Tag: Crna Gora

Jasan Pogled

Svi putevi vode u Spuž

Spuž- grad­sko na­se­lje u op­šti­ni Da­ni­lov­grad u Cr­noj Go­ri. Pre­ma po­pi­su iz 2003. bi­lo je 1.529 sta­nov­ni­ka. U na­se­lju Spuž ži­vi 1.096 pu­no­ljet­nih sta­nov­ni­ka, a pro­sječ­na sta­rost iz­no­si 34,2 go­di­ne. U na­se­lju ima 414 do­ma­ćin­sta­va, a u po­sled­nja tri po­pi­sa pri­mi­je­ćen je po­rast u bro­ju sta­nov­ni­ka… To sam pro­na­šao na […]

Jasan Pogled

Ranko i Sunce žarko

Ko će nas spa­si­ti, dra­gi ze­mlja­če. Ko će, ako ne­će Ran­ko. Ran­ko ili Sun­ce žar­ko. Po­lu­u­sa­mlje­ni ja­hač okre­nuo ću­rak na­o­pa­ko, a sve po na­lo­gu svjet­skih su­per­si­la i od­lu­čio da se pru­ći ko­li­ko je dug, a valj­da i ši­rok , i da pad­ne slav­no u ne­slav­noj bi­ci. Do­šlo je, Bog te […]

Jasan Pogled

Kad je Milo bio mali

Nje­go­vo ime je si­no­nim. Si­no­nim sve­ga što nas je sna­šlo. A zna­mo šta nas je sna­šlo u ovoj ne­iz­dr­ži­voj si­no­ni­mi­ji što nas mu­kom go­li­ca i za­smi­ja­va. Baš je smi­je­šno ko­li­ko je stra­šno… Nje­go­vo ime je sim­bol. Ap­so­lu­tan i ko­na­čan, pot­pu­no po na­šoj mje­ri. Sim­bol ko­ji ima vi­še ve­ze sa svim […]

Jasan Pogled

Apsurdistan i Super Silica

Eh! A nekada bijaše (i sad malobrojni uzaludnici pripovijedaju) Srbija i Crna Gora. I bi nam nekako nekada nekako kao srcu bliža, milija, jer bješe dostojanstvenija, ili nam se to tako činjaše… Eto, i jezik naš nasušni sve češće nas zavodi u lagume i imperfektivne i pluskvamperfektivne lavirinte u kojima […]

Jasan Pogled

Pohvala ludosti

Ću­ta­nje je zla­to, ka­že mi, ona­ko u pro­la­zu, ko­ba­ja­gi pri­ja­telj­ski, ša­tro du­še­bri­žnič­ki, moj kom­ši­ja, po­zna­ti sta­ri ko­mi­te­tli­ja, po­to­nji ak­ti­vi­sta i mo­der­ni žbir. Ka­že, i ode osta­vlja­ju­ći me bez ri­je­či, ona­ko blen­ta­vo po­lu­o­smjeh­nu­tog. Valj­da sam se idi­ot­ski osmjeh­nuo se­bi i sop­stve­noj po­tre­bi da go­vo­rim iako me ne ču­ju. Ili da bu­dem […]

Jasan Pogled

Proći će

„1984” je parodija i zato može da se dogodi. To je pravac u kome svijet ide u ovom trenutku. U našem svijetu neće biti emocija osim straha, bijesa, trijumfa i samoponiženja…Neće biti lojalnosti osim lojalnosti partiji…Ako želite sliku budućnosti, zamislite čizmu kako gazi ljudsko lice zauvijek. Pouka ove situacije je […]

Jasan Pogled

Nepoželjni

Svojima dođe, i Svoji Ga ne primiše (Jevanđelje po Jovanu) Uže­lim se po­kat­kad rod­no­ga kra­ja, dra­gog za­vi­ča­ja, sve stre­pe­ći da mo­ja že­lja jed­no­ga da­na ne­će mo­ći da nad­ja­ča nji­ho­vu ne­po­želj­nost. Oni ko­ji kro­je za­kro­ji­li su ukri­vo i nji­ho­ve noć­ne ma­ka­ze ras­kra­ja­ju sve ono na če­mu je za­sno­va­no mo­je du­hov­no bi­će. […]