Tag: more

Anatomija Fenomena

Pred morem, kao pred smrću, nemam tajne [Tema: Vesna Parun]

Ako tražiš put u moju dušuodvedi me moru olujnom. Ondje ćeš vidjeti otkrit život mojkao razvaljen hram; moju mladostsmokvama ograđenu visoravan.Moja bedra: drevnu tužaljkuradi koje poganski bogovikleče na koljenima. Pred morem, kao pred smrću, nemam tajne.Zemlja i mjesec postaju moje tijelo.Ljubav presađuje moje misliu vrtove vječnosti. Vesna Parun

Anatomija Fenomena

More izbliza [Tema: Kami]

Brodski dnevnik Odrastao sam na moru i siromaštvo mi je izgledalo tako raskošno; onda sam ostao bez mora i otkrio da je raskoš sumorna, a siromaštvo nepodnošljivo. Od tada čekam. Čekam lađe koje se vraćaju, dom na vodi, prozračan dan. Strpljiv sam, učtiv, iz sve snage. Viđaju me kako prolazim […]

Jasan Pogled

Pučina plava spava

Kul­tur­no je ovo lje­to. Baš ona­ko pri­stoj­no. Nas su, či­ni mi se, uči­li da su kul­tu­ra i pri­stoj­nost slič­ne ka­te­go­ri­je. Ma­da kul­tu­ra mo­že bi­ti i ne­pri­stoj­na. Naš kul­tur­ni, pa i ci­vi­li­za­cij­ski am­bi­jent ni­je baš oli­če­nje pri­stoj­no­sti i smjer­no­sti. Vi­še nam li­či na ha­o­tič­ni per­for­mans, na po­lu­a­ma­ter­ski ko­mad sa pje­va­njem, pu­ca­njem […]

Art

Kapi – Svima govoriš

Svima govoriš o nekakvoj kuli, na stijeni, iznad mora. Ona je za tebe početak i kraj svake bitne priče. Nadražuješ drugarice omamljenih očiju da pođu za tobom, izmaštanom stazom, kroz odsanjani borovnjak ka bijeloj kuli koja je, tako im tvrdiš, najstrašnija i najljepša pod slapom mjesečine. U toj kuli, na […]