Anatomija Fenomena

Magia sutra – Bemeova zasluga, cjelina egzistencije [Tema: Hamvaš]

Foto: Evie Shaffer

Magia sutra 23

O Bemeu je upravo bilo dosta reči da bi zaslužio isticanje filozofskog značaja situacije. To se više ne može izbeći . Beme je bio jedini mislilac u Evropi koji je pošao od jedinstva egzistencije (od nevažnosti svih granica). Beme kaže: kvarnost egzistencije je ontološki defekt, i otuda nije samo neispravno (ujedno nezdravo i nemoralno) što čovek totalni slom jednostrano tumači grehom ili ludilom, ili bolešću.

Jer ako polazi od greha, težište reintegracije stavlja na područje duha; ako neko polazi od ludila, težište stavlja na područje duše; ako pak neko polazi od bolesti, težište stavlja na područje tela. U sva tri slučaja reintegracija mora da bude nesavršena. Niko ne može postati zdrav na području duha ko istovremeno ne bi načinio napor na području duše i tela u interesu vaspostavljanja celovitosti. Granice su nevažeće.

Time što čovek pogrešno sudi o prirodi kvarnosti, on u najvećoj meri dovodi u opasnost i svoje delo za vaspostavljanje celovitosti. Treba primiti k znanju da je reč o ontološkom defektu, a defekat je dotakao i dotiče našu totalnu egzistenciju. Operacija parcijalnih vaspostavljanja potpuno je besciljna. Rad reintegracije mora da se usmeri na tačku gde se defekt dogodio.

Ta tačka nije u duhu i nije u duši i nije u telu, nego u središtu egzistencije. Tek onda imam načina da saznam za ovo središte ako ponovo sastavim egzistenciju raščlanjenu na tri dela i izbrišem liniju koja se nalazi između tri dela.

Ovaj put se treba opet pozvati na alhemiju, ma i samo s nekoliko reči. Alhemija polazi od tri principa. Tri principa (tri početka, i to tri večita početka: ewiger Anfang, kaže Beme) jesu: sal, sulfur i merkur. Ova tri početka ne odgovaraju tačno evropskom jedinstvu telo-duša-duh.

Ali ne odgovaraju tačno ni trima principima hindu baštine, jedinstvu tamas-rađas-satva. Ne odgovaraju ponajvećma zato što je u alhemičarskoj koncepciji (u principima) karakteristika sala isto tako telesna kao što je duš evna i duhovna; karakteristika sulfura takođe je duševna-duhovna-telesna, a takva je i karakteristika merkura.

Šteta bi bilo upuštati se sada u raspravu koji su principi ispravniji. Ono što u ovom trenutku s naročitim naglaskom treba istaći jeste da Beme jedinstvo telo-duša-duh, pod snažnim uticajem alhemičara, vidi u takvoj ontološkoj totalnoj uzajamnoj povezanosti da čovek nema prilike da uskrati doktrinarno razlikovanje telo-duša-duh.

Bemeova veličina mislioca, između ostalog, ispoljila se i u tome što on razmišlja o celini egzistencije, i time preko svake tzv. filozofije priključuje se onoj izvornoj misli koja dolazi do izražaja samo u svetim knjigama (u objavljenju), nigde drugde.

Bela Hamvaš

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.