Tag: nasilje

Anatomija Fenomena

Nasilje u delima Karlosa Fuentesa [Tema: Fuentes]

Uvod Nasilje je jedan od najkompleksnijih fenomena imanentnih ljudskom društvu i ljudskoj prirodi i predmet je izučavanja brojnih nauka (filozofija, sociologija, socijalna patologija, kriminologija, medicina, psihologija, antropologija) koje uočavaju i tumače uzroke i faktore različitih ispoljavanja nasilničkog ponašanja čoveka, slažući se da je ono etički neprihvatljivo delanje. Mi ćemo se […]