Tag: Nikšić

Anatomija Fenomena

A već je jesen…[Tema: Vito]

Ni oca, ni majke, ni adrese… A već je jesen. Kiše zru. Vito Nikolić, posljednji crnogorski pjesnik estrade, ali ljudski intonirane pjesničke riječi koja je, kako reče Božo Bulatović, lansirana tako, da će ravnoglasno plijeniti i patnike, kao što oduševljava savremenike… Pjevao je Vito: S jeseni zeleni tuga u meni./ S jeseni, […]

Jasan Pogled

Trg heroja

Dru­gar­ska se pje­sma ori, pje­sma ko­ja sla­vi rad… ni­je baš, baš ta­ko, ali u zna­me­ni­tom NK gra­du brek­će ba­ger­čić i štek­će ta­bač, bu­ška bu­ši­li­ca i zvec­ka­ju alat­ke. A tek ozno­je­na udar­nič­ka li­ca rad­ni­ka pod usi­ja­nim šle­mo­vi­ma, pa vre­la užur­ba­nost na grad­skom gra­di­li­štu i ra­do­zna­li, a bog­me i zlu­ra­di, po­gle­di oša­mu­će­nih […]

Jasan Pogled

Kraljeva stoka

  Neće moći srpska stoka maći kralja iz Rastoka (grafit na zgradi Gimnazije u Nikšiću) Da­kle, ri­ječ je o go­re­po­me­nu­tom urat­ku ko­ji je dje­lo ne­či­je pr­lja­ve ru­ke, još pr­lja­vi­jeg sr­ca i slu­đe­nog uma. Da­kle, ri­ječ je o pri­mi­tiv­nom ur­li­ku mr­žnje, o pri­mor­di­jal­nom kri­ku ko­ji bi mo­gao ima­ti ve­ze i za […]

Jasan Pogled

Novak i Nikšić

Sla­žu mi se ne­ka­ko u na­slo­vu. Idu je­dan uz dru­go­ga, pa ko­me pra­vo, a ko­me kri­vo. Jer, uvi­jek ima onih ko­ji­ma je kri­vo ako je ne­što pra­vo. Da ni­je ta­ko i da ni­je ta­kvih ovaj svi­jet ne bi bio kri­vo, već bi bio pra­vo mje­sto. Ko­nač­no da se moj slav­ni […]

Jasan Pogled

Pozorište

U sva­kom slu­ča­ju bo­lje je gle­da­ti ži­vot u po­zo­ri­štu, ne­go po­zo­ri­šte u ži­vo­tu. Ili ta­ko ne­ka­ko… Ne bi­va gra­da bez po­zo­ri­šta. A du­go ga ni­je bi­lo. Ni po­zo­ri­šta ni NK gra­da. Za­pra­vo, bi­lo ga je po­ne­kad, po­ma­lo, u iz­u­zet­nim, van­red­nim pri­li­ka­ma. I Nik­šić­kog po­zo­ri­šta i slav­nog NK gra­da. I sa­da, […]

Jasan Pogled

Svejednoća

Bio jednom jedan stvor./Cucao na cuci/Sedeo na sedi/Gledao na gledi/Čekao na čeki/Kopao na kopi/Kljucao na kljuci/Plakao na plaki/Svirao na sviri/Skakao na skaki/Pevao na pevi/Dremao na dremi/Spavao na spavi… (Duško Radović) Ne­ma vi­še vre­me­na bez­briž­ja, moj pri­ka­ne. Ovo su vre­me­na sve­briž­ja i ba­šme­briž­ja, dra­gi ro­đa­če. Ta­ko mi pri­po­vi­je­da dok na te­ra­si […]

Jasan Pogled

Jazbine i rupe

  I obaviješteni analitičari-izvanjci našega Padišaha proglasiše vođom čopora. To može začuditi samo nekog nepopravljivog naivka ili nekog razbrata pjesnika što povazdan bište stihove u slavu našeg Vođe i za diku montenegrinskih čuka, klanaca i bukava. Elem, sve se okreće i svemu dođe vakat, pa se tako i sluti kraj […]