RSSCategory: Notes

Sitnina

Sitnina

| January 8, 2018 | 0 Comments

Bio bih bo­lji od njih. Kad bih mo­gao. A mo­gao bih. Kad bih htio. A htio bih. Kad ne bi imao pa­met­ni­ja po­sla. Bi­li bi­smo bo­lji ne­go što je­smo. Sa­mo da ho­će­mo. A htje­li bi­smo kad bi­smo mo­gli. A ko zna da li mo­že­mo, jer ni­ka­da ni­je­smo ni pro­ba­li. A i kad bi­smo pro­ba­li i […]

Continue Reading

Srećna nova stara godina

Srećna nova stara godina

| December 31, 2017 | 0 Comments

Pa da, ne­gdje je već re­če­no: no­va go­di­na je uvi­jek no­vi po­če­tak za sta­re na­vi­ke… Ili, kao što je i red i obi­čaj u na­šim pra­znič­no pra­zno­gla­vim dr­ža­vi­ca­ma ko­je će­mo i da­lje vo­lje­ti, ona­ko opa­ko, na pra­zan že­lu­dac: ni­šta no­vo u no­voj go­di­ni… Ni­šta no­vo sem sta­re če­žnje u Ba­nja Lu­ci, Be­o­gra­du i Pod­go­ri­ci. Ni­šta […]

Continue Reading

Mirko Kovač o Danilu Kišu – Duhovni savez

Mirko Kovač o Danilu Kišu – Duhovni savez

| December 25, 2017 | 0 Comments

Ponovo pročitati: Pisanje ili nostalgija (2)     Izdavačka kuća „Fraktura” iz Zagreba objavila je knjigu Mirka Kovača. Rečima izdavača Seida Serdarevića: ‘Pisanje ili nostalgija’ naslov je koji savršeno opisuje sadržaj ove knjige od desetak eseja i zapisa u kojima uz uvijek prisutnu autobiografsku i memoarsku notu Mirko Kovač iznosi svoja prijateljevanja, slučajne ili namjerne […]

Continue Reading

Mali mozak

Mali mozak

| December 25, 2017 | 0 Comments

Ponosni smo na srpsko porijeklo i crnogorsku državnost, na slavnu istoriju srpskog naroda… (Milo Đukanović) Re­kao je to, Srp­stva mi, ne­gdje oko ti­su­ću de­vet­sto de­ve­de­set i tre­će. Ili baš te go­di­ne. Da­tu­mi mi baš i ni­je­su ja­ča stra­na. Re­kao šta je mi­slio i ostao živ. Ri­ječ je osta­la. Iz­go­vo­re­na srp­skim je­zi­kom uz mi­ris ba­rut­nog di­ma, […]

Continue Reading

Mirko Kovač: Prijateljsko dopisivanje sa Borislavom Pekićem

Mirko Kovač: Prijateljsko dopisivanje sa Borislavom Pekićem

| December 22, 2017 | 0 Comments

  Ponovo pročitati: Pisanje ili nostalgija (1) Prijateljsko dopisivanje Izdavačka kuća „Fraktura” iz Zagreba objavila je knjigu Mirka Kovača. Rečima izdavača Seida Serdarevića: „’Pisanje ili nostalgija’ naslov je koji savršeno opisuje sadržaj ove knjige od desetak eseja i zapisa u kojima uz uvijek prisutnu autobiografsku i memoarsku notu Mirko Kovač iznosi svoja prijateljevanja, slučajne ili […]

Continue Reading

Mark Mazover – Solun, grad duhova [Knjiga dana]

Mark Mazover – Solun, grad duhova [Knjiga dana]

| December 22, 2017 | 0 Comments

Izdavač: Dosije Broj strana: 444 Pismo: Ćirilica Povez: Mek Format: 20 cm Godina izdanja: 2016. „Kako Mazover pokazuje u ovoj zapanjujućoj, čestitoj novoj knjizi, priča o Solunu bila je priča o stalnom brisanju i zaboravu, stalnom obnavljanju i užasnom uništavanju. Pisac odlične studije o Grčkoj pod okupacijom nacista; Mračnog kontinenta, opisa Evrope u 20. veku; i dobre, […]

Continue Reading

Prijateljstvo

Prijateljstvo

| December 19, 2017 | 0 Comments

Sa puno ljudi sam prijatelj. Još od djetinjstva sam se mučio da razumijem onaj stav koji ljudi iznose uz grč prisluškivanog, ozbiljan izraz lica i značajno mrdanje glave: “Budi srećan da imaš jednog pravog prijatelja! Dva su već blago!” Onda mi je život polako dešifrovao njegovo značenje: Tu prijatelj znači da to ljudsko biće nema […]

Continue Reading

Lutkice

Lutkice

| December 17, 2017 | 0 Comments

Fran­ken­štajn­či­ći. Šta bi dru­go bi­lo, ne­go to. Lut­ki­ce, vi­še smi­je­šne ne­go stra­šne. Pra­vlje­ne da po­slu­že svr­si. Pr­lja­vim po­slo­vi­ma. Pr­lja­vi­joj za­ba­vi. Naj­pr­lja­vi­jim iz­bo­ri­ma. Jed­no­stav­no: de­mo­kra­ci­ji. Lut­kar­skoj. Fran­ken­štaj­nov­skoj… U na­šem mat-cr­nom, zga­slom, po­ne­kad la­ki­ra­nom lut­kar­skom po­zo­ri­štan­ce­tu, ne­ma ni­če­ga osim ma­le­nih stra­ho­vi­to ljup­kih lut­ki­ca. Fran­ken­štajn­či­ći na po­zor­ni­ci, fran­ken­štajn­či­ći u gle­da­li­štu, fran­ken­štajn­či­ći na spo­red­nim i glav­nim sce­na­ma… i tek […]

Continue Reading

Vitold Gombrovič: Pisac i novac

Vitold Gombrovič: Pisac i novac

| December 13, 2017 | 0 Comments

Tekst je Gombrovič diktirao dva dana uoči smrti, 22. jula 1969. godine. Objavljen je najpre na engleskom u Times Literary Supplementu od 25. septembra 1969, a na poljskom u knjizi Kazimježa Glaza, Gombrovič u Vansu, Krakov 1989. Pre svega želeo bih da napadnem reč “pisac”. Ne postoji pisac ili, ako više volite, čovek koji ume da […]

Continue Reading

Supermen

Supermen

| December 10, 2017 | 0 Comments

Ima tih đa­vo­ljih lju­di­na u na­šim go­ro­lo­mi­ja­ma ko­li­ko ho­ćeš. Kao da je, ne bi­lo joj pri­mi­je­nje­no, Ka­tun­ska na­hi­ja i nje­zi­na oko­li­ca ne­ka­kav Krip­ton, svi­jet iz­van i iz­nad svje­to­va, a ne ma­li dio ma­le­ne nam i ni­čim za­slu­že­ne ze­mlji­ce. Krip­ton je u naj­no­vi­jim vre­me­ni­ma, a sum­nja se da je i ra­ni­je, u Ka­tun­skoj na­hi­ji do­bio ro­đe­nu […]

Continue Reading