Konkursi

Konkurs Ministarstva kulture Crne Gore

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2012. godini

Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi (Sl.list CG, br. 49/08 i 16/11) objavljuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2012. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2012. godini nove projekte i programe iz sljedećih oblasti:
1. Likovna umjetnost
2. Muzička i muzičko-scenska djelatnost
3. Književnost i književno prevodilaštvo
4. Časopisi za kulturu i umjetnost
5. Pozorišna djelatnost
6. Kulturno-umjetničke manifestacije i festivali
7. Filmske koprodukcije sa manjinskim crnogorskim udjelom
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa prebivalištem u Crnoj Gori i pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture, osim nevladinih organizacija i javnih ustanova i drugih subjekata čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se u odnosu na sljedeće kriterijume:
– umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture,
– reference realizatora,
– doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
– doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,
– međunarodna afirmacija crnogorske kulture,
– doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine,
– afirmacija perspektivnih talenata,
– doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
– realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Kod vrednovanja i izbora projekata za sufinansiranje, prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi ostvarivanju propisanog javnog interesa u kulturi:
– ravnomjernom razvoju kulture,
– međunarodnoj kulturnoj saradnji i razmjeni programa,
– naučnim istraživanjima i stručnim usavršavanjima u kulturi,
– obezbijeđenosti drugih izvora finansiranja (sponzorstva, donatorstva i sl.)
– očuvanju izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,
– razvoju amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
– razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom,
– stvaranju uslova za razvoj kreativnih industrija,
– podsticaj stvaralaštva djece i mladih.

Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore, po istom osnovu, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na web sajtu www.ministarstvokulture.gov.me
Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 formulara.

Prijava sa prilozima, podnosi se:
– u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za … (navesti oblast)«.
– i u elektronskoj formi na e-mail adresu navedenu u obrascu, za odgovarajuću oblast, sa pratećom dokumentacijom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose zaključno sa 27.05.2012.godine.

Ministarstvo će na prijedlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa, a sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

obrazac prijave za konkurs možete preuzeti sa sajta Ministarstva:

http://www.mku.gov.me/vijesti/113569/Konkurs-za-sufinansiranje-projekata-i-programa-od-znacaja-za-ostvarivanje-javnog-interesa-u-oblasti-kulturno-umjetnickog-stvaral.html 

Ostavite komentar: