Anatomija Fenomena

Tomas Botomor – Elite i društvo [Mediterran Publishing]

Botomorova studija Elite i društvo predstavlja kritičko razmatranje problema vladajuće elite u političkoj teoriji i u stvarnosti savremenog društva. U njoj Botomor vrši analize na dva međusobno povezana plana: sa jedne strane, on pokazuje genezu, ideološke korene i smisao teorija o vladavini elita; a, sa druge, on ispituje promene u socijalnoj stratifikaciji modernog društva, nastojeći da utvrdi koliko jačanje društvenog položaja i uticaja takvih društvenih slojeva, kao što su intelektualci, menadžeri i birokrati, vodi zaista ka vladavini elita. Prateći genezu reči elita, od opisivanje robe izuzetne finoće u sedamnaestom veku, preko njene primene na udarne vojne jedinice ili više rodove plemstva, pa sve do njene široke upotrebe u konzervativnim sociološkim teorijama kraja devetnaestog i prve polovine dvadesetog veka, Botomor kritikuje Paretovu i Moskinu koncepciju „vladajuće elite“ i „političke klase“, naročito njen konzervativni naboj. Pokazujući kako se taj pojam razvijao kod docnijih teoretičara, koji su pod elitom podrazumevali grupe zanimanja koje, iz bilo kojih razloga, imaju visok status u društvu, Botomor ističe da bi kritička upotreba ovog pojma mogla da bude plodotvorna za analizu političke strukture i političkih odnosa savremenih društava. Sa tog stanovišta, on posvećuje posebnu pažnju analizi položaja „političke elite“ u raznim tipovima savremenih društava. Odlikujući se trezvenošću i racionalnošću,Botomor odbacuje sva prethodna shvatanja elite, izuzev delimično Milsovog, prihvatajući ovaj pojam samo kao pomoćno sredstvo konkretne sociološke analize određenih društava. U tome je i najveća vrednost njegove „radikalne“ sociologije, mada je ona u znatnoj meri ostala zatočenik utopijskog ideološko-vrednosnog koncepta razvoja društava u budućnosti.

Milan Tripković


Tomas Botomor (Thomas  Tom Bottomore,1920-1992) je studirao na Londonskoj školi za ekonomiju (London School of Economics), gde je diplomirao i magistrirao. Od 1943. do 1947. godine služi u britanskoj armiji (Nottinghamshire and Derbyshire Regiment) u Indiji. Nakon Drugog svetskog rata vraća se studijama i 1951/52. godinu provodi u Parizu. Nakon provedene školske godine u Parizu vraća se u Londonsku školu za ekonomiju gde dobija mesto predavača sociologije (od 1953. do 1964. godine). U istom periodu bio je jedan od urednika poznatog časiopisa Current Sociology i od tog vremena Botomorovo ime će se nalaziti u uredništvu značajnih socioloških i politikoloških časopisa, od kojih treba naglasiti i European Journal of Sociology, 1960–1973. U periodu od 1965. do 1967. godine bio je profesor sociologije i istovremeno šef Departmana za antropologiju na Simon Frejzer univerzitetu u Vankuveru (Simon Fraser University, Vancouver); profesor sociologije na Univerzitetu u Saseksu od 1968. do 1985, te, konačno, na istom univerzitetu, profesor emeritus od 1985. Pored akademske karijere, njegov istraživački i uređivački aktivizam rezultirao je brojnim publikacijama: Classes in Modern Society Ampersand, London, 1955); Critics of Society: radical thought in North America (George Allen and Unwin, London, 1967); Élites and Society (Watts and Co., London, 1964); Sociology: A Guide to Problems and Literature (George Allen and Unwin, London, 1962); Sociology as Social Criticism (Allen and Unwin, London, 1975); Citizenship and Social Class (Pluto Press, London, 1992); A History of Sociological Analysis (Heinemann Educational, London, 1979); Marxist Sociology (Macmillan, London, 1975); Theories of Modern Capitalism (Allen and Unwin, London, 1985); The Frankfurt School (Horwood, Chichester, 1984); Sociology and Socialism (Wheatsheaf, Brighton, 1984); Between Marginalism and Marxism (St. Martins, New York, 1992); Political Sociology (Pluto, London, 1993); Economic Sociology of J. A. Schumpeter (Harvester Wheatsheaf, London, 1992); The Socialist Economy; Theory and Practice (Harvester Wheatsheaf, London, 1990). Pored ovih dela, Botomor je bio i urednik mnogobrojnih dela, od kojih se izdvajaju: Selected writings in Sociology and Social Philosophy (Penguin Books, Harmondsworth, 1963); Max Weber and Karl Marx (Allen and Unwin, London, 1982); The Blackwell Dictionary of Twentieth Century Social Thought (Blackwell, Oxford, 1993). Bio je član britanske Laburističke partije.

https://mediterran.rs/knjige/tomas-botomor-elite-i-drustvo/

Izvod iz djela:

U onim zemljama koje su danas još uvek pod kolonijalnom upravom obično se priznaje da strani upravljači ne mogu da učine mnogo više nego da pripreme uslove za ekonomski rast koji nove elite posle postizanja nezavisnosti mogu samo energično da produže.
Uloga dinastičkih elita – bez obzira na to da li one potiču od zemljoposedničke ili trgovačke aristokratije – isto je tako ograničena.

U onim zemljama koje su danas još uvek pod kolonijalnom upravom obično se priznaje da strani upravljači ne mogu da učine mnogo više nego da pripreme uslove za ekonomski rast koji nove elite posle postizanja nezavisnosti mogu samo energično da produže.
Uloga dinastičkih elita – bez obzira na to da li one potiču od zemljoposedničke ili trgovačke aristokratije – isto je tako ograničena. U nekoliko zemalja Srednjeg istoka i Latinske Amerike elite ove vrste pokušavale su, ponekad pod stranim pritiskom, da odozgo sprovedu društvene i ekonomske promene, ali su njihove akcije bile ozbiljno ograničene interesom koji one kao klasa imaju da održe postojeće društveno stanje. Da bi uspešno izvele svoju politiku reforme, one bi trebalo da dozvole i da ohrabruju daleko veću socijalnu mobilnost, da brzo prošire obrazovanje i da svoju poziciju elite učine lakše pristupačnom pojedincima i grupama iz nižih slojeva društva. Podleže sumnji da li one to mogu da učine u onim razmerama i sa onom brzinom koje su nužne da bi se zadovoljili bitni zahtevi za ekonomskim rastom i podizanjem životnog standarda, ili da bi se suzbio uticaj novih elita koje se takmiče s njima za podršku u masama.
Tri druge elite koje sam pomenuo igraju daleko značajniju ulogu u većini nerazvijenih zemalja. Srednje klase kao celina utiču na ekonomski razvoj ne samo doprinosom svojih specijalnih znanja, već i svojom opštom opredeljenošću za moderni način života. U različitim tipovima nerazvijenog društva različite grupe unutar srednjih klasa mogu imati više ili manje dominantan uticaj. U većini nekadašnjih kolonijalnih zemalja Azije i Afrike srednje klase su se stvarale uglavnom putem sistema obrazovanja i administracije koje su uvele vladajuće kolonijalne vlasti, kako se to naročito jasno može videti u slučaju Indije. Indijski istoričar B. B. Misra u svome dobro dokumentovanom prikazu porasta srednje klase primećuje da „glavninu indijskih srednjih klasa čini inteligencija – državni činovnici, drugi plaćeni službenici i članovi učenih profesija“. Osnovni razlog za dominaciju inteligencije u srednjim klasama bio je nedostatak prilike za stvaranje domorodačke poslovne klase, što je bilo uslovljeno niskom stopom ekonomskog rasta i privilegovanim položajem pripadnika nacije kolonijalne sile u malom sektoru moderne industrije i trgovine. Dominacija srednjih klasa, zvanih „bele kragne“, nije bila pogođena političkom nezavisnošću ovih zemalja pošto je planiranje ekonomskog rasta i koncentracija napora na javna više nego na privatna preduzeća pružala malo prostora za razvitak klase privrednika (biznismena).
S druge strane, u zemljama Latinske Amerike i Srednjeg istoka klasa poslovnih ljudi se stvorila mnogo ranije i ona je činila važan deo srednjih klasa. Zbog svega toga to u današnje vreme nije naročito efikasna elita. Ekonomska situacija u većini zemalja Latinske Amerike stalno se pogoršavala od 1958, dok je stanovništvo kontinualno raslo, i ova okolnost, zajedno sa povezanošću između latinoameričkog biznisa i severnoameričkih firmi koje imaju veliki udeo u industriji sirovina i koje su u prošlosti bezobzirno eksploatisale prirodne rezerve i izvozile profit, dovele su do diskreditovanja poslovne elite. Opozicija prema poslovnoj eliti i prema severnoameričkim poslovnim interesima dobila je dalji podsticaj kubanskom revolucijom i, bez obzira na sumnje koje je izazvala evolucija političkih doktrina i akcija Fidela Kastra, jasno je da se nove elite, koje su se opredelile za socijalističko planiranje, brzo razvijaju u celoj Latinskoj Americi.
Unutar srednje klase, „belih kragni“, u većini nerazvijenih zemalja najvažnija grupa je grupa visokih državnih činovnika koji imaju izvanredne odgovornosti i stiču izvanrednu moć u uslovima u kojima se ekonomsko i socijalno planiranje preduzima u tako velikim razmerama. Po mnogo čemu državni činovnici su za ekonomski razvoj mnogih nacija u dvadesetom veku ono što su bili kapitalistički preduzetnici za ekonomski razvoj zapadnih društava u osamnaestom i devetnaestom veku. Ali bez obzira na sav njihov značaj njihova moć je daleko ograničenija. Kapitalistički preduzetnici su bili nezavisna klasa čiji se uticaj širio kroz državu i administraciju, dok su činovnici podređeni političkim vođama; kao i u industrijski razvijenim društvima, i u nerazvijenim zemljama ne postoji menadžerska ili birokratska revolucija.
Politička elita je ta koja je u nerazvijenim zemljama bila presudna u odlučivanju puteva njihovog razvoja. Poreklo ove elite može se naći u najvećem broju slučajeva u jednoj ili drugoj odranije pomenutih grupa – nacionalističkih vođa i revolucionarnih intelektualaca – koje su u nekim slučajevima povezane ili se mešaju jedna s drugom. U skoro svim azijskim zemljama intelektualci su imali značajnu ulogu u borbi protiv kolonijalne vladavine. Studenti univerziteta su često bili udarna grupa pokreta za nezavisnost, a oni koji su studirali u inostranstvu stvarali su ili su pomogli stvaranju novih nacionalističkih partija.

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/srednje-klase-biraju-moderan-nacin-zivota/

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.