Tag: Crna Gora

Notes

Napoleon i Crnogorci

Taj car Napoleon, gleNovi je Cezar, veleOkupljenoj četi zbori:Tamo po’itajteKa gordoj gori;Ne oklijevajte!U zemlju ljudi nesalomnih.Srca gvozdenijehStijenja mračnih i nepojmnihKa’ vrata paklenijeh.Čekaće vas s topovimaHajducima i zmajevima.Četovođe, dobro znajte!U smrt hitate ;Gorde klance zagledajte,Zato stan’te !Jer u grotlu gorskomTopovi će se salomiti;Sa litica strašnim praskomKrši vas će sve zgromiti.Crna Goro, […]

Notes

Zdravica bratu Pensu

Ko je to na­ma do­bro­do­šao? Šta je to na­ma do­bro­do­šlo? Ko­me će­mo hor­ski i brat­ski na­zdra­vlja­ti kad sle­ti, a sle­tje­lo je sa svo­jih vi­si­na na na­še ma­le­ne, ali ča­sne i ta­ko da­lje, vi­so­ve… Što li je do­šao? Za­što li nas je ob­ra­do­vao, zna li, za­bo­ga, ko­li­ko smo mu se ob­ra­do­va­li […]

Jasan Pogled

Kobajagi

Cr­no­gor­ci. Ko­ba­ja­gi. Mo­žda Go­ro­crn­ci. Cr­ni bi­jel­ci. Ili bi­je­li crn­ci. Ko­ba­ja­gi zva­nič­no. Ko­ba­ja­gi fak­tor. Ko­ba­ja­gi mi­ra i sta­bil­no­sti ko­ba­ja­gi. Ko­ba­ja­gi dr­ža­vi­ca u ko­joj ži­ve ko­ba­ja­gi za­do­volj­ni ko­ba­ja­gi gra­đa­ni i pre­za­do­volj­ne ko­ba­ja­gi gra­đan­ke. Dr­ža­vi­ca, rod­na gru­di­ca, ko­ja je ovih da­na ko­ba­ja­gi zva­nič­no po­ra­sla do ko­ba­ja­gi ne­slu­će­nih vi­si­na sa ko­jih se ko­ba­ja­gi da­le­ko […]

Jasan Pogled

Natović

Kad već mo­ra na ić ne­ka vi­še ne bu­de Jo­va­no­vić, Ni­ko­lić, Pe­tro­vić, jer od­vi­še tuk­ne na bi­je­li lu­kac, na znoj­nu gu­nji­nu, na sla­ni­ni­cu i ra­ki­ji­cu, na Mo­ra­vi­cu i šaj­ka­ču, na mit i le­gen­du, na iz­mi­šlje­ne ska­ske i bu­da­li­sa­nja, na ćo­ra­vo car­stvo ne­be­sko, a i na Ru­si­ju, sta­ru du­šman­ku, ne­ka­ko otu­žno […]

Jasan Pogled

Milo, vrni se!

Zna­mo da ni­je­si oti­šao i da si tu i kad odeš, ali, za sva­ki slu­čaj, vra­ti se, iako ni­je­si oti­šao. Bez te­be, iako si tu, ni­ka­ko ne ide, a znaš to i sam, ma­da ni sam ne znaš šta ti je či­ni­ti u ovim hi­sto­rij­skim mo­men­ti­ma, a sva­ki mo­me­nat u […]

Jasan Pogled

Noć državnosti

De­set go­di­na je pro­šlo kao tren, sv(j)estan sam da ni­kad vi­še ne­ću bi­ti njen… Ot­pri­li­ke kao sto go­di­na sa­mo­će. Ot­pri­li­ke to se sla­vi ovih da­na u Go­ri­ci Cr­noj. Tom su se sev­da­hu i der­ne­ku, uz europ­ski kri­stal i va­tro­met, pre­pu­sti­li gor­di i slav­ni pr­vo­bor­ci po­to­nji vla­sni­ci na­šeg luk­su­znog spla­va. Nji­ho­ve […]

Jasan Pogled

Volio bih da te ne volim

A mo­žda i ne bih. Sve je re­la­tiv­no i ne­si­gur­no. Kad je ri­ječ o na­šim ži­vo­ti­ma. Sve je ap­so­lut­no i ga­ran­to­va­no. Kad je ri­ječ o nji­ho­voj ku­kav­noj vla­da­vi­ni. Zna­či da je si­gur­no i da će jed­nom pa­sti. Kao što pa­da sve što je pa­de­ni­ju sklo­no. Kao što re­če jed­nom onaj […]

Jasan Pogled

Sudbinu u ruke 

Pjesma Sudbinu u ruke podgoričkog benda Freiheit PG postavljena je na Jutjub 18. oktobra,u vrijeme kada se u Podgorici dešavaju protesti opozicionog Demokratskog fronta koji zahtijeva ostavku Vlade Crne Gore na čelu sa premijerom Milom Đukanovićem, te formiranje prelazne vlade kako bi se stekli uslovi za demokratske izbore. Za neke, protesti predstavljaju […]