Tag: osho

Jasan Pogled

Drvo je skriveno u semenu, tako da početak sadrži u sebi kraj – Izreke o jogi (54)

Treće pitanje: Nije li vairagya, nevezivanje ili beželjnost, dovoljna sama po sebi da oslobodi čoveka od svetovnog robovanja? Kakva je onda korist od jogijske discipline, od abhyase? Vairagya je dovoljna, beželjnost je dovoljna. Onda nikakva disciplina nije potrebna. Ali gde je ta beželjnost? Ona nije tu. Zato je potrebna pomoć […]

Jasan Pogled

Ako gledate unutra, nije potrebno da budete neko – Izreke o jogi (51)

Poslednje stanje vairagye, beželjnost je obustava svih želja uz pomoć saznavanja unutarnje prirode puruše, vrhovnog Sopstva. Kako se to događa? Samo znajući najdublju srž sebe samoga, purušu, unutarnjeg stanovnika. Samo znajući njega! Patanjđali kaže, Buda kaže, Lao Ce kaže, samo znajući njega, sve želje nestaju. To je misteriozno, i logični […]

Jasan Pogled

Totalno prihvatanje – Izreke o jogi (50)

Drugi korak i konačni korak beželjnosti za Patanjđalija je potpuni nestanak ega. Samo prirodan tok. Nema ‘ja’, nema svesnog napora. To ne znači da nećete biti svesni, vi ćete biti savršena svest – ali nikakav napor nije sadržan u bivanju svesnim. Nećete biti samosvesni – bićete čisto svesni, nesebično. Prihvatili […]

Jasan Pogled

Konstantno brbljajući um ne dozvoljava nikakvu sreću – Izreke o jogi (48)

Prva sutra: Prvo stanje vairagye , beželjnost, je obustava prepuštanja žeđi za čulnim uživanjima, sa svesnim naporom. Mnoge stvari su sadržane i treba da se razumeju. Jedna, odavanje čulnim uživanjima. Zašto tražite čulna uživanja? Zašto um stalno misli o zadovoljenju? Zašto se krećete opet i opet u istom obrascu prepuštanja? […]

Jasan Pogled

Biti više živ, biti više ispunjen sa energijom, vitalnošću, a postati bez želja – Izreke o jogi (47)

Poglavlje 9 PRAKSA I BEŽELJNOST 3. januar 1974. I, 15: drštanušravikavišayavitrišnasya vašikarasamjna vairagyam. Osećanje da se zagospodarilo (vašikarasamjna) u slučaju onoga koji ne oseća više žeđ ni za objektima iz oblasti čula niti za onima iz oblasti slovesnosti (anusravikavišaya) označava se [tehničkim terminom] – pročišćenost (vairagya). I, 16: tatparam purušakyatergunavaitršnyam. […]

Jasan Pogled

Traži, i izgubićeš; ne traži i dobićeš to odmah. Stani, i to je ovde. Trči, i nema ga nigde – Izreke o jogi (46)

Poslednje, četvrto pitanje: Rekli ste da duhovno nastojanje može da uzme dvadeset do trideset godina života, ili čak život, i da je čak i toliko nedovoljno. Međutim, zapadni um izgleda da je orijentisan na rezultate, nestrpljiv i previše praktičan. On želi odmah rezultate. Religijske tehnike dolaze i odlaze kao drugi […]