Anatomija Fenomena

Anatomija Fenomena

Uvijek sam sebe smatrao promašenim epileptičarem [Tema: Sioran]

Lea Verđine: Za vas kažu da ste Dostojevski aforizama… Sioran: Prvo sam bio impresioniran njegovom epilepsijom, znate, ja sam sebe uvijek smatrao promašenim epileptičarem. Već od sedamnaeste godine živio sam kao da sam mogao da doživim napad epilepsije, ono što sam nazivao moja svakodnevna epileptična kriza. Bio sam profesor godinu […]

Anatomija Fenomena

Vrijeme za smrt [Tema: Zen]

Ikju, učitelj zena, bješe vrlo pametan još kao dječak. Njegov učitelj je imao jednu skupocjenu šoljicu za čaj, koja bješe rijedak antikvitet. Dogodi se da Ikju slučajno razbije ovu šoljicu i silno se zbuni.Čuvši korake svog učitelja, on sakri komade šoljice iza svojih leđa. Kada se učitelj pojavi, Ikju ga […]

Anatomija Fenomena

Iz dnevnika Milana Milišića [Tema: Kiš]

5.05.1985 Uvečer stigao iz Kalea (Calais) u Paris autobusom. Kišica pada. Paris nedjeljno odsutan od sebe. Danilov lift se uvečer umori i teško se pokreće.Ujutro, i tokom dana ponovo je žovijalan. U ponedjeljak smo sjedali u Danilovoj Rotondi na bulevaru Montparnasse; popili Pergoli od jorgovana i “Sarah Bernardt” za koji […]

Anatomija Fenomena

Ka­ko En­gle­zi­ma nas ob­ja­sni­ti [Tema: Pekić]

Pisao: Borislav Pekić Du­žnost mi je da vam ob­ja­snim En­gle­ze. Dr­žao sam da je za­da­tak ne­mo­guć i da ga s od­go­va­ra­ju­ćim ne­u­spe­hom srazmerno us­peš­no oba­vljam. Pro­me­nio sam miš­lje­nje ot­ka­ko sam En­gle­zi­ma nas po­ku­šao da ob­ja­snim. Tek on­da sam shva­tio ne­pri­li­ke en­gle­skog ko­men­ta­to­ra Ra­dio Be­o­gra­da. Naj­ve­ća pred­nost ra­di­ja je u to­me […]