Tag: Crna Gora

Jasan Pogled

Nepoželjni

Svojima dođe, i Svoji Ga ne primiše (Jevanđelje po Jovanu) Uže­lim se po­kat­kad rod­no­ga kra­ja, dra­gog za­vi­ča­ja, sve stre­pe­ći da mo­ja že­lja jed­no­ga da­na ne­će mo­ći da nad­ja­ča nji­ho­vu ne­po­želj­nost. Oni ko­ji kro­je za­kro­ji­li su ukri­vo i nji­ho­ve noć­ne ma­ka­ze ras­kra­ja­ju sve ono na če­mu je za­sno­va­no mo­je du­hov­no bi­će. […]

Jasan Pogled

Šekspirovići

Život je priča koju pripovijeda idiot, puna buke i bijesa, a ne znači ništa Šekspir Mo­ra da je bio Šek­spi­ro­vić onaj Vi­ljem iz na­vod­no Strat­for­da na na­vod­nom Ej­vo­nu. Si­gu­r­no je na­še go­re list. Kao, uosta­lom, i mno­gi dru­gi ko­ji to ni­je­su htje­li da pri­zna­ju ni na mu­ka­ma. Sti­de se lju­di […]

Jasan Pogled

Dragi neprijatelji

Ne­pri­ja­telj nam je po­tre­ban ka­ko bi­smo na­ro­du pru­ži­li na­du. Ne­ko je re­kao da je ro­do­lju­blje po­sljed­nje uto­či­šte svih hu­lja: ko ne­ma vla­sti­tih mo­ral­nih na­če­la če­sto sta­je pod ne­ku za­sta­vu, a ko­pi­lad se uvi­jek po­zi­va na či­sto­tu svo­je ra­se. Na­ci­o­nal­ni iden­ti­tet je po­sljed­nji ime­tak raz­ba­šti­nje­nih. A osje­ćaj iden­ti­te­ta za­sni­va se na […]

Jasan Pogled

Barjaktari

Visoko su podigli barjake visoki barjaktari. A šta je na njima sem ništavila oivičenog zlatnim, sem rupe ukrašene svečanim kićankama. Sve je postalo ništa uparađeno u svečanom poretku. Koračaju ponositi visoki barjaktari za gordim najvišim stegonošom koji im je odredio barjak i državu, istoriju i budućnost, podijelio im nova imena […]

Jasan Pogled

Optimistički pesimizam

Ako, recimo, zaključite kako je sve besmisleno, onda to ne može biti sasvim besmisleno, jer ste već svjesni da je besmisleno i ta svijest o besmislenosti, samim tim, daje neki smisao. Znate na šta mislim? Na neki optimistički pesimizam.  Čarls Bukovski On je ne­po­pra­vlji­vi op­ti­mi­sta. Valj­da ga zbog to­ga u […]

Jasan Pogled

Jeza u porodilištima

Loše, užasne, grozne vjesti iz Crne Gore. Umrla je beba, zbog porodilišta. Mislim na majke. Naročito buduće. Imam drugaricu – ne viđamo se sad jer ja nijesam tamo, ne pričamo često, ali znam da bi trebalo da se porodi ovih dana. U nekoj crnogorskoj bolnici. Ne mogu da zamislim užas […]

Jasan Pogled

Vladaj, vlado!

Kao pr­vo, po­li­ti­ča­ra bi tre­ba­lo da od­li­ku­je pot­pu­na če­sti­tost (pra­ved­nost). Po­sje­du­ju­ći nju, on je imun na opa­snost od ko­rup­ci­je i ne­po­ti­zma kao pri­vi­le­go­va­nja ro­đa­ka i lič­nih (par­tij­skih) pri­ja­te­lja. Ka­ko bi po­li­ti­čar bio do­bar, vr­le pri­ro­de, on mo­ra po­sje­do­va­ti sen­zi­bil­nost za in­te­res svo­jih gra­đa­na i za ne­vo­lje ko­je po­ga­đa­ju na­rod, po­ve­za­no […]

Jasan Pogled

Kako odoleti Milu

  Piše: Marko Milačić Umesto da se druga Srbija dodiruje sa prirodnim saveznikom – drugom Crnom Gorom, onom koja besomučno priziva smenjivost vlasti, demokratiju i slobodno društvo. Ne, čini se da joj je bliža adresa – prva Crna Gora. Prva familija. Đukanović i njegovi Tužna je to i farsična istina […]

Konkursi

Telenor fondacija raspisala konkurs za finansiranje projekata u Crnoj Gori

(Podgorica, 6.10.2014.) Telenor Fondacija raspisala je konkurs za podršku projektima posvećenim osnaživanju mladih, njihovoj edukaciji i usavršavanju znanja i vještina u digitalnom svijetu, a sve u skladu sa misijom Fondacije  “Internet za sve“. Konkurs će biti otvoren do 7. novembra. O podršci projektima će odlučivati Upravni odbor Fondacije sredinom novembra. […]