Tag: Danilo Kiš

Anatomija Fenomena

Poetička načela Danila Kiša [Tema: Kiš]

Kada je riječ o pojedinim poetičkim polazištima Danila Kiša, tumačenje savremene umjetnosti podrazumijeva rasvjetljavanje duhovnog, psihološkog i socijalnog horizonta epohe i opšteg konteksta u kojem se ovaplotila autorska stvaralačka pojava, a u ovom slučaju je datu „predistoriju”, za kompletno razumijevanje njegove ličnosti i djela, neophodno sublimirati. Već elementarni biografski podaci […]

Anatomija Fenomena

Knjiga – ubica [Tema: Kiš]

Anatomija jedne hajke (2) HAJKA — HAJKE Hajka je zajednica akcije! Kristali mase, u modernom smislu te riječi, potiču od jedne starije cjeline, koja ih još uvijek objedinjuje; ta je starija cjelina hajka.17 Analiza četiri različite hajke dovodi do iznenađujućih rezultata. Lovačka hajka, najprirodnija je i najistinskija hajka. Ona ima […]

Anatomija Fenomena

Anatomija jedne hajke [Tema: Kiš]

Love a ulovljeni. S večeri tugo, Ko kome plen? M. Nastasijević Šta je istina? — glasi kratko i jasno pitanje što ga visoki rimski pravnik postavlja optuženiku koji raspolaže posebnom teorijom istine (…) optuženik je apsolutno povlašteni medij istine, dok je sudac jedan od najvećih rimskih pravnika. Njegovom pitanju o […]

Anatomija Fenomena

Anatomija ljepote riječi [Tema: Kiš]

Jezikoslovac kad fizički odloži pročitana djela Danila Kiša, osjeti snažnu potrebu da s lingvističkog aspekta, gotovo anatomski, promatra, analizira, svako njegovo djelo da bi došao do onog što nazivamo korijenom — osnovnim zrnom. Brzo i dosta lako čitaoca okupira snaga riječi u gorčini surovih realija. Eho te gorčine, gorčine ispod […]

Anatomija Fenomena

Šulc je moj Bog [Tema: Kiš]

Kiš je je­dan od naj­ve­ćih evrop­skih pi­sa­ca po­sle­rat­nog pe­ri­o­da, ali nje­go­va reputaci­ja u ze­mlja­ma en­gle­skog go­vor­nog pod­ruč­ja ni­je ona­kva ka­kvu za­slu­žu­je. Ki­šo­vo de­lo cr­pi ogrom­nu sna­gu iz po­ku­ša­ja da osvo­ji stvar­nost pre­pra­vlja­njem doku­men­tar­ne isti­ne. U obimnoj ese­jističkoj knjizi Čas ana­to­mi­je (1978) Da­ni­lo Kiš je raz­voj krat­ke priče po­de­lio na dva raz­do­blja: pre […]

Anatomija Fenomena

Putevi pisanja Danila Kiša i Miloša Crnjanskog ukrstili su se više puta, sumatraistički [Tema: Crnjanski]

Nismo znali, a imali smo čedo u daljini „Kako je sve u vezi, na svetu”: Teorija sumatraizma u književnoj praksi – III nastavak Život, literatura… Ta „šifra” je poznata zahvaljujući Danilu Kišu, koga povezuju sa Crnjanskim mnoge sumatraističke veze. Osim onih vidljivih na prvi pogled paralela u životnim putevima (godine […]

Anatomija Fenomena

Bulat Okudžava – Tri pisma Danilu Kišu [Tema: Kiš]

Priredila Mirjana Miočinović Dragi Danilo! Hvala za čestitke. Pisao sam pismo Ljonji ., ali sam, verovatno, pogrešio adresu. Prenesi mu pozdrav. Kako tvoja literatura? Piši mi. Grlim te, tvoj Bulat P.S. Ako možeš, pošalji svoju fotografiju. Dragi Danilo! Od tebe ni glasa. Šteta. Jesi li dobio moju knjigu? Bio sam […]