Anatomija Fenomena

Žolt Lazar i Dragan Koković – Sociologija kulture [Mediterran Publishing]

Foto: Nicolae George Nedelcu

Sa elementima kulturne antropologije

Opis

Svi društveni odnosi, ali i načini ljudskog organizovanja i delovanja ostvaruju se pomoću osnovnih činilaca kulture: iskustva, jezika i simboličke komunikacije, običaja, pravila, vrednosti i verovanja; delotvorno funkcionisanje ljudskog društva takođe zavisi i od upotrebe oruđa (alata i tehničkih pomagala), te od raznovrsnih veština i znanja, što su takođe bitni elementi kulture. Predmet sociologije kulture su kulturne tvorevine posmatrane kao društvene činjenice, tj. kao činioci, načini i posledice društvenog ponašanja i delovanja ljudi. Bogatstvo kulture sociologiji kulture pruža obilje materijala za istraživanja, ali predstavlja i određeni problem u predmetnom razgraničenju sa ostalim disciplinama, posebno ako imamo u vidu da su se vremenom izdvojile i posebne sociologije čiji su predmet pojedine kulturne tvorevine. Sociologija kulture takođe deli svoj predmet istraživanja i sa drugim naukama koje se bave kulturom i kulturnom uslovljenošću ljudskog ponašanja, a to su pre svega psihologija i antropologija. Kao i u slučaju ostalih socioloških disciplina i sociologija kulture ima za cilj da objasni i predvidi društveno ponašanje ljudi; međutim, istraživanja i teorijska objašnjenja se u ovom slučaju usmeravaju na elemente kulture, kulturnu praksu ili kulturne sisteme, pomoću kojih se razumevaju društveni odnosi, društveno ponašanje i društveno delovanje.

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.