Tag: Danilo Kiš

Anatomija Fenomena

Između Borhesa i Štajnera [Tema: Kiš]

Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende. D. K. (1983) Nabujala kišologija ušla je gotovo u sve pore piščeva života i djela, osvijetlila mnoge dotad zanemarivane aspekte i proanalizirala temeljne odnose autora s inim stvaralačkim svjetovima i opredjeljenjima. Autorov vlastiti prinos tim i takvim tumačenjima […]

Anatomija Fenomena

Postupci ekspresivne sintakse u Kišovom romanu „Peščanik” [Tema: Kiš]

1. UVOD Proučavanje književnog djela Danila Kiša, koje je s obzirom na osobenost umjetničkih postupaka i poetike postmodernizma1 višedimenzionalno i višefunkcionalno2, zavređuje pažnju književne kritike još od sâmih početaka njegovog bavljenja književnim radom. Neponovljiva snaga Kišovog umjetničkog talenta proistekla je kako iz profesionalnog opredjeljenja, tako i iz specifičnih, toliko puta […]

Anatomija Fenomena

Kišova estetika i poetika (1) – Metafizičko poravnanje računa [Tema: Kiš]

U Kišovim poetskim spisima samotumačenje i samorazumijevanje onoga što se dešava u književnoj radionici ima posebno značenje za proučavanje njegove literature. Sâm naziv knjige Enciklopedija mrtvih preuzet iz istoimene pripovijetke, pisac precizno objašnjava: Ars poetica optimalno se zaokružuje u enciklopedijskom idealu pisanja. Kao i za Nabokova, ideal pisanja je sadržan […]

Anatomija Fenomena

Ruža: Saint-Exupéry [Tema: Kiš]

Ruža ponikla međ zvezdamaruža golfskih struja nebaruža sa mesecalepa kao eksplozija čelika u vazduhu Ruža boje aluminijumaruža boje olovnog nebaruža boje kišonosnog oblaka gledanog odozgoolovnoplava ruža ruža sa laticama od kazaljkiruža ponikla u pesku pustinjeruža sa srcem dečakaruža – čovek ruža – sanjalicaruža – pesnikruža – ptica Ruža pogođena sačmom […]

Anatomija Fenomena

Poetička načela Danila Kiša [Tema: Kiš]

Kada je riječ o pojedinim poetičkim polazištima Danila Kiša, tumačenje savremene umjetnosti podrazumijeva rasvjetljavanje duhovnog, psihološkog i socijalnog horizonta epohe i opšteg konteksta u kojem se ovaplotila autorska stvaralačka pojava, a u ovom slučaju je datu „predistoriju”, za kompletno razumijevanje njegove ličnosti i djela, neophodno sublimirati. Već elementarni biografski podaci […]

Anatomija Fenomena

Knjiga – ubica [Tema: Kiš]

Anatomija jedne hajke (2) HAJKA — HAJKE Hajka je zajednica akcije! Kristali mase, u modernom smislu te riječi, potiču od jedne starije cjeline, koja ih još uvijek objedinjuje; ta je starija cjelina hajka.17 Analiza četiri različite hajke dovodi do iznenađujućih rezultata. Lovačka hajka, najprirodnija je i najistinskija hajka. Ona ima […]

Anatomija Fenomena

Anatomija jedne hajke [Tema: Kiš]

Love a ulovljeni. S večeri tugo, Ko kome plen? M. Nastasijević Šta je istina? — glasi kratko i jasno pitanje što ga visoki rimski pravnik postavlja optuženiku koji raspolaže posebnom teorijom istine (…) optuženik je apsolutno povlašteni medij istine, dok je sudac jedan od najvećih rimskih pravnika. Njegovom pitanju o […]