Notes

Vavilonske niti Korta Maltezea

Odnos stripa i književnosti može se razmatrati iz nekoliko aspekata kojima je zajednički imenitelj smer kretanje od književnosti ka stripu. Prvi, najuobičajeniji i u oveštaloj stripovnoj tradiciji najneupitniji aspekt jesu adaptacije opšte poznatih književnih predložaka. Tridesetih, a potom pedesetih i šezdesetih godina praktikovane, najčešće su obuhvaćene sintagmom “klasici književnosti u stripu”. Kreativni domet takvih stripova, uz časne predratne izuzetke, često je bivao autorski zanemaren ili bar podređen zahtevima “popularizacije”. Drugi, globalniji aspekt je ispitivanje transfera čitavih žanrova iz medija u medij. Logično, tu se javlja potreba obraćanja mediju s dužom i zrelijom tradicijom u domenu istog žanra. Treći, pak, aspekt uticaja književnosti na strip jeste ispitivanje stepena literarnosti scenarističke komponente u pojedinom stripu.

Povratni uticaji stripa na književnost svakako su mnogo ređi, te su zato i prenebregnuti. Nije sporno da savremena književnost neke od svojih formalnih postupaka gradi podražavajući tehnike karakteristične za filmski medij. Pri tom se previđa da književnost, prihvatajući uticaje filma, preuzima i neke izražajne modele koji su zajednički ili čak bazični za film i strip kao medije vizuelne naracije i montaže.

Neposredniji uticaji stripa na kniževnost mogući su u dva slučaja. Jedan je onaj kada se književnost obraća stripu na isti način na koji se obraća trivijalnoj književnosti. U tom slučaju poseže se za trivijalnošću kao takvom, da bi se nad preuzetim shemama onda vršila formalna i stilska preinačenja, uspostavljala ironično-parodična distanca i da bi se te sheme sada “redefinisale”, dovele u umetnički nove, delotvornije odnose. Kada je reč o stripu, najčešći je slučaj korišćenje motiva iz stripa tek kao građe koja pripada trivijalnoj kulturi uopšte, čime se olako zanemaruje upravo njegova specifična medijska, pa i transmedijska inovativnost postupka.

Drugi slučaj uticaja stripa na književnost bio bi onaj u kome strip nije sveden na ulogu “građe”, odnosno ulogu trivijalnog pastorčeta. No, to je moguće tek u onim slučajevima kada strip nadiđe domen masovne kulture i dosegne vrednosti konkurentne onima iz domena “visoke” kulture. Korto Malteze Huga Prata verovatno ponajbolje ispunjava ove uslove pošto predstavlja jedan od vrhunskih poetoloških dometa stripskog medija.

Autor Korta Maltezea i čitav njegov opus pripadaju “najcitiranijim mestima” stripskog izraza. Tri evropske revije posvećene stripu svojevremeno su dobile imena po Pratovim delima: “Narednik Kirk” i “Korto Malteze” u Italiji i “Korto” u Francuskoj. Pratov lik više puta je integrisan u stripove drugih autora. Možemo ga prepoznati u Potrazi u Veneciji, epizodi stripa Scarlet Dream Robera Žižija. Milo Manara – isti onaj koga ne baš vešto pominje Bernar Anri-Levi u knjizi Pohvala intelektualaca kada govori o vrednosnoj pometnji u kulturi – namenio je Hugu Pratu ulogu posmatrača-sagovornika u svom višetomnom stripu Đuzepe Bergman. Alfonso Font načinio je dobronameran pokušaj parodiranja Korta Maltezea u svom stripu Han Polinezija. Pokušaj parodiranja nije mogao do kraja da uspe pošto se pred Fontom isprečila složena Pratova poetika kojoj je osnova umnogostručen odnos ironije i samoironije. Ova dva magična sredstva nedoslovnosti se ne iscrpljuju na nivou formalnih postupaka nego postoje i unutar samog Maltezeovog lika, pogotovo u njegovom odnosu prema vlastitim pokretačkim motivima. Otud je Han Polinezija bio prinuđen pre da se smesti u smerne okvire omaža nego izazova parodije.

1984. godine oskarovac Dušan Vukotić dobio je ponudu italijanske televizije RAI da transponuje Korta Maltezea u medij animiranog filma. Nije nam do kraja poznat ishod ove ponude (pošto se dugometražni animirani Korto Malteze Paskala Morelija pojavio skoro dvadeset godina kasnije, 2002, uz podršku više francuskih i italijanskih produkcijskih kuća, dok je RAI bio tek jedna od njih), a bilo je razloga za metodsku skepsu prema mogućnostima transponovanja romaneskne dimenzije Maltezea u okvire animiranog filma.

Odluka Vladimira Pištala da napiše novelu po motivima stripa Korto Malteze predstavlja literarni presedan posezanja za stripom (nekih pet godina kasnije, 1993, pojaviće se roman Tintin u Novom svetu Frederika Tutena i iste godine knjiga imaginarnih razgovora sa Tintinovim psićem iz pera Ariane Valadije), ne više kao za predloškom iz trivijalne literature. Zajedničko, na početku ovog teksta pomenutim, popularizovanim adaptacijama (“klasici književnosti u stripu”) i tretmanu stripa kao trivijalnog predloška – bez obzira na formalnu razliku u smeru kretanja između književnosti i stripa – jeste pretpostavljanje unapred nejednakog statusa ova dva medija u hijerarhiji kulturnih vrednosti. Tek u prevladavanju ove nejednakosti moguć je međumedijski dijalog koji ne podrazumeva ni čin manipulisanja tuđom inferiornošću niti čin dajdžestiranja (“nužnog” pojednostavljivanja).

Već sama činjenica da Pištalova novela Korto Malteze (“Vidici”, Beograd, 1987) predstavlja kuriozitet, a verovatno i presedan u svetskoj književnosti, dovoljna je da joj obezbedi mesto ne samo u populističkim hronikama masovnih medija nego i u potonjim istoriografskim obradama. Ipak, primamljivost ove pozicije nije jednoznačna. Naprotiv, mogla je da se pokaže kao dvosekli mač za recepciju novele. Publika kojoj je poznat poetološki status Pratovog dela, ali ne i Pištalovo književno stvaralaštvo, mogla bi skeptično novelu da denuncira kao pomodnu adaptaciju, dok bi publika koja je zadržala neproblematizovane predrasude o mestu “stripa uopšte” u hijerarhiji kulturnih vrednosti mogla da je označi kao jednu usputnu književnu digresiju u “po svemu sudeći” trivijalne vode. Primamljivost uloge presedana je, dakle, relativna. Srećom, jedino što je zaista bitno jeste način na koji je Pištalo konkretizovao svoj novelistički presedan.

Pištalov Korto Malteze ne pripada kategoriji posveta kakva je pesma-posveta Trojica u mraku (1986) Arsena Dedića namenjena jednom od najznačajnijih predratnih stripova Andrije Maurovića. Za Pištala je bilo neprecizno maločas reći da je radio “po motivima” stripa Korto Malteze. Pištalo se ne bavi samo feelingom, pa ni samo mnoštvom motiva iz ovog stripa; on pokušava da zaroni u samu strukturu i suoči se s njegovim, kako sadržinskim elementima, tako i sižejnim postupcima. Stvarajući u fonu Korta Maltezea, preuzimajući mnoštvo slika, autoru se dvostruko nametnulo pitanje književnog nadgrađivanja. Na jednom planu kao problem transponovanja mnoštva Pratovih već realizovanih slika i metafora iz medija stripa u sopstveni, književni medij; na drugom kao problem integrisanja postojećih slika u individualnu strukturu vlastitog dela.

Za očekivati je bilo da Pištalo, kao književnik, uspešno prodre u morfologiju Pratovih dijaloga. Za Prata se zna da je krajem pedesetih godina razmišljao da postane pisac. Ne znamo kakvog bi uspeha imao u takvom pokušaju, ali sigurno je da njegovi scenariji nisu sami po sebi dovoljni za autonoman književni tekst. Ono što Prata, bar u njegovoj nama poznatoj stripovnoj inkarnaciji (on je, doduše, napisao autobiografiju na osnovu koje bi, verovatno, bolje mogli da se naslute njegovi samostalni literarni kvaliteti), čini velikim jeste tek spoj njegovog tekstualnog predloška sa poetičnom stripovnom vizuelizacijom. Stoga je pravo iskušenje za Pištala bilo da književno pokuša da dočara svo bogatstvo Pratovih grafičkih igara. Pištalove jezičke slike u sasvim su preciznom dosluhu s Pratovim stripovnim slikama. Već prve stranice novele preplavljuju nas kjaroskuro efektima. Gotovo da nema stranice na kojoj svetlost i senka ne pletu svoju igru. Pištalo je uspostavio niz književnih ekvivalenata koji dočaravaju specifične stripovne rakurse posmatranja, kompozicije tipičnih prizora u kojima se suočavaju profili likova u razgovoru, čak i Pratovu naglašenu stilizaciju dima kao grafičke komponente prizora. I, što je takođe karakteristično, dočarana je kinematika vizuelnog pripovedanja, specifičan ritam nizanja slika.

Uspešno ovladavši formom Pratovih dijaloga, zatim rečju ispisujući sliku, Pištalo je prepleo mnoštvo motiva iz različitih epizoda Korta Maltezea. Ipak, da se zadržao na stilskom dočaravanju i dograđivanju niza uspelih slika, izostalo bi nešto jednako važno – ulazak u njegov psihološki svet. Pištalo preciznim opisima interpretira Pratove likove da bi ih doveo u varijacije za njih tipičnih situacija. Može se slobodno reći da je lik profesora Štajnera upotpunjen u Pištalovoj interpretaciji. Drugi pomak je naglašavanje Kortove, inače latentne, narcisoidnosti. Ovo pomeranje težišta Pištalu, međutim, služi da naznači jedno dublje tumačenje fenomena Korto Malteze. Za Narcisa je vezan pojam ogledanja. Kortova narcisoidnost i Pratu (prikriveno) i Pištalu (otvorenije) služi kao sredstvo igre ogledanja. Ova igra na ličnom planu vodi traganju za sopstvenim identitetom i, istovremeno, razlaganju fikcionog Kortovog lika do apstrakcije, što je posebno primetno u epizodama U Veneciji i Zlatna kuća Samarkanda. Na širem pak planu, Korto se ogleda u vlastitoj epohi. “… Ne znaš ni kud ideš ni zašto ideš, uđi svuda i odgovori na sve…” Ono što su u Kortovu minđušu prišapnule Remboove usne prešlo je put od književnosti do stripa i natrag, vrativši se u književnost.

Zanimljivo je da se ovom neobičnom dijalogu strip-književnost, dijalogu Prat-Pištalo, književno delo pokazuje “živopisnijim”, konkretnijim u opisu od samog stripa. No, taj paradoks sasvim je lako objasniti: neki elementi Pratovog crteža prelaze u nefigurativne geometrijske forme, čime Korto Malteze delimično zalazi u domen apstrakcije.

Analiza Pištalove novele u ovom tekstu sprovedena je sa stanovišta poređenja sa svojim eksplicitnim stripovnim predloškom. To sugeriše poznavanje oba dela, i Korta Maltezea i Korta Maltezea. Čini nam se najzanimljivijim čitati ih u jednom proširenom aleksandrijskom maniru: kultura je sistem u kome dela među sobom razgovaraju. Ipak, da li to znači dovođenje u pitanje samostalne egzistencije i vrednosti novele? Pitanje je načelnog karaktera. Korto Malteze se može čitati nezavisno od Korta Maltezea isto koliko i Lota u Vajmaru Tomasa Mana bez Geteovog Stradanja mladoga Vertera ili, možda, Ekovo Ime ruže bez poznavanja žanra detekcije. Naravno da je to moguće. Isto tako moguće je govoriti o noveli Korto Malteze isključivo iz konteksta opusa Vladimira Pištala. Reč je o dva moguća konteksta čitanja. Oni se, međutim, međusobno dozivaju, za one s dobrim sluhom.

Vraćamo se, dakle, na proširenu aleksandrijsku tezu, pošto je ona primarni ovir ovog teksta. Donekle smo stekli naviku da prepoznajemo one knjige koje vode dijalog između polica Vavilonske biblioteke. Međutim, još uvek smo prilično retko u prilici da takav postupak primenjujemo na Vavilonsku kulu kulture koja, naravno, ne obuhvata samo Vavilonsku biblioteku nego i slikarstvo, film, strip i druge medije. Reč je samo o tome da poverujemo u važnost paukovih niti što se pletu i što do sada prazan prostor između udaljenih polica, pa i sasvim odeljenih dvorana Vavilonske kule kulture, počinju da premrežavaju.

Zoran Đukanović


(“Quorum” br.1 (24), Zagreb, 1989)

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.