Tag: Spuž

Jasan Pogled

Svi putevi vode u Spuž

Spuž- grad­sko na­se­lje u op­šti­ni Da­ni­lov­grad u Cr­noj Go­ri. Pre­ma po­pi­su iz 2003. bi­lo je 1.529 sta­nov­ni­ka. U na­se­lju Spuž ži­vi 1.096 pu­no­ljet­nih sta­nov­ni­ka, a pro­sječ­na sta­rost iz­no­si 34,2 go­di­ne. U na­se­lju ima 414 do­ma­ćin­sta­va, a u po­sled­nja tri po­pi­sa pri­mi­je­ćen je po­rast u bro­ju sta­nov­ni­ka… To sam pro­na­šao na […]