Konkursi

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

VLADA CRNE GORE

– Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću –

            Shodno Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, raspisuje

K O N K U R S

za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu 

I  Dijelom prihoda od igara na sreću finansiraće se iznosom do 1.849.154,69 eura planovi i programi organizacija u sljedećim oblastima:

 1. Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti,
 2. Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom,
 3. Razvoj sporta,
 4. Kultura i tehnička kultura,
 5. Vaninstuticionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine,
 6. Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.

Raspodjela prihoda od igara na sreću vrši se za planove i programe A i B kategorije.

–       Program A kategorije, podrazumijeva plan i program za čiju realizaciju može biti zatražen iznos manji od 15.000 eura.

–       Program B kategorije, podrazumijeva plan i program za čiju realizaciju može biti zatražen iznos veći od 15.000 eura.

II  Plan i program A kategorije sadrži sljedeće elemente:

 1. naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih);
 2. naziv plana i programa;
 3. kategoriju plana i programa;
 4. oblast plana i programa;
 5. kratak sadržaj plana i programa;
 6. opis problema;
 7. ciljeve plana i programa;
 8. ciljne grupe;
 9. detaljan opis aktivnosti plana i programa:
 10. rok za realizaciju plana i programa;
 11. očekivane rezultate plana i programa;
 12. način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa;
 13. održivost plana i programa;
 14. budžet plana i programa i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih   sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti plan i program odobrena od  strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
 15. kratak opis realizovanih planova i programa u prethodne tri godine;
 16. ime i prezime lica odgovornog za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima;
 17. podatke o organima upravljanja organizacije;
 18. broj žiro-računa i PIB organizacije.

Uz plan i program A kategorije, prilaže se sljedeća dokumentacija:

1)    dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

–       za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

–       za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

–       za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

–       za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

2)    dokaz o predaji finansijskog izvještaja (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi) za 2012. godinu;

3)    kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2012. godinu;

4)    izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za dvije godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

5)    izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6)    izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

7)    tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD.

Prijavu na Konkurs za planove i programe A kategorije može podnijeti organizacija koja je registrovana najmanje šest mjeseci prije dana objavljivanja Konkursa.

Komisija zadržava pravo da zatraži dopunu izvještaja od aplikanata o realizaciji pojedinih prethodnih planova i programa.

III         Plan i program B kategorije sadrži sljedeće elemente:

 1. naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail);
 2. naziv plana i programa;
 3. kategoriju plana i programa;
 4. oblast plana i programa;
 5. kratak sadržaj plana i programa;
 6. opis problema;
 7. ciljeve plana i programa;
 8. ciljne grupe;
 9. detaljan opis aktivnosti plana i programa;
 10. rok za realizaciju plana i programa;
 11. očekivane rezultate plana i programa;
 12. način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa;
 13. održivost plana i programa;
 14. budžet plana i programa i iznos sredstava za koji se konkurise, iznos sopstvenih sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti plan i program odobrena od  strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
 15. očekivane izvore dodatnog finansiranja;
 16. podatke o kapacitetu organizacije da realizuje plan i program;
 17. kratak opis realizovanih planova i programa u prethodnih pet godina;
 18. ime i prezime lica odgovornog za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima;
 19. podatke o organima upravljanja organizacije;
 20. broj žiro-računa i PIB organizacije.

Uz plan i program B kategorije prilaže se sljedeća dokumentacija:

1)    dokaz o registraciji organizacije kod nadležnog organa, i to:

–       za NVO kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

–       za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

–       za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

–       za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

2)    dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi) za 2012. godinu;

3)    kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2012. godinu;

4)    izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za četiri godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

5)    izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6)    izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji, obrazac IOPPD ili potvrda poslodavcu o zaposlenom sa dodatkom B: Registracija fizičkog lica koju pri zaposlenju svakog lica poslodavcu izdaje Poreska uprava);

7)    izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8)    tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD;

9)    izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Prijavu na Konkurs za planove i programe B kategorije može podnijeti organizacija koja je registrovana najmanje 12 mjeseci prije dana objavljivanja Konkursa.

Traženi iznos sredstava za finansiranje planova i programa B kategorije ne može biti veći od ukupnih sredstava koja je organizacija realizovala u okviru svog redovnog poslovanja u prethodnoj godini.

Komisija zadržava pravo da zatraži dopunu izvještaja od aplikanata o realizaciji pojedinih prethodnih planova i programa.

IV         Pravo učešča na Konkursu imaju:

 • Nevladine organizacije registrovane na osnovu Zakona o NVO, koje su registrovane i aktivno obavljaju djelatnost najmanje pola, odnosno jednu godinu, prije dana raspisivanja ovog Konkursa (u zavisnosti da li je plan i programa kojim organizacija dostavlja prijavu na Konkurs A ili B kategorije), a koje obavljaju djelatnost u jednoj od gore navedenih oblasti djelovanja;
 • ostale neprofitne organizacije i javne ustanove koje obavljaju djelatnost u jednoj od gore navedenih oblasti djelovanja;
 • organizacije koje se bave djelatnostima iz oblasti medijskog pluralizma.

Prijave na Konkurs vrše se putem prijavnih formulara koji su objavljeni na internet sajtu www.mf.gov.me

Prijave planova i programa sa kompletnom dokumentacijom predviđenom Konkursom dostaviti na arhivu Ministarstva finansija, Ul. Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica, sa naznakom Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Takođe, na koverti u kojoj se dostavlja dokumentacija potrebno je naznačiti oblast u kojoj se konkuriše, kao i da li je eventualno obezbijeđeno finansiranje od strane fondova Evropske unije.

Popunjenu aplikacionu formu neophodno je dostaviti u 3 (tri) primjerka u štampanoj verziji, i u elektronskom obliku na jednom CD-u. Potpisanu i ovjerenu propratnu dokumentaciju potrebno je, u zasebnoj koverti, dostaviti u 1 (jednom) primjerku, u štampanoj verziji. Propratnu dokumentaciju je potrebno dostaviti uz svaki pojedinačni plan i program kojim organizacija dostavlja aplikaciju na Konkurs. Prilikom predaje aplikacije neophodno je da organizacija donese i sopstveni primjerak aplikacione forme na koji će biti upisana potvrda da je aplikacija predata. Aplikacije organizacija koje ne budu imale pomenuti primjerak neće biti prihvaćene, a predstavnici organizacija biće upućeni da ižvrše dopunu aplikacije u skladu sa ovim stavom.

Prijavnu formu plana i programa potrebno je dostaviti i na e-mail adresu marko.vukasevic@mif.gov.me, kontakt telefon 020-202-167 i 020-202-168.

Komisija neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnijete u predviđenoj prijavnoj formi i koje ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog Konkursa.

Organizacija čiji je plan i program odbijen može u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke podnijeti zahtjev za obrazloženje razloga za donošenje te odluke. Obrazloženje i bodovnu listu Komisija dostavlja u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Priložena dokumentacija se ne vraća.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Odluku o odabiru planova i programa i raspodjeli sredstava Komisija donosi u roku koji ne može biti duži od 45 dana od dana završetka Konkursa, nakon čega će Predsjednik Komisije zaključiti ugovore sa nosiocima odobrenih planova i programa.

Napomene:

1)         Imajuću u vidu prošlogodišnju obavezu za usklađivanjem statuta kako nevladinih organizacija, tako i sportskih organizacija, sa  Zakonom o nevladinim organizacijama (Sl.list CG  39/11), odnosno Zakonom o sportu (Sl.list CG 36/11), Komisija će u obzir uzimati samo rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija odnosno sportskih organizacija koja su donijeta nakon stupanja na snagu pomenutih zakona. Ukoliko je organizacija izvršila preregistraciju, a novo rješenje o upisu u registar je mlađe od jedne godine, odnosno pola godine (u zavisnosti od kategorije u kojoj se dostavlja plan i program), kao potvrdu da organizacija obavlja djelatnost duže od minimalnog roka predviđenog za pojedinu kategoriju, potrebno je dostaviti i ranije rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija ili registar sportskih organizacija.

 

2)         Ukoliko je organizacija prihodovala sredstva po osnovu prošlogodišnjeg Konkursa, a do sada nije realizovala sva pomenuta sredstava, potrebno je dostaviti detaljan izvještaj o utrošku do dana dostavljanja aplikacije na Konkurs za 2012. godinu realizovanih sredstava, u skladu sa aktivnostima predviđenim odobrenim planom i programom. Takođe, potrebno je kao dokaz da eventualno uplaćena a neiskorešćena sredstva nijesu utrošena za druge svrhe dostaviti i potvrdu da se sredstva nalaze na računu organizacije (izvod iz banke na dan dostavljanja aplikacije na Konkurs).

 

Ovdje možete preuzeti konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i svu potrebnu dokumentaciju:

http://www.mif.gov.me/vijesti/130264/Obavjestenje-o-raspisivanju-Konkursa-za-raspodjelu-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-za-2013-godinu.html

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.