Konkursi

Konkurs UNESKO-a – Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

UNESKO (UNESCO) je objavio 4. poziv za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost, formiranog na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, koja je usvojena na 33. Generalnom zasedanju UNESKO-a 2005. godine, a stupila je na snagu 2007. Do marta 2013. godine, broj potpisnica Konvencije je 126 (125 država i Evropska unija).

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije poziva sve zainteresovane institucije, vladine i nevladine organizacije, ukuljučujući organizacije u koje su uključene žene, manjine i druge osetljive društvene grupe, da do 3. juna 2013. godine (do 17 časova) pošalju predloge projekata na sledeće adrese: ana@zaprokul.org.rs i ivana.zecevic@kultura.gov.rs

Prijave pristigle posle navedenog datuma neće biti uzete u razmatranje, kao i one čija dokumentacija nije potpuna.

Rezultati konkursa biće poznati u decembru 2013. godine, dok će se potpisivanje ugovora za odobrene projekte obaviti u martu naredne godine.

Ciljevi i prioriteti konkursa
U okviru 4. poziva za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost posebna pažnja biće usmerena na projekte koji za cilj imaju podizanje kapaciteta u oblasti kulturnih politika, pod kojima se podrazumevaju praktične politike koje su dizajnirane tako da imaju direktan efekat na kreiranje, produkciju, diseminaciju, distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima, dobrima i uslugama.

Aktivnosti koje će se finansirati
Predlozi projekata bi trebalo da sadrže aktivnosti koje diprinose razvoju dinamičnog kulturnog sektora na nacionalnom ili/i lokalnom nivou, prvenstveno kroz uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija, ili jačanjem postojećih.

Projekti koji su prihvatljivi za finansiranje iz Fonda su oni čije aktivnosti koje su već razrađenei koje su spremne da budu implementirane. Fond će podržati one koje su dizajnirane da:
• olakšaju uvođenje kulturnih politika koje štite i promovišu raznolikost kulturnih izraza, i gde je odgovarajuće (po mogućstvu, jačaju odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu ili obezbeđuju mogućnosti za podizanje kapaciteta,
• jačaju postojeće kulturne industrije,
• doprinose pojavi novih kulturnih industrija.

Maksimalni iznos sredstavaza koji može da se konkuriše je 100.000 američkih dolara.

Pripremne pomoćne aktivnosti
Sastoje se od aktivnosti koje omogućavaju razradu projekata, a ne njegovu implementaciju. One mogu da:
• pomognu identifikovanju posebnih potreba zemalja u razvoju koje su potpisnce Konvencije, ili
• pomognu prilikom pripremanja zahteva za finansiranjem.

Primera radi, angažovanje u domenu konstultativnog procesa sa zainteresovanim stranama, mapiranje, istraživačku studiju i/ili situacionu analizu, što treba da bude napisano u vidu predloga projekta.

Jedino države potpisnice su pozvane da konkurišu za ovu vrstu aktivnosti, a maksimalna iznos koji se može tražiti iz Fonda je 10.000 američkih dolara.

Sredstvima Fonda se neće finansirati:
• pokriće deficita, vraćanje duga ili plaćanje kamate,
• aktivnosti koje se odnose isključivo na produkciju kulturnih izraza,
• izgradnja ili obnova objekata.

Kako konkurisati
• U zavisnosti od tipa projekta popuniti odgovarajući formular,
• Radi što uspešnijeg popunjavanja formulara koristiti Vodič,
• Formular popuniti u digitalnoj formi na engleskom ili francuskom jeziku u formatu .doc file
• Obavezno potpisati i datirati aplikaciju,
• Uz aplikaciju priložiti potvrdu o statusu – rešenje o upisu u sudski registar ustanove, odnosno rešenje o registraciji organizacije, kao i statute ustanove/organizacije.

Prilikom popunjavanja formulara treba imati u vidu:
• Maksimalni iznos za koji se aplicira kod Fonda za programe/projekte je 100.000 američkih dolara,
• Navedene kriterijume o tome koju vrstu projekata Fond podržava,
• Veličina fonta trebalo bi da bude 10 ili veći, specijalne karaktere i dekorativne fontove bi trebalo izbegavati,
• Ograničenja po pitanju broja reči u poljima u formularu treba poštovati,
• Struktura budžeta trebalo bi da bude jasna i detaljna,
• Treba da postoji koherentnost između planiranih aktivnosti, očekivanih rezultata i budžeta,
• Sufinansiranje i sopstveni doprinos projektu (co/self-funding) nije obavezno, ali se izrazito podržava kao instrument koji obezbeđuje održivost projekta, i u tom slučaju poželjno je priloži potvrdu u pisanoj formi,
• Ako je planirana kupovina opreme, obavezno priložiti profakturu/e.

Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza predstavlja međunarodni pravni instrument čiji je cilj da umetnicima, profesionalcima u kulturi, praktičarima i građanima pruži mogućnost da kreiraju, proizvode, distribuiraju i uživaju u različitim kulturnim dobrima, uslugama i aktivnostima, ukuljučujući i sopstvene.

Potpisivanjem Konvencije strane postpisnice su se saglasile sa principima jednakog pristupa, otvorenosti i balansa na međunarodnom nivou istovremeno potvrđujući svoje pravo i odgovornost za razvoj praktičnih politika i mera na nacionalnom nivou koje će razviti održiv i dinamičan kulturni sektor. Ovo treba ostvariti uvođenjem pravnih, finansijskih i i drugih instrumenata kulturne politike, jačanjem profesionalnih kapaciteta preduzetnika koji rade u kulturnim i kreativnim industrijama i osnaživanjem organizacionih struktura koje imaju direktan efekat na različite faze lanca vrednosti, od stvaranja do produkcije, distribucije i pristupa različitim izvorima kulturnih izraza. Konvencija takođe obavezuje vlade da uvedu praktične politike i mere koje podstiču kreativnost, omogućavaju umetnicima pristup tržištu, i omogućavaju dostupnost njihovih proizvoda javnosti.
Konvencija prepoznaje doprinos kulturnih industrija ekonomskom i društvenom razvoju, promoviše integraciju kulture u održiv razvoj i ohrabruje međunarodnu saradnju u cilju olakšavanja mobilnosti umetnika i razmene kulturnih dobara i usluga.

Kulturna raznolikost je jedan od ključnih pojmova na kojima se temelji uticaj kulture u programima održivog društvenog razvoja, kao i borba protiv negativnih efekata ekonomske, tehnološke i političke globalizacije. Ovaj pojam takođe afirmiše kulturnu politiku baziranu na poštovanju ljudskih prava, promociju interkulturnog dijaloga, borbu protiv svih oblika diskriminacije, zaštitu jezika, kulturnog nasleđa i kulturnih izraza manjinskih naroda, grupa i zajednica, multikulturalizam i jezičku raznolikost.

Detaljnije informacije o Međunarodnom fondu za kulturnu raznolikost:www.unesco.org/culture/en/diversity/convention

Informacije oprojektimakoji su do sada podržani iz Fonda u prethodna tri poziva:www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/funded-projects/

Dodatne informacije moguce je dobiti direktno od Sekretarijata UNESKO-a, posredstvom adrese: ifcd.convention2005@unesco.org

(SEEcult.org)

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.