Notes

Radovan Vučković: Književno delo Miloša Crnjanskog [Knjiga dana]

Knjizevno-delo-Milosa-Crnjanskog-61083

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije)

Izdavač: Svet knjige

„Mi­loš Cr­njan­ski glav­na je lič­nost srp­ske avan­gard­ne knji­žev­no­sti. Jav­no­sti se naj­pre pred­sta­vio dram­skom igrom Ma­ska, a po­tom je ob­ja­vlji­vao kri­ti­ke, pe­sme, no­ve­le, ro­ma­ne, pu­to­pi­se i me­mo­a­re i u svim žan­ro­vi­ma do­se­gao naj­vi­še vred­no­sti, uz isto­vre­me­no nji­ho­vo ino­vi­ra­nje, pa se mo­že re­ći da je Cr­njan­ski i naj­zna­čaj­ni­ji avan­gar­dist ko­ga su Sr­bi ima­li. Nje­go­vi avan­gard­ni po­ku­ša­ji ni­su bi­li od­već ra­di­kal­ni, ali je­su uspe­šni, pa Cr­njan­ski spa­da u ma­li broj pi­sa­ca ko­ji su svo­je no­va­tor­ske za­mi­sli pre­to­či­li u de­la traj­ne vred­no­sti. Pritom, u toj že­lji da pi­še na nov na­čin, Cr­njan­ski je iz­gra­dio spe­ci­fi­čan stil ko­ji is­ka­če svo­jom oso­be­no­šću iz op­štih stil­skih ka­rak­te­ri­sti­ka po­kre­ta i epo­he ko­joj je pri­pa­dao. I pro­gram­ske za­mi­sli Cr­njan­ski je uob­li­ča­vao pre­po­zna­tlji­vim i ori­gi­nal­nim je­zi­kom ko­jim se iz­dva­ja­ju iz ma­se se­rij­skih tek­sto­va te vr­ste.

De­lo Cr­njan­skog, na­i­me, neo­dvo­ji­vo je od ši­ro­ko shva­će­nog sred­njo­e­vrop­skog eks­pre­si­o­ni­zma. Pre­o­vla­đu­ju­ća fi­lo­zo­fi­ja u nje­go­vim kri­tič­kim i po­e­tič­kim pro­jek­ti­ma, ko­je je po­nu­dio po­čet­kom dva­de­se­tih go­di­na, ni­su se raz­li­ko­va­li mno­go od op­štih pred­sta­va eks­pre­si­o­ni­zma. Me­đu­tim, Cr­njan­ski je tu iz­na­šao re­še­nja, čak ih je i ime­no­vao, ko­ja uka­zu­ju na nje­gov in­di­vi­du­al­ni do­pri­nos ko­ji je, kao ja­ka stva­ra­lač­ka lič­nost, dao op­štim na­sto­ja­nji­ma avan­gar­de. Na­zvao je svo­ju va­ri­jan­tu no­vo­ga knji­žev­nog sme­ra su­ma­tra­i­zmom, sma­tra­ju­ći da je taj izam pro­iz­i­šao iz bru­tal­nih rat­nih pri­li­ka. I za­mi­sao slo­bod­nog sti­ha, ko­ju je pre nje­ga ob­zna­nio Sve­ti­slav Ste­fa­no­vić, Cr­njan­ski je for­mu­li­sao krat­ko i preg­nant­no, pod­ra­zu­me­va­ju­ći na­šu knji­žev­nu si­tu­a­ci­ju, iako je bio upu­ćen, kao po­li­glo­ta, u sve ono što se ta­da de­ša­va­lo na sce­ni avan­gard­ne knji­žev­no­sti u Evro­pi.“ (iz Uvoda)

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.