Tag: milo đukanović

Jasan Pogled

Milo, vrni se!

Zna­mo da ni­je­si oti­šao i da si tu i kad odeš, ali, za sva­ki slu­čaj, vra­ti se, iako ni­je­si oti­šao. Bez te­be, iako si tu, ni­ka­ko ne ide, a znaš to i sam, ma­da ni sam ne znaš šta ti je či­ni­ti u ovim hi­sto­rij­skim mo­men­ti­ma, a sva­ki mo­me­nat u […]

Jasan Pogled

Volio bih da te ne volim

A mo­žda i ne bih. Sve je re­la­tiv­no i ne­si­gur­no. Kad je ri­ječ o na­šim ži­vo­ti­ma. Sve je ap­so­lut­no i ga­ran­to­va­no. Kad je ri­ječ o nji­ho­voj ku­kav­noj vla­da­vi­ni. Zna­či da je si­gur­no i da će jed­nom pa­sti. Kao što pa­da sve što je pa­de­ni­ju sklo­no. Kao što re­če jed­nom onaj […]

Jasan Pogled

Ranko i Sunce žarko

Ko će nas spa­si­ti, dra­gi ze­mlja­če. Ko će, ako ne­će Ran­ko. Ran­ko ili Sun­ce žar­ko. Po­lu­u­sa­mlje­ni ja­hač okre­nuo ću­rak na­o­pa­ko, a sve po na­lo­gu svjet­skih su­per­si­la i od­lu­čio da se pru­ći ko­li­ko je dug, a valj­da i ši­rok , i da pad­ne slav­no u ne­slav­noj bi­ci. Do­šlo je, Bog te […]

Jasan Pogled

Kako odoleti Milu

  Piše: Marko Milačić Umesto da se druga Srbija dodiruje sa prirodnim saveznikom – drugom Crnom Gorom, onom koja besomučno priziva smenjivost vlasti, demokratiju i slobodno društvo. Ne, čini se da joj je bliža adresa – prva Crna Gora. Prva familija. Đukanović i njegovi Tužna je to i farsična istina […]

Jasan Pogled

Jarani

Vi­so­ki su, ni­je da ni­je­su. A i osmje­hu­ju se po­ne­kad. Da se na­je­žiš. I ima­ju onaj ne­do­ku­či­vi, ne­sa­zna­tlji­vi, neo­do­lji­vi po­gled. Da te spo­pad­nu žmar­ci. Po­gled vla­sto­dr­žač­ke mo­ći. To je to, valj­da. Mo­gu sa­mo da pret­po­sta­vim. Mi­slim, ni­ka­da ni­je­sam bio na vla­sti, osim dva man­da­ta ko­je sam pro­veo na mje­stu pred­sjed­ni­ka […]