Tag: krivi toranj

Jasan Pogled

Krivi toranj

Ni­je la­sno na mo­jim vi­si­na­ma, zna­ju to par­la­men­tar­ni đe­ti­ći iako su mo­je vi­si­ne, da pro­sti­te, po­ma­lo kri­ve. Ni­je, da­kle, la­ko na mo­jim na­kri­vlje­nim vi­si­na­ma, ni­je la­sno na mr­tvoj stra­ži u ovoj vo­lje­noj, no, uisti­nu, mah­ni­toj dr­ža­vi! Ali, ko vo­li, mi­slim, dr­ža­vu, mo­ra bi­ti i na kri­vim vi­si­na­ma, mo­ra je, pod­ra­zu­mi­je­va […]