko od ove go­re gri­je­ha, sa­ču­vaš ono što imaš u se­bi. A ima­ćeš sve ma­nje, što vi­še bu­deš me­đu nji­ma. U nji­ma je ne­što što u te­bi ne smi­je bi­ti ako ho­ćeš da bu­deš ono što oni ni­je­su. Čo­vjek. Valj­da ta ri­ječ još […]

Continue Reading

Need AN IMPROVED Title?

| February 19, 2018 | 0 Comments

A dissertation www.testmyprep.com/lesson/how-to-write-an-essay-about-yourself-tips paper is similar to a rough precious stone shaped and transformed right into a brilliant piece of important gem. You certainly do not need to write custom made essays and spend large sums of money. We need to locate a suitable provider which is involved in the execution of term papers to […]

Continue Reading

Hipnoterapija

Hipnoterapija

| February 18, 2018 | 0 Comments

Tvo­ji kap­ci su sve te­ži i te­ži. Tvo­ji kap­ci su naj­te­ži od svih te­ških ka­pa­ka na ovoj te­škoj ze­mlji. Ova te­ška ze­mlja je­di­no je lak­ša od tvo­jih te­ških ka­pa­ka. Od ove te­ške ze­mlje te­ško je oče­ki­va­ti ne­što mi­mo te­ško­će, dok su kap­ci sve te­ži i te­ži. Bez te­ških ka­pa­ka u te­škoj ze­mlji sve je još […]

Continue Reading

Ripple Value Hits Another Milestone & Shatters THE MARKETPLACE

| February 12, 2018 | 0 Comments

Innovation and imagination both play an essential role in the victory of a business. CryptoBnB ico listing free akan dibangun di atas teknologi eksklusif yang unik yang menggabungkan beberapa alat dan teknologi yang telah terbukti dan akan membangunnya dengan pencarian lanjutan dan kemampuan pemasaran yang ditargetkan untuk menciptakan ekosistem yang andal dan andal. Teknologi baru […]

Continue Reading

Randevu kod Ramuša

Randevu kod Ramuša

| February 11, 2018 | 0 Comments

Ni­je la­ko bi­ti vi­zi­o­nar. Još te­že je bi­ti Du­ško od Moj­kov­ca. Naj­te­že je po­ve­sti sop­stve­nu dr­ža­vu pu­tem tu­đih vi­zi­ja. Vi­zi­o­nar­stvo je, ina­če, omi­lje­na di­sci­pli­na na­ših dr­žav­ni­ka bez dr­ža­ve i bez vi­zi­je. Osam­de­set pet od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re bi­lo je pro­tiv pri­zna­nja dr­ža­ve Ko­so­vo, ali je cr­no­gor­ska vla­da ima­la vi­zi­ju. Mi­lo vi­zi­o­nar i osta­li ne­bit­ni vi­zi­o­nar­či­ći, […]

Continue Reading

My EssayTyper

My EssayTyper

| February 10, 2018 | 0 Comments

Expert essay writers now inside your reach! We have made our site to cater the demands of students of higher college and above level. We don’t entertain students on the decrease level and we undoubtedly don’t approve their accounts. In case we ever come across any such activity or account, we shut it down promptly. […]

Continue Reading

Podanička sreća

Podanička sreća

| February 4, 2018 | 0 Comments

Pro­bu­dim se. Pa po­mi­slim: pro­bu­dio sam se. I sre­ćan sam. Pri to­me ne idem na jo­gu, a i ne ba­vim se ne­kim spi­ri­tu­al­no-ori­jen­tal­nim vradž­bi­na­ma. Jed­no­stav­no, ta­kav sam. Što bi se re­klo: gle­dam svo­ja po­sla kao sva­ki šut­ko me­đu ro­go­nja­ma. Pro­bu­dim se. Po­gle­dam pla­fon iz­nad se­be i osmi­jeh­nem se. Lak­nu­lo mi. Šta da sam se, re­ci­mo, […]

Continue Reading

Kaligula i konji

Kaligula i konji

| January 30, 2018 | 0 Comments

  Ne­ka me mr­ze, sa­mo ne­ka me se pla­še, go­vo­rio je Gaj Ju­li­je Ce­zar Ger­ma­nik. Ne­ka me mr­ze, sa­mo ne­ka me se pla­še, ni­je po­no­vio Gaj Mi­lo Ce­zar Đu­ka­no­vić. Ne­ka me vo­le i ne­ka me se pla­še, ni­je za­bun­cao Gaj Alek­san­dar Ce­zar Vu­čić… Gaj Ju­li­je Ce­zar Ger­ma­nik bio je opa­san da­sa. Za­pra­vo, bio je vi­še […]

Continue Reading